Forsiden

Begrunnelse for endringer 28. april 2021 i covid-19-forskriften § 5 om oppholdssted for innreisekarantene

Regjeringen Solberg har besluttet å stramme inn på unntakene fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell for personer som har oppholdt seg i Bangladesh, India, Irak, Nepal eller Pakistan i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge.

Fra 28. april kl. 12.00 vil disse kun være unntatt fra plikten til opphold på karantenehotell dersom de oppfyller vilkårene i covid-19-forskriften § 5 andre ledd bokstav e, f, h eller § 6d første ledd. Dette omfatter situasjoner hvor sterke velferdshensyn tilsier at personen ikke kan oppholde seg på karantenehotell, asylsøkere og overgangsflyktninger, utenlandske diplomater og personer som krysser grensen i forbindelse med avtalt eller fastsatt samvær etter barneloven eller barnevernloven. Ved forskriftsendring 29. april 2021 ble det i tillegg innført et unntak for utsendt utenrikstjenestemann ved norsk utenriksstasjon etter utenrikstjenesteloven § 3, samt dennes ektefelle, samboer eller barn, og ved forskriftsendring 3. mai 2021 ble dette unntaket utvidet til også å gjelde forsvarspersonell utsendt på oppdrag på vegne av Forsvaret. For personer som er bosatt eller har fast bopel i Norge og som har oppholdt seg i denne regionen de siste 10 døgnene før innreise, vil det ikke lenger gjøres unntak fra karantenehotell fordi reisen var nødvendig.

Pressemelding 28. april 2021:

Bakgrunn

1. november 2020 fastsatte regjeringen en plikt til opphold på karantenehotell for personer som reiser inn til Norge. Innretningen på karantenehotellordningen har siden dette blitt justert flere ganger i tråd med smittesituasjonens utvikling, nye anbefalinger og vurderinger fra helsemyndighetene og de erfaringer man har gjort seg med ordningen. Reglene om karantenehotell har hjemmel i smittevernloven § 4-3. En nærmere begrunnelse for behovet for ordningen finnes her: Prop. 62 L (2020–2021) - regjeringen.no.

Ved forskriftsendring 26. mars 2021 ble det innført en plikt til å oppholde seg på karantenehotell inntil negativt resultat på PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter innreise for personer bosatt i Norge som returnerer etter unødvendige utenlandsreiser. For de smittevernfaglige vurderingene som lå til grunn for denne endringen, og en vurdering av forholdet til Grunnloven og menneskerettighetene, vises det til begrunnelsen for endringer i covid-19-forskriften 16. mars 2021. Ved forskriftendring 26. mars ble tidsperioden for opphold på karantenehotell for denne gruppen utvidet til å gjelde hele karanteneperioden. Det vises til nærmere begrunnelse for denne endringer her: Begrunnelse for endringer 26. mars 2021 i covid-19-forskriften § 5 om oppholdssted for innreisekarantene - regjeringen.no.

Begrunnelse for endringer 28. april 2021

I svar 27. april 2021 på covid-19-oppdrag nr. 441 anbefalte Helsedirektoratet og FHI at plikten til å oppholde seg på karantenehotell skjerpes for reisende fra land hvor en særlig høy andel tester positivt etter ankomst. Det ble pekt på India, Irak og Pakistan som land som det i denne omgang var størst behov for å innføre strengere karantenekrav for, men etatene ga uttrykk for at det kan være aktuelt å utvide bruken av karantenehotell for alle reisende fra land utenfor EØS. FHI vurderte at det beste alternativet var at alle innreisende fra land utenfor EØS- og Schengenområdet pålegges å være på karantenehotell, bortsett fra helt nødvendige unntak. Eventuelle unntak burde primært gis etter negativ PCR etter 3 døgn. På grunn av tidsnød i forbindelse med utbruddet i India, ble det likevel ikke anbefalt av Helsedirektoratet å innføre en så vidtrekkende innstramming på dette tidspunkt. Helsedirektoratet uttalte:

«Helsedirektoratet vurderer at innskjerpingen av karantenehotell for reisende fra Pakistan, India og Irak har en klar medisinfaglig begrunnelse og er nødvendig av hensyn til smittevernet. Vi viser til den alvorlige smittesituasjonen i India og omkringliggende land. Det vises videre til FHIs vurdering der det fremkommer at nye data viser at en høy andel innreisende særlig fra Asia, og særlig fra Pakistan, India og Irak, tester positivt innen 10 døgn etter innreise.

[…] Plikt til opphold på karantenehotell er inngripende i den enkeltes privatliv. Importsmitte har vært en viktig årsak til smitteutbruddene vi har hatt i Norge og har ført til strenge lokale og nasjonale tiltak i perioder. Det er fortsatt bekymring for import av mer smittsomme virusvarianter. Det er derfor viktig med fortsatte tiltak mot importsmitte. Karantenehotell har vist seg å være et effektivt og målrettet virkemiddel for å hindre importsmitte.

Innstrammingen vi anbefaler i dette oppdraget omfatter reisende fra land med en høyere smitterisiko. Dette tilsier at det er større grunn til å ha strengere tiltak overfor denne gruppen. Vi finner likevel at det fremdeles bør gjøres unntak for sterke velferdshensyn etter § 5 andre ledd bokstav a, c og e. Vi legger til grunn at avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn etter § 6 d inngår i sterke velferdshensyn etter bokstav a, c og e. Videre anbefaler vi at unntaket for asylsøkere og overføringsflyktninger beholdes.»

FHI viste til at det var stor risiko for videre smitte ved karantene i eget hjem:

«Av reisende som har registrert at de skal gjennomføre karantenetiden i eget hjem, eller tilsvarende egnet oppholdssted ser vi at for uke 14 var det 2 % som i løpet av karantetiden testet positivt. Når man går videre inn i tallene, ser man at av de som gjennomfører karantene i eget hjem, særlig er en høy andel av innreisende fra Pakistan (13,3%) og India (13,3%) som tester positivt innen 10 døgn.

Erfaringer fra smittesporingsarbeidet viser at husstandsmedlemmer til personer med covid-19 ofte smittes. For områder med høy risiko for importsmitte (og import av spesielle virusvarianter) anbefales det derfor å utvide bruken av karantenehotell for å redusere muligheten for videre smitte fra innreisende til andre husstandsmedlemmer.»

Regjeringen støtter etatenes forslag i oppdrag nr. 441. Regjeringen mener økt risiko for smitte og import av nye og mer smittsomme virusvarianter via personer som ankommer Norge fra de angitte landene, krever innstramminger i reglene for karantenehotell. Den økte risikoen for importsmitte tilsier at det ikke lenger kan gjøres unntak fra karantenehotell for innreisende fra disse landene som har vært på «nødvendig» reise. Etatene viser til at en høy andel reisende, særlig fra Irak, India og Pakistan, tester positivt innen ti døgn etter innreise. Karantene i eget hjem eller på annet karantenested kan derfor ikke lenger anses tilstrekkelig for å forhindre smitte fra reisende fra denne regionen.

Etter at etatene hadde kommet med sitt svar på oppdrag 441 ble det i tillegg avklart at den smitterisiko som gjør seg gjeldende for reisende fra Irak, India og Pakistan også gjelder for Nepal og Bangladesh. Regjeringen besluttet derfor at tilsvarende må gjelde for reisende fra disse landene.

For enkelte avgrensede grupper reisende fra disse landende ser regjeringen likevel at det er behov for at det åpnes for unntak fra plikten til opphold på karantenehotell. Dette gjelder særlig personer som av sterke velferdshensyn ikke kan oppholde seg på karantenehotell ved innreise. Dette kan eksempelvis være personer med sykdom eller lidelse som krever særskilt oppfølgning og fasiliteter som karantenehotellet ikke kan tilby, eller mindreårige barn som reiser alene til Norge.

Unntaket dekker også personer som skal i begravelse, eller besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende. I slike tilfeller vil krav om opphold på karantenehotell ha konsekvenser for den enkelte som kan føre til at tiltaket ikke vil være forholdsmessig. Av samme grunn mener regjeringen det må gjøres unntak for personer som krysser grensen i forbindelse med avtalt eller fastsatt samvær med mindreårig barn etter barnelova eller barnevernloven. Det gjøres også unntak for asylsøkere og overgangsflyktninger ettersom disse har egne ordninger for gjennomføring av karantene. Videre er det gjort unntak for utsendt utenrikstjenestemann ved norsk utenriksstasjon etter utenrikstjenesteloven § 3, samt dennes ektefelle, samboer eller barn eller forsvarspersonell utsendt på oppdrag på vegne av Forsvaret. Regjeringen har i tillegg konkludert med at det skal gjøres unntak for utenlandske diplomater som nevnt i covid 19-forskriften § 5 andre ledd bokstav h. Dette skyldes begrensninger i hvilke innreiserestriksjoner og karanteneregler denne gruppen kan ilegges som følge av Norges folkerettslige forpliktelser. En nærmere begrunnelse for unntaket fra karantenehotell for utenlandske diplomater kan finnes her: Begrunnelse for endringer 26. mars 2021 i covid-19-forskriften § 5 om oppholdssted for innreisekarantene - regjeringen.no.

Regjeringen har vurdert om ytterligere grupper kan gis unntak fra de innstrammingene som nå er besluttet, men har konkludert med at det ikke skal gis flere unntak på nåværende tidspunkt. For å begrense smitte og import av nye og mer smittsomme virusvarianter fra disse landene, må unntakene for innreisende fra de angitte landene begrenses til det som er strengt nødvendig.

Regjeringen har vurdert om det er behov for å innføre tilsvarende innstramming for alle som har oppholdt seg utenfor EØS- eller Schengenområdet de siste 10 døgn før innreise, men på bakgrunn av at situasjonen i India tilsier snarlige tiltak og at en slik større innstramming vil være utfordrende å implementere innenfor den korte tidsrammen, har regjeringen, i tråd med Helsedirektoratets anbefaling, konkludert med at dette ikke innføres på nåværende tidspunkt.