Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om smittevernfaglig drift av enkelte virksomheter

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om smittevernfaglig drift for serveringssteder, treningssenter, svømmehaller og badeland og fornøyelsesparker.

Innhold:

Hva gjelder for serveringssteder?

Serveringssteder kan holde åpent når driften er smittevernfaglig forsvarlig. Det innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. Sitteplassene kan plasseres nærmere før gjestene ankommer dersom disse er bestilt til medlemmer av samme husstand og serveringstedet har spurt om dette i forkant. Når gjester fra samme husstand ankommer, kan de uansett selv velge å sette seg nærmere hverandre. Det vil kunne frigjøre mer plass til andre gjester. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling stilles det også krav om bordservering av alkohol og sitteplasser for alle gjester. Det innebærer at det er tillatt med blant annet buffet og at kunder selv kan bringe mat fra disk til bordene. Med serveringssteder siktes det til virksomheter som er omfattet av serveringsloven § 2.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Se mer om dette nedenfor. 

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 20 personer. Det innebærer at også serveringssteder skal bidra til at forbudet mot å være flere enn 20 til stede på privat sammenkomst overholdes.

Serveringssteder  og arrangementer som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00.

Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

Kan et serveringssted ha et bordoppsett som delvis ikke tilfredsstiller kravet til 1 meters avstand mellom gjestene, ut fra en forventning om at det vil komme grupper av gjester i samme husstand?

Forskriften åpner ikke for å ha et bordoppsett som kun delvis tilfredsstiller kravet til 1 meters avstand mellom sitteplassene eller gjestene. Serveringsstedet kan imidlertid dekke på til flere ved ankomst av familier, og sette opp bord på forhånd for å ta imot gjester i samme husstand som har bestilt bord, der serveringstedet har spurt om at de er i samme hustand. De kan ikke bare anta at de er i samme hustand. En slik tilnærming forebyggger at gjester må ta den ubehagelige oppgaven om å be om større avstand når stedet tilsynelatende ikke har plass til å ta imot så mange.

Hvorfor skal servering av alkohol skje ved bordservering og hvorfor skal det være sitteplasser til alle gjester ved serveringssteder som har skjenkebevilling?

Både likebehandling og smittevernhensyn begrunner at vi knytter kravet om bordservering og sitteplasser til de stedene hvor det serveres alkohol. Man beveger seg normalt mest på steder som serverer alkohol. Med bordservering og sitteplasser blir det mindre sirkulasjon av gjester og det blir enklere for betjeningen å følge opp smittevernet. Det er også ønskelig å likebehandle serveringsstedene og gjøre det lett å forstå hvem kravene gjelder for. 

Hvilke krav gjelder for registrering av gjester?

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe.

Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet.

Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet.

Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Hvorfor gjeninnfører dere nasjonal skjenkestopp? Vil ikke det føre til at festen flyttes hjem, slik vi så at skjedde ved forrige nasjonale skjenkestopp?

Situasjonen vi er i nå med rask økende smitte i landet, betyr at skjenkestopp igjen er nødvendig. Vi har flere erfaringer med at samlinger av mennesker kombinert med alkohol, også på serveringssteder, har forårsaket større smittehendelser. Vi vet at smitten spres når flere er samlet, spesielt innendørs, og når avstandsregler ikke overholdes strengt. Kommuner melder om manglende etterlevelse av smitteverntiltakene.

Ny forskning fra FHI viser at ansatte i serveringsbransjen, som bartendere og servitører, er den yrkesgruppen hvor smitte oftest påvises.

Svært mange andre land har innført skjenkestopp. Jo lenger man kan drikke alkohol ut over kvelden, jo vanskeligere er det å overholde meteren. Tidlig skjenkestopp vil redusere tilgangen til alkohol og dermed steder folk kan møtes i beruset tilstand.

Vil ikke tidlig skjenkestopp bare føre til flere private fester?

I den situasjonen vi er i nå, må vi begrense festingen både hjemme og i utelivet. Tidlig skjenkestopp vil redusere tilgangen til alkohol og dermed steder folk kan møtes i beruset tilstand.  I de kommende ukene bør alle i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense mobilitet og sosial kontakt.

Folk kan fremdeles dra hjem og fortsette festen der? Skal politiet få økte ressurser for å følge opp private fester i helgene?

Økt smitte bekymrer også politiet. Smittesituasjonen i deler av landet er så alvorlig at politiet vil være mer tydelig på konsekvenser av brudd på smittevernregler og aktivt bruke de virkemidlene de har. Vi må nå begrense festingen både hjemme og i utelivet. Vår klare anbefaling er at alle i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt i de kommende ukene.

Jeg skal organisere et treff med 10 venner på en restaurant. Er det et arrangement? Må jeg da være arrangør med et ansvar?

Mindre gruppe av venner, familie eller kollegaer kan fremdeles treffes på et serveringssted, uten at bestemmelsen om arrangementer skal gjelde. Det forutsetter at dere treffes i de delene av restauranten som holdes åpent for alle gjester, typisk ved vanlig bordsetting. Serveringsstedet har uansett ansvar for at smittevernkravene i § 14 a om å sørge for avstand, hygiene, registrering mv. overholdes.

Dersom gruppen din samles i en lukket del av restauranten, vil også reglene om arrangementer gjelde. Da skal det utpekes en arrangør som får de pliktene som hører med et arrangement. Dere kan avtale med serveringsstedet at det tar på seg arrangøransvaret, for eksempel mot at en av deltakerne bistår med å holde ekstra god oversikt over hvem som er til stede og hvordan de kan kontaktes dersom smitte skulle oppstå. Det kan ofte være en praktisk løsning, ettersom kravene til arrangementer og serveringssteder er ganske like. Hvis dere ikke gjør en slik avtale, har både restauranten og den dere peker ut som arrangør et ansvar for at smittevernreglene oppfylles.

Er det spiseplikt på serveringsstedene?

Nei. Forskriften regulerer ikke dette.

Er det tillatt for serveringssteder å få levert mat til serveringsstedet eller sette opp foodtrucker?

Ja. Forskriften regulerer ikke dette.

Er det noen begrensning i antall personer som kan være til stede på et spisested?

Ja. Virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand.

Det enkelte serveringssted må vurdere hvor mange gjester stedet har kapasitet til å motta, og likevel være i stand til overholde avstandskrav og gode smitteverntiltak.

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 20 personer. Det innebærer at også serveringssteder skal bidra til at forbudet mot å være flere enn 20 til stede på privat sammenkomst overholdes.

Den generelle anbefalingen er at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

Hvilke smittevernregler må treningssentrene forholde seg til?

Forskriften stiller krav om at treningssentrene skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til andre personer enn sine nærmeste (dvs. husstandsmedlemmer eller andre nære kontakter, f.eks kjærester som ikke bor sammen). Det er også krav om rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Kommuner med høyt smittetrykk kan ha vedtatt ytterligere krav eller begrensninger av relevans for treningssentrene. Undersøk det som gjelder i din kommune.

Folkehelseinstituttet har bistått bransjen med å utarbeide en bransjestandard som beskriver hvordan treningssentrene skal innrettes for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. FHI anbefaler:

  • Det skal alltid kunne holdes minst 1 meters avstand inne på treningssentrene, men i fellesøkter med hard fysisk aktivitet og dermed økt utånding som vil øke risiko for dråpesmitte skal det være 2 meter mellom deltakerne.
  • Forsterket hygiene på hyppig brukte kontaktpunkter.
  • Håndvask/ hånddesinfeksjon lett tilgjengelig. Håndhygiene bør utføres mellom hvert treningsapparat/stasjon/felles utstyr, og før og etter sal aktiviteter.
  • Sentrene bør lage en oversikt/plan over maksimalt antall personer som kan være samtidig på senteret gitt gjeldende avstandskrav, tilgang på garderober, toaletter og dusjfasiliteter.
  • Streng begrensing på antall deltakere som kan være i lokalet samtidig og tilstrekkelig antall ansatte til å påse at det ikke er for mange tilstede og at avstandsoppfordringen holdes. Det må unngås kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved de ulike apparatene/stasjonene.
  • Garderober og dusjanlegg: Minst 1 meter avstand mellom garderobeskap som er i bruk og i fellesdusjer.
  • Digital påmelding som kan gjøre eventuell smittesporing enklere.
  • Smittevernråd må kommuniseres tydelig til både brukere og ansatte – både på nett og i lokalene.

Må ubemannede treningssentre sørge for bemanning?

Ubemannede treningssentre må sikre at kravene til avstand og begrensingen på antall personer tilstede samtidig blir fulgt, samt at alle hygieneråd og råd om forsterket renhold følges. I mange tilfeller vil det kreve tilstedeværelse av ansatte.

Kan det benyttes garderober på treningssentre og badeland/svømmehaller?

Ja. På badeland og i svømmehaller er det helt nødvendig å dusje.

Vil det være trygt å benytte garderober og dusjanlegg?

Alle treningssentre, svømmehaller og badeland må sørge for at garderober og fellesdusjer driftes på en måte som reduserer risikoen for smitte betydelig. Det betyr å opprettholde avstand også der og sørge for forsterket renhold.

Hvordan skal man hindre at smitten spres i fornøyelsesparker når flere mennesker tar på de samme flatene?

Fornøyelsesparkene må drive smittevernfaglig forsvarlig. De må sørge for at det er mulig for de som er til stede å holde 1 meters avstand til personer i annen husstand. Det må derfor ikke slippes inn så mange personer at det i praksis ikke er mulig.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet retningslinjer for smittevernfaglig forsvarlig drift. Bransjen og den enkelte fornøyelsespark bygger videre på dette når de utformer sine egne rutiner.

Hva gjelder for arrangementer i fornøyelsesparken?

Det kan ikke gjennomføres arrangementer i parkene (konserter, forestillinger osv.) som samler mer enn det antall personer som forskriften tillater , men det totale antall besøkende i parken reguleres ikke. Kravet om at de som er til stede skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand, gjelder både for gjestene i parken og for deltakerne på et arrangement i parken.

Hva gjelder for svømmehaller, badeland og lignende?

Det er åpent for generell adgang for publikum til svømmehaller, badeland, spa-anlegg og lignende, med mindre kommunen har vedtatt noe annet.

Det skal drives smittevernfaglig forsvarlig. Det innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Hvor mange personer kan oppholde seg i svømmehaller eller badeland samtidig?

Det er ikke regulert noe øvre antall for hvor mange personer som kan være i en svømmehall eller badeland samtidig. Svømmehallene skal likevel etter forskriften sørge for at det er mulig for de som er til stede å holde 1 meters avstand til personer i annen husstand. Det må derfor ikke slippes inn så mange personer at det i praksis ikke er mulig.

Folkehelseinstituttet anbefaler at ledelsen av badeland, svømmehaller mv. lager en oversikt over hvor mange personer som kan være tilstede samtidig, med tanke på størrelsen på anlegget, garderober, fellesdusj og toaletter.

Et svømmestevne anses som et arrangement, hvor forskriftens krav til hvor mange personer som maksimalt kan være til stede gjelder.

Må en holde 1 meter avstand i svømmehaller eller badeland?

Ja, det er en generell anbefaling om å holde minst 1 meter avstand, men det kan være vanskelig å praktisere. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at det tilrettelegges for å sikre tilstrekkelig avstand mellom familiegrupper og at ledelsen av badeland, svømmehaller mv. lager en oversikt over hvor mange personer som kan være tilstede samtidig, med tanke på størrelsen på anlegget, garderober, fellesdusj og toaletter. Det anbefales også avstandsmerking før rutsjebaner, stupebrett o.l, og forsterket vakthold ved rutsjebaner og andre områder som er utsatt for kø.