Forhandlinger om ny IA-avtale

Vinteren 2010 forhandlet regjeringen og partene i arbeidslivet om en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Her er en kort beskrivelse av bakgrunnen og videre prosessen.

 

Om avtalen

IA-avtalen er et virkemiddel for å få til et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgangen fra arbeid til trygd.

Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper i arbeidslivet.

Den gjeldende IA-avtalen ble inngått for perioden 2006-2009. Gjeldende avtale erstattet avtalen fra 3. oktober 2001 og partenes erklæring fra 3. desember 2003 om videreføring av denne.

 

Parter i avtalen

Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids- og inkluderingsministeren og arbeidsgiverorganisasjonene ved NHO, HSH, KS, NAVO og staten som arbeidsgiver v/fornyingsministeren, og arbeidstakerorganisasjonene ved LO, Unio, YS og Akademikerne.

 

Videre prosess 

I møte 13. november 2009 ble partene i arbeidslivet enige om å vurdere bedre virkemidler for å få ned sykefraværet. Det var også enighet om å forlenge IA-avtalen fram til 1. mars 2010, slik at partene kan vurdere en noe bredere virkemiddelpakke.

Partene har sluttet seg til følgende prosess i disse diskusjonene framover:

 • Regjeringen og partene har hatt en felles arbeidsgruppe som har oppsummert erfaringene med IA-avtalen i inneværende periode, og klargjort og drøftet sentrale premisser for det videre IA-samarbeidet.  Denne gruppens vurderinger gir nyttige innspill til en forbedret og forsterket IA-avtale som det er viktig å bygge på når en ny avtale skal drøftes. Disse anbefalingene tar vi med oss i det videre arbeidet.
  Arbeidsgruppens rapport (pdf, 1 mb) 
   
 • Arbeidsministeren oppnevnte i november 2009 en faglig ekspertgruppe som skal vurdere mulige administrative tiltak som kan bidra til en nødvendig reduksjon i sykefraværet. Dette kan være tiltak knyttet til for eksempel sykmeldingspraksis eller myndighetenes administrative oppfølging. Vurderingene bør bygge dels på tidligere erfaringer fra Norge og fra nabolandene, men også på annen tilgjengelig kunnskap om sykefraværsutviklingen og ”driverne” bak sykefraværet.
   
  Partene skal delta i en referansegruppe for dette arbeidet. Ekspertgruppens anbefalinger forelå 3. februar 2010. 
  Ekspertgruppens rapport (pdf, 4 mb) 
   
 • Regjeringen vil også se på ulike modeller for arbeidsgivers finansiering av sykelønnsordningen. Dette vil skje innenfor en forutsetning om budsjettnøytralitet.
   
 • På grunnlag av disse samlede vurderinger og innspill vil regjeringen og partene i arbeidslivet gå i gang med konkrete drøftinger om det videre IA-samarbeidet. Det første møtet er berammet til 21. januar.
   
 • Partene i arbeidslivet og regjeringen har tatt sikte på at en ny IA-avtale kan være på plass 1. mars.

Regjeringen ønsker å videreføre det gode IA-samarbeidet med partene. I Soria-Moria erklæringen heter det blant annet at regjeringen vil videreføre og videreutvikle avtalen om inkluderende arbeidsliv for å forebygge utstøting og fremme inkludering i arbeidslivet. Det fremgår også at regjeringen vil skjerpe innsatsen for et godt arbeidsmiljø og arbeide videre med å kartlegge årsakene til sykemelding og uførhet. Arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen skal opprettholdes.

 

Mer informasjon