Rapportering om IA-arbeidet 2. halvår 2010

Myndighetene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet har i den nye IA-avtalen forpliktet seg til å rapportere halvårlig på gjennomførte tiltak og strategier, og på aktiviteter og oppnådde resultater.

Formålet med rapporteringen er å følge utviklingen i målene, synliggjøre aktivitetene og få frem resultatene av IA-arbeidet. Målet med rapporteringen er å vise hva som konkret gjøres på ulike nivå og områder for å støtte opp under målene i IA-avtalen og for å identifisere hvilke områder hvor det eventuelt kan jobbes mer og/eller annerledes.

Den partssammensatte Faggruppen har utarbeidet rapporten ”Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk nr. 1/2010”.

Myndighetene og partenes rapportering om oppfølgingen av IA-avtalen på eget område er samlet i rapporten ”Myndighetenes og hovedorganisasjonens rapportering om IA-arbeidet 2. havlvår 2010”. Samlet sett beskriver disse rapportene status for IA-arbeidet pr. november 2010.

Rapportene ble oversendt Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd til orientering 23.11.10. Neste rapportering til rådet vil være i mai 2011.

 

Last ned

  

  

Til toppen