Nye sykefraværsregler 1. juli 2011

Nye regler om oppfølging av sykmeldte innebærer endringer både for den som er syk, for arbeidsgivere og for legene. Kravene om tidligere og tettere oppfølging skjerpes. Det gjør også reaksjonene overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet.

 

De viktigste endringene

Spørsmål og svar

 • Oppfølgingsplan skal være klar senest innen fire uker 
 • Dialogmøte skal være gjennomført innen sju uker  
 • Sanksjoner for manglende oppfølging 

 

Last ned informasjonsbrosjyrer med endringene:

Oversikt over lovendringene
Oversikt over lovendringene (pdf)
  Sjekkliste for dialogmøte
Sjekkliste for dialogmøte (pdf)

 

 

Arbeidsgiver skal:

 •  tilrettelegge arbeidssituasjonen i dialog med arbeidstaker når denne blir syk
   
 • utarbeide en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker så tidlig som mulig og senest innen fire uker etter at arbeidstaker blir sykmeldt. Oppfølgingsplanen skal sendes lege/sykmelder
   
 • avholde et dialogmøte med arbeidstaker så tidlig som mulig og senest innen sju uker etter at arbeidstaker blir sykmeldt
   
 • rapportere til NAV om at plan er utarbeidet og møte avholdt senest innen ni uker etter at arbeidstaker blir sykmeldt. Dersom dette ikke gjøres, kan NAV sende varsel sanksjoner. Hvis arbeidsgiver tross varsel om sanksjoner ikke innen tre uker overholder pliktene, kan det ilegges et gebyr på 5000 kroner for hver overtredelse 
   
 • delta i dialogmøter i regi av NAV etter innkalling (innen 26 uker etter arbeidstaker blir sykmeldt, eller tidligere dersom NAV, arbeidsgiver, sykmelder eller arbeidstaker selv ber om det)
   
 • sende inn oppfølgingsplanen til NAV senest en uke før dialogmøter i regi av etaten.

Spørsmål og svar:
Arbeidsgiver

 

  

Arbeidstaker skal:

 • samarbeide med arbeidsgiver om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Manglende medvirkning fra arbeidstakers side vil kunne medføre at sykepengene stanses.
   
 • medvirke ved utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplan så tidlig som mulig og senest innen fire uker etter at arbeidstaker blir sykmeldt
   
 • delta på dialogmøte i regi av arbeidsgiver etter innkalling så tidlig som mulig og senest innen sju uker etter at arbeidstaker blir sykmeldt
   
 • gi opplysninger til arbeidsgiver og Arbeids- og velferdsetaten om egen arbeidsevne og bidra til utredning og igangsetting av hensiktsmessige tilretteleggingstiltak
   
 • prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet
   
 • delta i dialogmøte i regi av NAV etter innkalling.

Spørsmål og svar:
Arbeidstaker

  

Lege/sykmelder skal:

 • vurdere arbeidstakers muligheter for å være helt eller delvis i arbeid i forbindelse med sykdom. Det er derfor viktig at sykmelder gis et så godt informasjonsgrunnlag som mulig når denne vurderingen skal foretas  
   
 • motta oppfølgingsplanen fra arbeidsgiver fire uker etter at arbeidstaker ble sykmeldt. Oppfølgingsplanen skal være utarbeidet av arbeidsgiver i samarbeid med den sykmeldte arbeidstakeren og inneholde en plan for å få arbeidstaker tilbake i arbeid, mulige tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen osv.
   
 • delta på dialogmøte i regi av arbeidsgiver etter innkalling senest innen sju uker etter at arbeidstaker ble sykmeldt 
   
 • vurdere muligheten for arbeidsrelatert aktivitet ved åtte uker sykmelding. Informasjonen sykmelder får gjennom oppfølgingsplan og deltakelse i dialogmøtet kan være nyttig i forbindelse med denne vurderingen
   
 • delta på dialogmøte i regi av NAV etter innkalling
   
 • ved manglende deltakelse i syv dialogmøter kan sykmelder ilegges et gebyr på om lag 10 000 kroner.

Spørsmål og svar:
Lege/sykmelder

  

Les mer om de nye reglene i proposisjon om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

  

Les mer hos