Overordnet budskap – IA-arbeid 2011

Overordnet hovedbudskap som skal ligge til grunn for alle partenes informasjonsarbeid om IA i 2011.

Dette er et forslag til et overordnet hovedbudskap som skal ligge til grunn for alle partenes informasjonsarbeid om IA i 2011. Forslaget er utarbeidet av en gruppe bestående av LO, NHO, Spekter, Akademikerne og AD. Hensikten er at alle aktørene trekker i samme retning i IA-arbeidet. Vi har bestrebet oss på å utforme et samlende hovedbudskap, men ikke på å utforme slagord eller lignende. Det må skje innenfor den enkelte kampanje som skal gjennomføres.

 

Vi har lagt følgende forutsetninger til grunn:

 • Budskapet skal dekke alle tre delmål i IA-avtalen.
 • Budskapet skal være anvendelig for alle IA-avtalens parter.
 • Budskapet skal spesielt være anvendelig i presentasjonen av partenes opplæringsverktøy.

 

Et inkluderende arbeidsliv krever inkluderende arbeidsplasser

 • Inkluderende arbeidsliv skapes på den enkelte arbeidsplass lokalt, av arbeidsgivere og arbeidstakere i samarbeid. Det hjelper lite om virksomhetene slutter seg til IA-avtalen på overordnet nivå, hvis det ikke følges opp av ledere, tillitsvalgte og ansatte lokalt.
 • Forebygging og systematisk HMS-arbeid er forutsetninger for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

 

Et inkluderende arbeidsliv er alles ansvar

 • Ingen arbeidsplass blir inkluderende dersom bare arbeidsgiver eller tillitsvalgte alene tar ansvar. Inkluderende arbeidsliv krever at alle bidrar og tar ansvar – ledere, tillitsvalgte og den enkelte ansatte.
 • Arbeidsgivere/ledere må legge til rette for IA-arbeid, og opptre som ledere i arbeidet.
 • Tillitsvalgte må bidra ikke minst med å bringe arbeidsfellesskapet inn i prosessen.
 • Den enkelte arbeidstaker må bidra til å skape et raust og inkluderende miljø der man tar ansvar for sine arbeidskamerater.

 

Et inkluderende arbeidsliv krever tid og oppmerksomhet

 • Ledere/arbeidsgivere må vise tydelig aksept for at det er riktig å bruke tid og krefter på IA-arbeidet i virksomheten (for eksempel å bruke partenes opplæringsverktøy i arbeidstida).
 • Tillitsvalgte må trekke de ansatte med i IA-arbeidet og diskusjonene om hvordan den enkelte arbeidsplass kan bli mer inkluderende.

 

Inkluderende arbeidsliv er bra for alle

 • IA-arbeid skaper vinn-vinn-situasjon; det er bra for den enkelte, for samfunnet og for virksomheten.
 • Systematisk og tilpasset IA-arbeid på den enkelte arbeidsplass vil bidra til bedre arbeidssituasjon for de ansatte.

  

Tilpasning koster – men utstøting koster mer

 • De ansatte er en virksomhets viktigste ressurs. Selv om inkluderende arbeidsliv kan koste penger og innsats på kort sikt, vil det på lengre sikt kunne bidra til betydelig gevinst for virksomhetene.
 • IA-arbeid er også et viktig ansvar samfunnet og virksomhetene har.
 • Det må kommuniseres til virksomhetene at investeringene de gjør i et inkluderende arbeidsliv oftest betaler seg i form av fornøyde og lojale ansatte, og lavere sykefravær.
 • Myndighetene må kommunisere hvordan de kan bistå med penger og kompetanse til konkrete tilpasninger for å holde folk i jobb / få folk tilbake i jobb, og markedsføre støtteordningene.