Rapporter om IA-arbeidet

Myndighetene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet har i den nye IA-avtalen forpliktet seg til å rapportere på gjennomførte tiltak og strategier, og på aktiviteter og oppnådde resultater.

Formålet med rapporteringen er å følge utviklingen i målene, synliggjøre aktivitetene og få frem resultatene av IA-arbeidet. Målet er å vise hva som konkret gjøres på ulike nivå og områder for å støtte opp under målene i IA-avtalen og for å identifisere hvilke områder hvor det eventuelt kan jobbes mer og/eller annerledes.

Rapporteringen er todelt. Myndighetene og hovedorganisasjonene rapporterer om oppfølgingen av avtalen og igangsatte aktiviteter på eget område. Den partsammensatte Faggruppen rapporterer om utviklingen i IA-målene.

 

Rapport fra myndighetene og hovedorganisasjonene

Myndighetenes og hovedorganisasjonenes rapport om oppfølgingen av avtalen og egne aktiviteter ble behandlet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 26. februar 2013. 

 

Rapport fra den partssammensatte Faggruppen

Den partssammensatte Faggruppens rapport ”Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk rapport 2013” omtaler IA-målenes status og utviklingstrekk. Denne rapporten er utarbeidet på grunnlag av materiale som var tilgjengelig ved utgangen av mai 2013. 

  

Til toppen