Tidslinje for Langskip (CCS)

Stortingsmelding 33 (2019–2020) Langskip – fangst og lagring av CO₂ gir ein omfattande omtale av Langskip, det norske demonstrasjonsprosjektet for CO₂-handtering.. Ho blei vedteke i januar 2021. Les korleis Langskip, det fullskala demonstrasjonsprosjekt for karbonfangst og -lagring, har utvikla seg siden 2014.

 • 2022

  • 3,58 milliardar kroner til framleis satsing på Langskip (torsdag 6. oktober 2022)

   Regjeringa vil halde fram med å bidra til utvikling av ny teknologi for fangst, transport og lagring av CO2, og foreslår å løyve 3,58 milliardar til fortsatt satsing på Langskip i statsbudsjettet for 2023. 

   Les mer:

  • Grønt lys til karbonfangstprosjektet på Klemetsrud (onsdag 29. juni 2022)

   Signeringsseremonien foran Rådhuset markerte i dag at det formelle er på plass mellom regjeringen og Hafslund Oslo Celsio, og at man endelig kan gå i gang med byggingen av CO2-fangstanlegget på Klemetsrud.

   Les mer:

  • Letetillatelser etter CO2-lagringsforskriften (fredag 10. juni 2022)

   Kongen i statsråd tildelte 10. juni 2022 to nye letetillatelser etter CO2-lagringsforskriften.

   Les mer:

  • Søker om tillatelse til lagring av CO2 i Nordsjøen (onsdag 8. juni 2022)

   Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra tre selskaper som ønsker å bli tildelt areal for mulig fremtidig lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

   Les mer:

  • Sikrar finansiering for CO2-fangst på Klemetsrud (torsdag 12. mai 2022)

   Regjeringa Støre foreslår i revidert nasjonalbudsjett 2022 ei finansieringsløysing som legg til rette for at bygginga av CO2-fangstprosjektet ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud kan starte i 2022. Prosjektet fjernar utsleppa frå den største utsleppskjelda i Oslo. Det gir ein årleg CO2-reduksjon på inntil 400 000 tonn frå 2026. 

   Les mer:

  • Kvalitetssikring av CO2-fangst hos Fortum Oslo Varme (fredag 22. april 2022)

   Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet har mottatt en ny ekstern kvalitetssikring av CO2-fangstprosjektet til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud i Oslo.

   Les mer:

  • Utlysning av område knyttet til CO2-lagring (fredag 8. april 2022)

   Olje- og energidepartementet utlyser et område i Nordsjøen for søknader knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Utlysningen skjer i henhold til lagringsforskriften, på bakgrunn av interesse fra industrien.

   Les mer:

  • Tildeling av letetillatelser etter lagringsforskriften (tirsdag 5. april 2022)

   Olje- og energidepartementet tilbyr to letetillatelser etter lagringsforskriften på norsk sokkel; en i Nordsjøen og en i Barentshavet.

   Les mer:

  • Norcems CO2-fangstprosjekt: kostnadsestimater bekreftet, mulig forsinket oppstart (tirsdag 15. februar 2022)

   På vegne av Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet har Atkins og Oslo Economics gjort en ekstern kvalitetssikring av CO2-fangstprosjektet til Norcem.

   Les mer:

 • 2021

  • Fem søknader for lagring av CO2 på sokkelen (onsdag 15. desember 2021)

   Olje- og energidepartementet mottok søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

   Les mer:

  • Utlysning av områder knyttet til CO2-lagring (fredag 10. september 2021)

   Olje- og energidepartementet utlyser to områder for søknader knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Utlysningen skjer i henhold til lagringsforskriften, på bakgrunn av interesse fra flere aktører i industrien.

   Les mer:

  • Northern Lights-lansering (tirsdag 9. mars 2021)

   Olje- og energiminister Tina Bru holdt dette innlegget på et digitalt event i Øygarden 9. mars 2021. På arrangementet annonserte statsråden at departementet godkjenner utbyggingsplanene for utbygging, anlegg og drift for Northern Lights-prosjektet - Langskips CO2-lager.

   Les mer:

  • Langskip: Godkjenner utbyggingsplan for CO2-lagring (tirsdag 9. mars 2021)

   Olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for Northern Lights, som utgjør lagringsdelen av Langskip-prosjektet. De siste avtalene om statsstøtte til selskapene ble signert før helgen.

   Les mer:

 • 2020

  • Støtter gjennomføring av Langskip og Northern Lights (tirsdag 15. desember 2020)

   I går godkjente Stortinget Olje- og energidepartementets budsjett for 2021, i tråd med Regjeringens forslag.

   Les mer:

  • Regjeringa lanserer "Langskip" for fangst og lagring av CO2 i Noreg (mandag 21. september 2020)

   Regjeringa har i dag lagt fram ei melding til Stortinget om korleis dei vil støtte gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Noreg. Prosjektet har fått namnet "Langskip".

  • Meld. St. 33 (2019–2020) Langskip – fangst og lagring av CO2 (mandag 21. september 2020)

   Meldinga er det samla grunnlaget for regjeringas forslag om å realisere Langskip. Langskip er eit fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-handtering. Regjeringa vil halde fram med å bidra til utvikling av teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. Regjeringa vil i det vidare arbeidet bygge på etablerte verkemiddel og ordningar.

  • Ny rapport om forventet nytte av det norske fullskalaprosjektet for CO2-håndtering (fredag 17. juli 2020)

   Olje- og energidepartementet har mottatt en utredning fra konsulentselskapene Carbon Limits og Thema.

  • ESA godkjenner statsstøtte til fullskalaprosjektet for fangst og lagring av CO₂ (fredag 17. juli 2020)

   EFTAs overvåkningsorgan ESA kunngjorde i dag godkjenningen av statsstøtte til bygging og drift av et fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Norge. Godkjenning fra ESA er nødvendig for å gjenomføre fullskalaprosjektet i henhold til statsstøttereglene.

  • Ekstern kvalitetssikrer har levert sin vurdering av fullskalaprosjektet for fangst og lagring av CO₂ (torsdag 25. juni 2020)

   Atkins og Oslo Economics har i dag levert den andre kvalitetssikringsrapporten (KS2) om CO2-fangst og -lagringsprosjektet. Rapporten vurderer det tekniske underlaget samt kostnadsanslag og usikkerhet i prosjektet. Den inneholder også en vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet og statens kostnader og risiko.

  • Viktig milepæl i lagringsprosjektet for CO2 (fredag 15. mai 2020)

   Olje- og energidepartementet har mottatt og startet behandlingen av utbyggingsplanen for CO2-lagringsprosjektet Northern Lights.

  • Ett skritt nærmere et CO2-lager i Nordsjøen (torsdag 5. mars 2020)

   Equinor har sammen med partnerne Shell og Total fullført boringen av en CO2-brønn sør for Troll-feltet i Nordsjøen. Formålet med brønnen var å undersøke om området egner seg for å lagre CO2. De foreløpige resultatene er oppløftende.

 • 2019

  • Viktig milepæl for CO2-prosjekt nådd (fredag 11. oktober 2019)

   En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte "Londonprotokollen". Vedtaket er et internasjonalt gjennombrudd for fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene og vil også kunne føre til raskere utvikling av karbonfangst- og lagring som klimateknologi.

  • Foreslår statlig bidrag til undersøkelsesbrønn for CO₂-lager (torsdag 11. april 2019)

   Regjeringen vil foreslå overfor Stortinget at staten bidrar til å finansiere boring av en undersøkelsesbrønn for CO₂-lagring på sokkelen. Arbeidet er en del av forprosjekteringen av det norske fullskalaprosjektet for CO₂-fangst og -lagring.

  • Tildeling av utnyttelsestillatelse for CO2-lagring (fredag 11. januar 2019)

   Equinor er tildelt utnyttelsestillatelse for lagring av CO2 på norsk sokkel.

 • 2018

  • Tilskudd til forprosjektering av CO2-fangst ved Fortum Oslo Varme (fredag 10. august 2018)

   Olje- og energidepartementet vil tilby Fortum Oslo Varme tilskudd til forprosjektering av CO2-fangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Regjeringen har tidligere tilbudt Norcem tilskudd til å gjennomføre forprosjekt av CO2-fangst ved sementfabrikken i Brevik.

  • Utlysning av areal for lagring av CO₂ (torsdag 5. juli 2018)

   Olje- og energidepartementet utlyser i dag for første gang areal tilgjengelig for søknad om utnyttelsestillatelse for lagring av CO₂ på norsk kontinentalsokkel.

  • Rapport om fullskalaprosjekt for CO₂-håndtering (fredag 2. mars 2018)

   På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) og Finansdepartementet gjennomfører selskapene Atkins Norge og Oslo Economics kvalitetssikring av prosjektet Demonstrasjon av fullskala fangst, transport og lagring av CO₂.

 • 2017

  • CO2-lager i Noreg (fredag 30. juni 2017)

   Gassnova har i dag tildelt kontrakt for konseptstudier og forprosjektering av CO2-lager til Statoil ASA.

  • Et viktig steg mot fullskala CO2-håndtering (onsdag 19. april 2017)

   Gassnova har tildelt kontrakter for konseptstudier av CO2-fangst til tre industriaktører. Norcem, Yara og Klemetsrudanlegget er alle tildelt støtte til å fortsette studier av CO2-fangst ved sine anlegg.

 • 2016

  • Ekstern kvalitetssikring av fullskala fangst, transport og lagring av CO2 (fredag 2. desember 2016)

   I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslår Regjeringen å videreføre arbeidet med fullskala CO2-håndtering. Det er utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) som igjen har vært grunnlag for ekstern kvalitetssikring (KS1) i tråd med statens ordning med kvalitetssikring av store offentlige prosjekter.

  • Gode muligheter for å lykkes med CO2-håndtering i Norge (mandag 4. juli 2016)

   Olje- og energidepartementet legger i dag frem mulighetsstudien for fullskala CO2-håndtering i Norge.

  • Statoil skal utgreie CO2-lager på norsk kontinentalsokkel (mandag 4. januar 2016)

   Olje- og energidepartementet og Statoil har i dag signert ein avtale om å utgreie moglegheitene for geologisk lagring av CO2 på tre ulike stadar på norsk kontinentalsokkel. Ulike utbyggingskonsept skal også utgreiast. Omfanget på avtalen er på om lag 35 millionar kroner. Arbeidet skal gjennomførast innan 1. juni 2016.

 • 2015

  • CO2-handtering: Overlevering av idéstudien om moglege fullskalaprosjekt i Noreg (onsdag 6. mai 2015)

   Gassnova overleverte 4. mai 2015 utgreiing av moglege fullskala CO2-handteringsprosjekt i Noreg til departementet. Idéstudien viser at fleire industrielle aktørar kan vere villige til å studere CO2-handtering vidare. Dei industrielle aktørane si interesse for å delta i eit CO2-handteringsprosjekt avheng av kva rammer som blir etablert frå statens side.

 • 2014