Statsstøtteavtaler til Langskip-prosjektet

Staten v/ Olje- og energidepartementet har inngått avtaler om statsstøtte med selskapene Norcem AS, Hafslund Oslo Celsio AS og Northern Lights JV DA som en del av det fullskala CO2-håndteringsprosjektet Langskip.

Avtalene er tilgjengelige her:

Deler av dokumentene inneholder opplysninger om forretningsforhold som det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår. Dette skyldes at spredning av opplysningene vil kunne føre til økonomiske tap for virksomhetene enten direkte eller ved at konkurrenter utnytter opplysningene.

Olje- og energidepartementet har i medhold av lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven) § 13 første ledd nr. 2 taushetsplikt for disse opplysningene. I medhold av lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) § 13 første ledd har Olje- og energidepartementet derfor plikt til å unnta disse opplysningene fra offentlighet.