Rapporter fra EU-delegasjonen 2014

2014

 • Rapport fra EUs transportrådsmøte

  Europa 2020-strategien, EUs jernbanepakke IV, Single European Sky II+ og det latviske formannskapets prioriteringer var på dagsorden da EUs transportministre møttes i Brussel 3. desember. Samferdselsråd Camilla Ongre rapporterer.

 • Storstilte investeringsplaner for europeisk transportinfrastruktur

  Europakommisjonens transportkommisær fortalte Europaparlamentets transportkomité 2. desember at Juncker-pakken skal tilrettelegge for investeringer på over 100 milliarder euro i europeisk transportinfrastruktur. Samferdselsråd Camilla Ongre rapporterer.

 • Økonominytt for november fra EU-delegasjonen

  I høstens tredje utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i Europa.

 • Paven talte til Europaparlamentet

  Både pave Frans og Sakharov-prisvinner Denis Mukwege talte under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg i november. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Kommisjonspresidenten svarte om skatt

  13. november var Europaparlamentet samlet til miniplenumssesjon i Brussel, for første gang på over to år. Skatteavsløringen i Luxembourg ble viet mest tid. Studentpraktikant Ingvild Vereide Nave og ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • EUs miljøministere diskuterte FNs klimatoppmøte

  28. oktober diskuterte EU-landenes klima- og miljøministere veien mot klimatoppmøtet i Lima, som finner sted i desember. Miljøråder Ulla Hegg og Jonas Landstad Fjeldheim rapporterer.

 • Økonomiske prognoser fra Europakommisjonen

  Vekstutsiktene i euroområdet er fortsatt svake, men man regner med å unngå deflasjon. Det går frem av Europakommisjonen prognoser for den økonomiske utviklingen i EU fram mot 2016. Finansråd Bjarne Stakkestad ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Økonominytt for oktober fra EU-delegasjonen

  I høstens andre utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om de viktigste hendelser på økonomi- og skatteområdet i Europa.

 • EUs klima- og energimål for 2030 vedtatt

  Etter lange forhandlinger har Det europeiske råd vedtatt EUs nye klima- og energimål frem mot 2030. Rammeverket inkluderer mål om utslippskutt på 40 prosent, betydelig energieffektivisering, utbygging av fornybar energi og styrking av kvotehandelssystemet. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Avstemming og Ungarn-diskusjon på plenumsesjonen

  Avstemming om ny Europakommisjon, diskusjon om Ungarn og hvem som skal lede SINEEA-delegasjonen, var blant temaene under Europaparlamentets oktoberplenumsesjon. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Ny Europakommisjon godkjent

  Ny Europakommisjon er godkjent med klart flertall av Europaparlamentet og Rådet og tiltrer allerede 1. november. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Hvordan skape vekst med IKT

  Den økonomiske veksten i USA er større enn i Europa. Hvordan EU kan øke veksten ved bruk av IKT, var temaet for et seminar i Brussel 16. oktober. IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard rapporterer.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen

  I høstens første utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i Europa.

 • Forhåndsrapport: Møtene i Eurogruppen 13. og Ecofin 14. oktober 2014

  Møtene i Eurogruppen og Ecofin vil i hovedsak dreie seg om skatt, strukturpolitikk som kan bidra til økt økonomisk vekst og enkelte problemstillinger knyttet til bankunion. På skattesiden vil Ecofin søke å oppnå politisk enighet om obligatorisk automatisk utveksling av skatteopplysninger samt diskutere energiskatt.

 • Konkurranseevne høyt på dagsordenen i EU

  Konkurranseevnerådet for industri vedtok 25. september omfattende konklusjoner om industriell konkurranseevne og integrering av konkurranseevnehensyn ved politikkutforming. Næringsråd Lars Erik Nordgaard rapporterer.

 • Rapport fra helse- og mattrygghetsområdet

  I rapporten fra EU-delegasjonens råd for helse og mattrygghet kan du blant annet lese om prioriteringen til det italienske formannskapet høsten 2014, arbeidet med å avdekke matsvindel og EUs innsats for å bekjempe Ebola.

 • Uformelt møte i Eurogruppen og ECOFIN

  Med svake vekstutsikter og fare for deflasjon som bakteppe var det møter i Eurogruppen og Ecofin 12. og 13. september. Økonomisk vekst, ny bankunion og kriseland sto på agendaen. Finansråd Bjarne Stakkestad rapporterer.

 • Europaparlamentet forbereder kommissærhøringene

  Høringene av kommissærkandidatene var ikke del av Europaparlamentets plenumssesjon i september, men forberedelsene er likevel godt i gang. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Junckers retningslinjer for den nye Europakommisjonen på arbeids- og sosialfeltet

  I forbindelse med valget til ny Kommisjonspresident i Europaparlamentet la Jean-Claude Juncker fram et program med prioriteringer blant annet på arbeids- og sosialområdet. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.

 • Høsten vil gi langsiktige føringer for EUs energipolitikk

  Klima- og energirammeverket 2030, EUs energisikkerhetsstrategi og utviklingen av det indre energimarkedet. Dette er noen energisaker som vil ha stor oppmerksomhet i EU-systemet utover høsten.

 • Rapport fra Det europeiske råd 30. august

  EUs stats- og regjeringssjefer har valgt Polens statsminister Donald Tusk til ny rådspresident og Italias utenriksminister Federica Mogherini til ny høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte

  I EU-delegasjonens halvårsrapport over regelverksutviklingen på områdene konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte kan du lese om et halvår preget av hektisk regelverksaktivitet. Konkurranseråd Nina Gørrissen rapporterer.

 • EUs justis- og innenriksområde – justisrådene oppsummerer

  Justisrådene ved EU-delegasjonen oppsummerer her EUs arbeid på justisfeltet for perioden 1.september 2013 – 1. juli 2014.

 • Valgte ny president for Kommisjonen

  Valg av ny president for Europakommisjonen, resolusjon mot ungdomsledighet og om Ukraina samt ønske om åpenhet rundt TTIP-forhandlingene var blant sakene på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg i midten av juli.

 • Ettårsjubileum for Kroatias EU-medlemsskap

  – Kroatiske interesser og suverenitet kommer alltid i første rekke, understreker statsminister Zoran Milanovic etter ett år som EU-medlem. Norges ambassadør til Kroatia, Henrik Ofstad, rapporterer fra Zagreb.

 • Europakommisjonen anslår svak, men gradvis bedring i arbeidsmarkedet

  I EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialpolitikk i EU kan du lese at Europakommisjonens makroanslag viser at en moderat vekst gjennom det kommende året vil følges av en gradvis bedring i arbeidsmarkedet, både når det gjelder økt sysselsetting og nedgang i arbeidsledigheten.

 • Bredere satsing mot en «sirkulær økonomi»

  I form av en politikkpakke lanserte Europakommisjonen 2. juli nye mål i avfallspolitikken. Dette ble lansert som del av en bredere satsing mot en «sirkulær økonomi». Pakken inneholder en rekke forslag til nye bindende avfallsmål. Miljøråd Ulla Hegg rapporterer.

 • Det nyvalgte Europaparlamentets første plenumssesjon

  Første plenumsmøte for det nyvalgte Europaparlamentet (EP) ble avholdt i Strasbourg 1-3. juli. Bruker vi avstandslinser, har vi sett det meste før. Til noens glede, andres sorg.

 • EUs klima- og miljøministere til enighet om GMO

  På EUs miljørådsmøte 12. juni sto blant annet genmodifiserte organismer (GMO), nasjonale transportutfordringer og energieffektivitet på dagsordenen. Miljørådene Ulla Hegg og Jonas Landstad Fjeldheim rapporterer.

 • Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU juni 2014

  I rapporten om finans- og skattepolitikk i EU kan du blant annet lese om junimøtene i Eurogruppen og ECOFIN. Finansrådene Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby rapporterer.

 • EU har vedtatt en maritim sikkerhetsstrategi

  EUs utenriksministere og europaministere har i dag vedtatt en strategi om maritim sikkerhet som berører både sjøtransport, fiske og EUs yttergrenser. Råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk, Barbro Hugaas, rapporterer.

 • Melkesektoren i EU under lupen

  Landbruksministrene i EU møttes til avsluttende rådsmøte under det greske formannskapet 16. og 17. juni. Hovedsaken under møtet er evalueringen av tiltakene i melkesektoren, den såkalte «Milk Package» (tiltakspakken), som ble gjennomført fra 2012.

 • Litauen på stø kurs mot euro

  Både Europakommisjonen og Den europeiske sentralbanken anbefaler at Litauen blir del av eurosonen. Om de blir det, avgjøres av EU-landenes statsledere i juli. Praktikant Sami Patrikainen Skogstad ved Den norske ambassaden i Vilnius rapporterer.

 • Ny strategi for bedre energisikkerhet i EU

  Europakommisjonen la fram en energisikkerhetsstrategi for EU 28.mai. Strategien skal gjøre EU bedre rustet mot leveringsforstyrrelser og redusere unionens energiavhengighet. Energiråd ved EU-delegasjonen Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

 • Konkurranseevnerådet diskuterte romfart

  Forholdet mellom EU og Den europeiske romfartsorganisasjon sto på dagsorden på møtet i Konkurranseevnerådet 26. mai. Næringsråd Lars Erik Nordgaard rapporterer.

 • Når valget nå er gjennomført – hva skjer?

  Europaparlamentsvalget er gjennomført, men flere spørsmål er fortsatt uavklart. Hvor mange politiske grupper dannes i Europaparlamentet, og hvem blir ny kommisjonspresident?

 • Flerspråklighet på utdanningsministrenes agenda

  EUs utdanningsministre møttes i Brussel, tirsdag 20. mai 2014. Grenseoverskridende utdanning og fremme av entreprenørskap hos unge var blant temaene som var oppe til debatt. Utdanningsråd Harald Nybølet rapporterer.

 • Vil kartlegge den europeiske havbotnen

  Europakommisjonen har lagt fram ein handlingsplan om innovasjon i «den blå» økonomien. Planen omhandlar tre hovudområde for innsats. Forskingsråd Erik Yssen og rådgjevar for energi, Marit Schweiker, rapporterer.

 • Norge med observatørstatus i rådgivningsgruppa for CBRN-eksplosiver

  På et møte for interessentene i rådgivningsgruppa for kjemiske, biologiske, radioaktive og kjernefysiske eksplosiver 20. mai la Europakommisjonen frem sin nye strategi for bekjempelse av denne typen trusler. Justisråd Thomas Hansen rapporterer.

 • Status på finans- og skattepolitikken i EU

  6. mai erkjente Rådet (ECOFIN) at enkelte medlemsland har makroøkonomiske ubalanser som krever politiske mottiltak. Les mer om dette, og enkelte medlemslands samarbeid om en avgift på finansielle transaksjoner i EU-delegasjonens rapport.

 • Nye anslag for økonomisk utvikling i EU

  Europakommisjonen offentliggjorde 5. mai sine oppdaterte makroanslag for den økonomiske utviklingen i EU for inneværende og neste år. Finansrådene Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen og Erik Storm ved OECD-delegasjonen rapporterer.

 • EU har fått overvåkingsorgan for melk

  Europakommisjonen har etablert overvåkingsorganet Milk Market Observatory som skal observere om det oppstår alvorlige forstyrrelser i melkemarkedet. Landbruksråd Knut Øistad rapporterer.

 • Europakommisjonen vil forebygge og bekjempe svart arbeid

  Europakommisjonen foreslår å etablere en europeisk plattform for å styrke samarbeidet mellom håndhevingsmyndighetene og andre berørte aktører for å bekjempe svart arbeid. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.

 • Evaluerte reform i frukt- og grøntsektoren

  Forrige uke møttes landbruksministrene i EU til rådsmøte. Hovedsaken var evalueringsrapporten av reformen i frukt- og grøntsektoren i EU. Landbruksråd Knut Øistad rapporterer.

 • Blir valget annerledes denne gangen?

  22. til 25. mai er det valg til Europaparlamentet. Den offisielle informasjonskampanjen proklamerer at denne gang er det annerledes. Stemmer dette?

 • Diskuterte bankunionen under siste plenumssesjon

  Det sittende Europaparlamentet hadde før påsken sin aller siste plenumssesjon. Bankunionen var blant de viktigste sakene på dagsordenen. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Ashton talte om Ukraina i plenumssesjonen

  EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Catherine Ashton holdt sin årlige redegjørelse, og Europaparlamentet gikk inn for å forby «roaming»-avgifter for mobiltelefoner under plenumssesjonen i Brussel. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Strengere regler for økologisk produksjon

  Under rådsmøtet i landbruk 24. mars presenterte Europakommisjonen sitt forslag til nytt regelverk for økologisk produksjon. Regelverket er strengere for både produksjon i EU og import fra tredjeland. Landbruksråd Knut Øistad og matråd Bente Odlo rapporterer.

 • Rapport om finans- og skattepolitikken i EU

  EUs sparedirektiv, ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift og felles kriseløsningsmekanisme i den fremtidige bankunionen er blant sakene du kan lese om i rapporten fra finansrådene.

 • Felles kamp mot irregulær migrasjon

  Norge tok til orde for en styrking av Den europeiske unions byrå for sikkerhet ved Schengens yttergrenser, Frontex, under rådsmøtet for justis- og innenriksministre i Brussel i mars. Statssekretær Hans J. Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet representerte Norge. Rapport fra justisrådene Astrid Solhaug, Torill Myhren og Thomas Hansen ved EU-delegasjonen.

 • Diskuterte Ukraina og energi i Strasbourg

  Situasjonen i Ukraina fikk mye oppmerksomhet under Europaparlamentets plenumssesjon som ble avsluttet fredag 14. mars. Behovet for en felles europeisk energipolitikk ble også understreket. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Statusrapport for helse og mattrygghet i EU mars 2014

  Tobakksdirektivet og Norges første deltagelse på EUs helsedirektørmøte er noen av sakene i statusrapporten for helse- og mattrygghet i EU. Råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Bred støtte til fastsetting av utslippsmål for 2030

  Under EUs miljørådsmøte 3. mars sto klima- og energirammeverket mot 2030 i sentrum. Det ble også åpnet for nye forhandlinger om utsetting av genmodifiserte organismer. Miljøråd Ulla Hegg rapporterer.

 • Fortsatte diskusjonen om Ukraina

  Under Europaparlamentets andre plenumssesjon i februar sto nok en gang Ukraina på dagsordenen, i tillegg til blant annet status for EU-fiskere utenfor Svalbard. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Livlig debatt under EUs kunnskapsministermøte

  Da EUs kunnskapsministere møttes i Brussel 24. februar sto blant annet PISA- og PIAAC-resultater og modernisering av fag- og yrkesopplæring på agendaen. Utdanningsråd Harald Nybølet rapporterer.

 • Økonomisk innhenting i EU får fotfeste

  25. februar presenterte Europakommisjonen oppdaterte makroprognoser for den økonomiske utviklingen i EU. Finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen og finansråd Erik Storm ved OECD-delegasjonen rapporterer.

 • Rapport om finans- og skattepolitikk i EU

  Den greske finansministeren Ioannis Stournaras leder utformingen av europeisk finans- og skattepolitikk i Rådet det kommende halvåret. Det greske formannskapet prioriterer å ferdigstille pågående lovendringer, hvor enighet om en bankunion står høyt på listen.

 • Gode resultater for datakrimbekjempelse

  Etter ett år i drift kan Europols senter for bekjempelse av datakriminalitet vise til gode resultater og stadig flere bistandsanmodninger. Justisråder Astrid Solhaug og Thomas Hansen rapporterer.

 • Europaparlamentet diskuterte Ukraina og bankunion

  Under Europaparlamentets første plenumssesjon i februar var det mest debatt om situasjonen i Ukraina og bankunionen. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • EUs første antikorrupsjonsrapport

  I en fersk rapport anslår EU at korrupsjon koster økonomien i EUs medlemsland omtrent 120 milliarder euro årlig. Justisråd Astrid Solhaug ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Forslag til klima- og energirammeverk 2020-2030

  I sitt forslag til klima- og energirammeverk 2020-2030, foreslår Europakommisjonen utslippskutt for klimagasser på 40 prosent, et mål på EU-nivå for fornybar energi på 27 prosent og reform av klimakvotesystemet. Energiråd Bjørn Ståle Haavik og miljøråd Ulla Hegg ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Tegn til utflating i arbeidsledigheten i EU

  I halvårsrapporten til arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstads kan du blant annet lese om tegn til bedring i EUs økonomi og at arbeidsledigheten har stabilisert seg, men på et uakseptabelt høyt nivå.

 • Diskuterte prioriteringer for våren og fri bevegelse i EU

  Prioriteringene til det greske formannskapet og retten til fri bevegelse i EU var blant sakene som ble diskutert under Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg i forrige uke. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • EU vil redde liv med renere luft

  Luftforurensing forårsaket 400 000 for tidlige dødsfall i EU i 2010. Med en ny lovpakke vil Europakommisjonen halvere antallet. Miljøråd Ulla Hegg rapporterer.

 • Rapport om finansministermøtene i desember

  I rapporten fra finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen kan du lese om finansministermøter i EU i desember, herunder behandlingen av direktivene om krisehåndtering og innskuddsgarantier i banksektoren, og krisehåndteringsmyndigheten SRM.

 • Milliarder å spare på enklere regelverk

  På møtet i EØS-komiteen 13. desember ga Europakommisjonen en orientering om sitt arbeid med å forenkle og forbedre regelverk, det såkalte REFIT-programmet. Næringsråd Lars Erik Nordgaard ved EU-delegasjonen oppsummerer.

 • Statusrapport for skatte- og avgiftspolitikk i EU desember 2013

  Finansråd Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen rapporterer om utvalgte skattesaker som ble behandlet i 2013, og som også vil stå på EUs agenda i 2014.

 • Halvårsrapport om konkurranse, støtte og anskaffelser

  Høsten 2013 har vært preget av både bindende og ikke-bindende regelverksarbeid på konkurranse, støtte og anskaffelser, noe av politisk karakter og mye av mer teknisk art. Konkurranseråd Nina Gørrissen rapporterer.

 • Halvårsrapport om klima- og miljøpolitikk i EU

  Klimakvotesystemet, biodrivstoff, gjennomgang av avfallsregelverket og forslag om å redusere forbruket av plastbæreposer er blant temaene i halvårsrapporten fra miljørådene ved EU-delegasjonen.