Hva betyr brexit for britiske statsborgere som oppholder seg i Norge?

Informasjon til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge.

Informasjonen vil bli oppdatert regelmessig

Storbritannia har gått ut av EU. Britiske statsborgere er ikke lenger EU-borgere, og det britiske EØS-medlemskapet har opphørt. I en overgangsperiode blir likevel det meste som før.

Ved midnatt 31. januar 2020 forlot Storbritannia Den europeiske union. Dette skjedde med en avtale mellom EU og Storbritannia som omfatter en overgangsperiode. Overgangsperioden gjelder til og med 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse. En egen norsk lov sørger for at det også blir en overgangsperiode i Norge. I overgangsperioden vil Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS.

EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet vil dermed fortsatt gjelde. Det blir med andre ord ingen endring i rettighetene til britiske borgere og deres familiemedlemmer i Norge i overgangsperioden.

Norge har sammen med de andre EØS/Efta-statene inngått en avtale med Storbritannia for blant annet å sikre rettighetene for britiske borgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge, og tilsvarende for EØS/Efta-borgere i Storbritannia. Avtalen speiler utmeldelsesavtalen mellom EU og Storbritannia. Avtalen skal blant annet sikre at britiske statsborgere som ved utløpet av overgangsperioden har oppholdsrett i EØS/Efta-statene som følge av reglene om fri bevegelighet, fortsatt skal ha rett til å bo og arbeide i EØS/Efta-statene.

Omfattende informasjon om Norge og brexit finnes på regjeringens nettsider. Britiske myndigheter har egen informasjon til britiske borgere i Norge på sine nettsider.

Dersom du som britisk statsborger, eller som medlem av familien til en britisk statsborger, ikke har registreringsbevis (utstedes til EU/EØS-borgere) eller oppholdskort (utstedes til tredjelandsborgere) og ennå ikke har levert søknad om det, må du være oppmerksom på at du har plikt til å registrere deg dersom du oppholder deg i Norge i mer enn tre måneder. Mer utfyllende informasjon kan du finne her.

Storbritannia har forlatt EU. Konsekvenser for briter i Norge

I desember 2018 ble Norge sammen med de andre EØS/Efta-statene enige med Storbritannia om en avtale som viderefører rettighetene som følger av EØS-regelverket. Avtalen speiler utmeldelsesavtalen mellom EU og Storbritannia. 

Del II i avtalen mellom EØS/Efta-statene og Storbritannia omhandler borgernes rettigheter og trer i kraft etter utløpet av overgangsperioden.

Avtalen gir, på nærmere vilkår, rett til fortsatt opphold og arbeid for britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som har opparbeidet seg rettigheter etter direktivet om fri bevegelighet før overgangsperiodens utløp.

Britiske statsborgere vil fortsatt ha rett til familieinnvandring etter dagens EØS-regelverk dersom familierelasjonen var etablert før overgangsperiodens utløp. Det gjelder også barn født eller adoptert etter overgangsperiodens utløp.

For britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som ønsker å ta arbeid / oppholde seg i Norge etter overgangsperiodens utløp, vil utlendingslovens alminnelige regler for innvandring fra land utenfor EU/EØS gjelde. 

Spørsmål om norsk statsborgerskap

Behandlingen av søknader om norsk statsborgerskap fra britiske statsborgere påvirkes ikke av brexit.

Utlendingsdirektoratet behandler søknader om norsk statsborgerskap i den rekkefølgen søknadene mottas i direktoratet. Det vil ikke bli etablert en særlig ordning for britiske borgere i forbindelse med brexit, verken for innleverte eller nye søknader om norsk statsborgerskap.

På UDIs nettside kan du sjekke hvor lang tid det gjennomsnittlig tar å behandle søknader om norsk statsborgerskap.

Stortinget bestemte 6. desember 2018 at dobbelt statsborgerskap skal bli tillatt for alle som ønsker å bli norske borgere. Dette betyr blant annet at man ikke lenger behøver å si ifra seg sitt opprinnelige statsborgerskap. Mer informasjon om regler og søknadsprosedyrer finnes på Utlendingsdirektoratet (UDI) sine nettsider.

Les mer om reglene for å få norsk statsborgerskap.

Spørsmål og svar om britiske borgeres rettigheter i Norge under og etter overgangsperioden 

1) Jeg har oppholdsrett i Norge per datoen for utløpet av overgangsperioden, men planlegger en utenlandstur med retur til Norge etter denne dato. Hvilke dokumenter bør jeg ha med meg for å bekrefte at jeg har rett til opphold, når jeg reiser inn igjen i Norge?

Dagens registreringsbevis (utstedes til EU/EØS-borgere) og oppholdskort (utstedes til familiemedlemmer som er tredjelandsborgere) vil fortsatt gjelde som dokumentasjon på oppholdsrett i Norge frem til du har fått ditt nye oppholdskort. I tillegg vil bostedsattest fra skatteetaten som viser at du var bosatt i Norge per datoen for utløpet av overgangsperioden, også aksepteres som dokumentasjon frem til ny oppholdstillatelse / nye oppholdskort er på plass. Bostedsattest kan bestilles fra Skatteetaten via Altinn. Attesten vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse i Norge. Informasjon om at disse dokumentene bekrefter oppholdsrett i Norge vil bli meldt inn og oppføres i Kommisjonens «Praktisk håndbok for grensepersonell (Schengen-håndbok)», vedlegg 22. 

2) Jeg har varig oppholdsrett i Norge. Hvilken status får jeg etter utløpet av overgangsperioden. Må jeg sende ny søknad om opphold i Norge?

Hvis du som britisk statsborger har varig oppholdsrett i Norge per datoen for utløpet av overgangsperioden, vil du fortsatt ha rett til varig opphold i Norge, men du vil bli pålagt å fremme søknad om permanent oppholdstillatelse og oppholdskort. Norge jobber med å lage en ny type oppholdstillatelse for britiske borgere som bor eller flytter til Norge før utløpet av overgangsperioden.

Det arbeides med utformingen av de nye søknadsprosedyrene som etter planen innføres fra 1. januar 2021. Informasjon om de nye søknadsprosedyrene vil komme på www.udi.no senere i år. Når du etter hvert skal søke om ny type oppholdstillatelse, skal dette gjøres gjennom søknadsportalen på www.udi.no. I mellomtiden vil du ha rett til å fortsette å oppholde deg i Norge som før. Det er ikke mulig å søke om den nye typen oppholdstillatelse ennå. 

3) Kan jeg bli værende i Norge dersom jeg ennå ikke har fått varig oppholdsrett før utløpet av overgangsperioden?

Ja. Hvis du som britisk statsborger har oppholdsrett i Norge per datoen for utløpet av overgangsperioden, men ennå ikke har fått varig oppholdsrett (etter fem år), vil du fortsatt ha rett til opphold i Norge. 

4) Jeg fikk permanent oppholdstillatelse i Norge for mange år siden, men har verken registreringsbevis eller oppholdskort. Hvordan kan jeg dokumentere at jeg har lovlig opphold?

Britiske borgere som er innvilget permanent oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse etter tidligere regelverk, beholder denne retten selv om de ikke har varig oppholdsbevis, med mindre de har oppholdt seg mer enn to sammenhengende år utenfor Norge. Dersom du er innvilget en slik tillatelse og er folkeregistrert i Norge med et 11-sifret fødselsnummer, kan du i utgangspunktet legge til grunn at du har lovlig opphold i Norge. Etter utløpet av overgangsperioden må du bestille et oppholdskort. Bestilling av kort kan du etterhvert gjøre i søknadsportalen på www.udi.no. Dette vil bli din fremtidige dokumentasjon på lovlig opphold i Norge. 

5) Må jeg oppfylle nye krav for å bli boende i Norge?

Nei. Hvis du som britisk statsborger har hatt oppholdsrett i Norge før utløpet av overgangsperioden, må du ikke oppfylle nye krav for å ha fortsatt rett til opphold, men du vil bli pålagt å fremme søknad om oppholdstillatelse og oppholdskort senere når et nytt regelverk for opphold trer i kraft. Norge jobber med å lage en ny type oppholdstillatelse for britiske borgere som bor eller flytter til Norge før utløpet av overgangsperioden.

Det arbeides med utformingen av de nye søknadsprosedyrene som etter planen innføres fra 1. januar 2021. De nye søknadsprosedyrene vil bli offentliggjort på www.udi.no senere i år. I mellomtiden vil du ha rett til å fortsette å oppholde deg i Norge som før. Det er ikke mulig å søke om den nye typen oppholdstillatelse ennå.

Dersom du ikke har registreringsbevis (utstedes til EU/EØS-borgere) eller oppholdskort (utstedes til familiemedlemmer som er tredjelandsborgere) eller du er innvilget permanent oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse, må du kunne sannsynliggjøre at du flyttet til Norge før utløpet av overgangsperioden, og at du fyller vilkårene for opphold etter direktivet om fri bevegelighet. Vi anbefaler at du registrerer deg så snart som mulig etter ankomst til Norge. 

6) Kan min ektefelle flytte til Norge etter brexit?

Ektefelle til britisk statsborger med oppholdsrett i Norge vil etter separasjonsavtalen mellom EØS/Efta-statene og Storbritannia fortsatt ha rett til å søke om familieinnvandring etter utløpet av overgangsperioden på samme vilkår som gjelder for EU/EØS-borgere i dag. Dette gjelder imidlertid bare dersom familierelasjonen var etablert før datoen for utløpet av overgangsperioden. 

7) Jeg er britisk statsborger og bor i Norge med min ektefelle. Vi planlegger å få barn sammen. Dersom vi får barn først etter utløpet av overgangsperioden, har barna mine lov til å oppholde seg i Norge sammen med oss?

Ja, barn som er født eller adoptert etter datoen for utløpet av overgangsperioden, er omfattet av separasjonsavtalen. 

8) Vil jeg fortsatt ha mulighet til å søke om opphold og arbeid i andre EU/EØS-land?

Den frie bevegeligheten opphører for britiske statsborgere etter utløpet av overgangsperioden. Retten til opphold/arbeid i andre EU/EØS-land vil avhenge av fremtidige regler for britiske borgere i disse landene. 

9) Jeg er britisk statsborger og har rett til opphold i Norge. Kan jeg reise uten visum i EU/EØS-området etter datoen utløpet av overgangsperioden?

Det er bestemt at britiske statsborgere som kommer til Norge eller Schengen-området for et kort opphold (90 dager i løpet av en periode på 180 dager) skal få reise uten visum.

10) Jeg er britisk statsborger og vil flytte til Norge før utløpet av overgangsperioden. Hva må jeg gjøre for å sikre meg lovlig opphold i Norge?

Frem til utløpet av overgangsperioden behandles britiske borgere på lik linje med EU/EØS-borgere etter direktivet om fri bevegelighet. Dersom du vil ta arbeid/oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder, har du plikt til å registrere deg. Mer utfyllende informasjon kan du finne på Registreringsbevis for EU/EØS-borgere. Vi anbefaler at du registrerer deg så snart som mulig etter ankomst til Norge. 

11) Jeg er britisk statsborger og ønsker å ta arbeid/oppholde meg i Norge etter overgangsperiodens utløp? Hvilke regler gjelder etter overgangsperiodens utløp?

For britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som ønsker å ta arbeid/oppholde seg i Norge etter overgangsperiodens utløp (etter 31. desember 2020 dersom perioden ikke forlenges), vil reglene for borgere fra land utenfor EØS (tredjelandsborgere) gjelde. Dette gjelder også for britiske tjenesteytere (utsendte arbeidstakere) på oppdrag i Norge.

Hovedkategoriene av arbeidstakere fra land utenfor EØS som kan få oppholdstillatelse i Norge er faglærte arbeidstakere, utsendte arbeidstakere, selvstendige næringsdrivende og selvstendige oppdragstakere samt sesongarbeidere. Du kan lese mer om reglene for oppholdstillatelse for tredjelandsborgere på www.udi.no .

***

  • Oppdatert 18. juni 2020 med spørsmål og svar om britiske borgeres rettigheter
  • Oppdatert 18. mars 2020 med informasjon om bruk av britiske førerkort i Norge etter brexit
  • Oppdatert 7. mars 2020 med nytt spørsmål 12 om dokumentasjon av rett til opphold
  • Oppdatert 1. februar 2020 for å reflektere at Storbritannia har forlatt EU med en avtale.
  • Oppdatert 17. januar 2020 med ny informasjon om dobbelt statsborgerskap.