Norges samarbeid med EU

De europeiske landene er Norges nære naboer, venner og viktigste handelspartnere. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. Regjeringen vil føre en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU, blant annet gjennom EØS-avtalen. Regjeringen legger til grunn EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU som ramme for europapolitikken.

Avtaleverket sikrer markedsadgang og forutsigbarhet for norsk næringsliv, og er av avgjørende økonomisk betydning. Den daglige oppfølgingen av avtaleverket er i stor grad av innenrikspolitisk karakter.

Det nordiske samarbeidet er av særlig stor viktighet. Regjeringen vil, jf samarbeidsavtalen, bidra til å styrke det parlamentariske samarbeidet i Nordisk råd og ta en aktiv rolle i Nordisk ministerråd.

Regjeringen vil:

  • Føre en proaktiv politikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser og politikkutforming i EU
  • Søke å utdype bilaterale relasjoner med sentrale europeiske land
  • Styrke koordineringen av statsforvaltningens samlede håndtering av europasaker for å sikre
    effektiv saksbehandling og bedre norsk medvirkning
  • Prioritere deltagelse i uformelle og formelle europeiske fora som EØS-avtalen gir oss adgang til
  • Involvere Stortinget tidlig i avklaringen av viktige EØS-prosesser
  • Søke å avklare velferdsordninger i EØS-regelverket, og bidra til å gjøre prinsippet om fri bevegelse mer bærekraftig.

 (Kilde: Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, kapittel 16)

Sentrale dokumenter:
Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2017

Fakta om Norge og EU:
Norge har vært medlem av Det europeiske frihandelsforbundet (Efta) siden 1960, men er blant de få landene i Sentral- og Vest-Europa som har valgt å stå utenfor Den europeiske union (EU). Et flertall av den norske befolkningen sa nei til EU-medlemskap i folkeavstemninger i 1972 og 1994. Til tross for at Norge ikke er EU-medlem har Norge et tett samarbeid med EU.

De ulike samarbeidsordningene Norge har med EU gjør det mulig med en høy grad av økonomisk integrasjon og politisk samarbeid med EU og EUs medlemsland. Det tette forholdet mellom Norge og EU illustreres ved at omtrent 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og omtrent 70 prosent av vår import kommer fra EU. 

Den viktigste avtalen mellom Norge og EU er EØS-avtalen, som ble inngått mellom EU og Efta i 1992 med sikte på å skape et ensartet felles marked og dermed et europeisk økonomisk samarbeidsområde (EØS, på engelsk EEA). Den viderefører EUs indre marked til også å omfatte de tre Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein (Sveits valgte som følge av en folkeavstemning ikke å bli med i EØS).

Gjennom EØS-avtalen har Norge også påtatt seg å innføre EUs regelverk som er av betydning for det indre marked. Les mer om EØS-avtalen.

Norge er også en del av Schengen-samarbeidet om felles yttergrensekontroll og avskaffelse av systematisk kontroll av personer ved passering av grenser mellom land som deltar i samarbeidet. Les mer om Schengen- og justissamarbeidet.

Et annet område hvor Norge samarbeider tett med EU er innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Se også: Historikk Norge - EU

Andre dokumenter: