Historisk arkiv

Regjeringens strategi for samarbeidet med EU: Norge i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

11. juni la regjeringen frem sin strategi for samarbeidet med EU frem til 2017. - Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål, sier statsråd Vidar Helgesen.

Strategien slår fast målene for regjeringens europapolitikk: Økt konkurransekraft og verdiskaping, bedre kvalitet i forskning og utdanning, en ambisiøs klima- og energipolitikk, trygghet og sikkerhet og en helhetlig migrasjonspolitikk. 

Vidar Helgesen besøker Marintek, Trondheim
Dialog med blant annet bedrifter er viktig for regjeringens europapolitikk, sier Vidar Helgesen, her på besøk på Marintek i Trondheim. (Foto: Hilde Steinfeld, UD)

– Målet med regjeringens europapolitikk er å få gjennomslag for norske interesser og å bidra til en positiv utvikling både i Norge og i andre land. Samarbeidet med EU er avgjørende for å ivareta norske interesser på de utvalgte områdene. Skal vi få gehør for våre synspunkter, må vi engasjere oss tidlig i ordskiftet på europeisk nivå og ikke komme med våre innspill lenge etter at saker praktisk talt er ferdigforhandlet innad i EU. Dette krever at vi jobber bedre med å samordne norsk europapolitikk, sier Vidar Helgesen. 

Et sentralt virkemiddel i strategien er opprettelsen av et eget europautvalg i regjeringen. Utvalget ledes av EØS- og EU-ministeren og vil ellers bestå av de regjeringsmedlemmer som til enhver tid har viktige EØS-saker til behandling. 

- Dialog med bedrifter, regionale og lokale myndigheter, arbeidslivets parter og andre samfunnsaktører er en viktig forutsetning for tidlig norsk medvirkning i europeisk politikkutforming.  Europapolitikken berører de aller fleste deler av samfunnet. Europapolitikken skal være et nasjonalt lagarbeid, sier statsråd Helgesen. 

Strategien for samarbeidet med EU skal gjelde fram til stortingsvalget i 2017. Den suppleres av de årlige arbeidsprogrammene for EU/EØS-saker.