Regjeringens europautvalg

- politisk engasjement og samordning

Regjeringens europautvalg skal sikre strategisk og tidlig samordning av norske posisjoner i europaspørsmål og norske initiativer overfor EUs institusjoner og medlemsland. Utvalget ledes av statsråd Frank Bakke-Jensen.

Samarbeid med europeiske partnere bidrar til at vi kan gjennomføre regjeringsplattformens prioriteringer og fremme nasjonale interesser. Regjeringen skal bruke den europeiske arenaen for å få gjennomslag for sin politikk.

Vi vil engasjere oss tidlig og med tydelige posisjoner når EU er i en tidlig fase av utvikling av nytt regelverk på områder som er viktige for Norge. Sjansene for å få gehør er størst når vi kan bidra til løsninger som er gode både for Norge og Europa.

Statsråden for samordning av EØS-saker og forholdet til EU skal sørge for at regjeringens politikk overfor EU er helhetlig og i tråd med regjeringens overordnede prioriteringer. Statsråden leder regjeringens europautvalg. Utvalget skal sikre strategisk og tidlig samordning av norske posisjoner i europaspørsmål og norske initiativer overfor EUs institusjoner og medlemsland. I utvalget deltar de statsråder som berøres av sakene som til enhver tid står på dagsordenen.

Hver enkelt statsråd har ansvar for å gjøre regjeringens europautvalg oppmerksom på EU-saker som er viktige for Norge. De skal tidlig kartlegge konsekvensene for norske interesser av EUs initiativer på sine respektive fagfelt. De skal samarbeide om å formulere en felles posisjon når saker dekker flere statsråders ansvarsområder. Slik kan regjeringen delta på et tidlig tidspunkt i det europeiske ordskiftet, og sette norske representanter i forberedende grupper og ekspertkomiteer i stand til å arbeide ut fra klare politiske føringer.

Statsrådene skal formulere og fremme regjeringens posisjoner overfor EUs medlemsland, Kommisjonen, den europeiske utenrikstjenesten og ikke minst Europaparlamentet, som er en stadig viktigere aktør i utformingen av nytt regelverk. De skal ivareta norske interesser ved å delta på EUs uformelle ministermøter og øvrige møter som våre avtaler med EU åpner for. De skal samarbeide tett med sine kolleger i EUs medlemsland og i de andre Efta-landene som er medlemmer av EØS, Island og Liechtenstein. Samspillet med nordiske kolleger i europapolitikken er særlig viktig.