Vilkår for ekteskap

Ekteskap kan inngås enten kirkelig eller borgerlig.

Hvor kan ekteskap inngås

En borgerlig vigsel utføres som regel av en kommunal vigsler. I tillegg er det mulig å inngå ekteskapet borgerlig ved enkelte norske utenriksstasjoner i utlandet.

Utenriksdepartementets landsider finnes en oversikt over norske utenriksstasjoner med fullmakt til å utføre vigsler. Sysselmannen på Svalbard har også vigselsmyndighet.

Kirkelig vigsel kan uføres av prest i Den norske kirke, eller av prest eller forstander i et registrert trossamfunn. Dersom vigsel skal skje i et trossamfunn forutsetter det at trossamfunnet er registrert og har fått vigselsrett.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Statsforvalteren har oversikt over tros- og livssynssamfunn med vigselsrett. Prester ved enkelte sjømannskirker i utlandet kan også utføre kirkelig vigsel. 

Det er også mulig å gifte seg i livssynssamfunn som har fått vigselsrett.

De som ønsker å inngå ekteskap, kan ta kontakt med en vigsler (borgerlig eller kirkelig) på stedet de ønsker å gifte seg.

Vilkår for å inngå ekteskap

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt. 

Prøvingen foregår på bakgrunn av partenes egenerklæringer (erklæring for brudefolkene, forlovererklæringer), folkeregistermyndighetens opplysninger og annen aktuell dokumentasjon.

 • Alderskrav. Den som ønsker å inngå ekteskap må være 18 år. Dette er en absolutt aldersgrense og det gis ikke dispensasjon. Hver av ektefellene har rett til å kreve ekteskapet oppløst uten forutgående separasjon eller samlivsbrudd ved brudd på alderskravet. Statsforvalteren har rett til å reise sak for å få ekteskapet oppløst dersom ektefellene selv ikke reiser slik sak.
 • Frivillighet. En ekteskapsinngåelse må være frivillig fra begge parter. Den som tvinger noen til å gifte seg, kan straffes etter straffeloven med fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte.
 • Ikke i nær slekt. Partene som skal gifte seg må ikke være i nær slekt. Dette betyr søsken, eller slektninger i rett opp eller nedstigende linje (dvs. foreldre og barn).
 • Søskenbarnekteskap: Det er ikke forbudt å inngå ekteskap mellom søskenbarn (fetter og kusine), men det er viktig å være oppmerksom på at dersom foreldrene er i slekt er det høyere risiko for å få barn med sykdom og medfødte misdannelser, dødfødsel, spedbarnsdød og forkortet levealder. Folkehelseinstituttet har laget en rapport om inngifte i Norge og medisinske konsekvenser. Norsk helseinformatikk har også informasjon om samme tema
 • Ikke allerede gift. En person kan ikke gifte seg dersom hun eller han allerede er gift eller registrert som partner. Den som inngår ekteskap til tross for at han eller hun er gift fra før kan straffes med fengsel i inntil 1 år. Gifte personer som er bosatt i Norge kan bli straffet etter denne bestemmelsen dersom de inngår nytt ekteskap i utlandet.
 • De som skal gifte seg i Norge må ha lovlig opphold i landet. Hvem som har lovlig opphold i Norge reguleres av utlendingslovgivningen, se hjemmesidene til Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er opp til den som skal gifte seg og dokumentere at vedkommende har lovlig opphold i Norge.
 • Dersom et eventuelt tidligere ekteskap eller partnerskap er opphørt, ved skilsmisse eller død, må skifte av tidligere fellesbo være påbegynt eller gjennomført.
 • Dersom en av partene har en skilsmisse fra utlandet må den som hovedregel godkjennes av Statsforvalteren. Dette skjer etter lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner.
 • En person som er bosatt i utlandet må ha med seg en ekteskapsattest for å kunne gifte seg i Norge. Denne attesten forteller at det etter hjemlandets lov ikke er noe til hinder for at han eller hun inngår ekteskap i Norge. 

Dersom folkeregistermyndigheten (skattekontoret) finner at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt utsteder de en prøvingsattest.

Denne må vigsleren ha før ekteskap kan inngås. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra den er utstedt.

Gyldige ekteskap

Ekteskap inngås ved at brudefolkene møter for en vigsler. Mens begge er til stede skal de erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for ektefolk. 

Hvis denne fremgangsmåten for vigsel ikke er fulgt, anses ikke ekteskapet som inngått, og er ugyldig. Dette innebærer at ekteskap inngått ved stedfortreder eller per telefon ikke anerkjennes som gyldige.

Et ekteskap vil også være ugyldig dersom vigsleren ikke hadde vigselskompetanse eller dersom det ikke forelå gyldig prøvingsattest fra folkeregistermyndigheten.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har myndighet til å gi etterfølgende godkjenning av ugyldige ekteskap når særlige grunner taler for det. Det gjøres en individuell og skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak av om det foreligger særlige grunner som tilsier at det ugyldige ekteskapet likevel skal godkjennes.

Adgangen til å gi etterfølgende godkjenning er ment å avhjelpe spesielle unntakstilfeller. Se mer informasjon på Statsforvalteren i Oslo og Viken sin hjemmeside

Ekteskap inngått i utlandet

Det er mulig å gifte seg for utenlandsk myndighet, da etter vedkommende lands lover og regler. Utenriksdepartementet har på sine landsider informasjon om vigsel i utlandet.

Mange land krever at det fremlegges ekteskapsattest utstedt av folkeregistermyndigheten. For mer informasjon om dette må vedkommende lands ambassade kontaktes.

De som gifter seg i utlandet må selv melde fra til skatteetaten og legge fram vigselsattest eller bevis for at hun eller han har inngått ekteskapet. Se mer informasjon på hjemmesidene til skatteetaten.

Et ekteskap som er inngått i utlandet, anerkjennes i Norge dersom ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet. Et ekteskap inngått i utlandet vil imidlertid ikke bli anerkjent dersom det åpenbart vil virke støtende på norsk rettsorden, såkalt ordre public.

Dersom det er tvil om et ekteskap består eller ikke består, kan det reises sak for retten om ekteskapets gyldighet. Det er ingen andre offentlige instanser i Norge som formelt godkjenner gyldigheten av ekteskap inngått i utlandet, men mange instanser må ta stilling til gyldigheten for bruk i egen saksbehandling.

Ekteskap inngått i utlandet etter 1. juni 2007 vil ikke bli anerkjent i Norge dersom minst en av partene var norsk statsborger eller fast bosatt i Norge på vigselstidspunktet, og

 • ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen
 • en av partene var under 18 år , eller
 • en av partene allerede var gift.

Etter begjæring fra begge parter kan likevel ekteskapet anerkjennes dersom sterke grunner taler for det. Dette er en snever unntaksbestemmelse som praktiseres svært strengt. Det vil derfor være sjelden at et slikt ekteskap vil gi grunnlag for familiegjenforening.

Eventuelle søknader om anerkjennelse sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken, som også kan gi veiledning på området.  

Les mer her: