European Defence Agency (EDA)

Det europeiske forsvarsbyrået (EDA - European Defence Agency) ble opprettet av EUs Ministerråd 12. juli 2004 for å ”støtte medlemsstatene og Ministerrådet i arbeidet med å forbedre forsvarskapasiteter innenfor krisehåndtering og understøtte den europeiske sikkerhets og forsvarspolitikk (ESDP).”

Det europeiske forsvarsbyrået (EDA - European Defence Agency) ble opprettet av EUs Ministerråd 12. juli 2004 for å ”støtte medlemsstatene og Ministerrådet i arbeidet med å forbedre forsvarskapasiteter innenfor krisehåndtering og understøtte den europeiske sikkerhets og forsvarspolitikk (ESDP).”

 

Funksjon og oppgaver

EDA er gitt fire hovedfunksjoner og oppgaver:

  • Utvikling av forsvarskapabiliteter
  • Fremme av forsvarsrelatert forskning og teknologi (R&T)
  • Fremme av materiellsamarbeid
  • Etablering av et konkurransedyktig europeisk forsvarsmateriellmarked og styrke den europeiske forsvarsteknologiske og industrielle base (EDTIB).

Alle EDAs funksjoner og oppgaver er knyttet til å forbedre Europas forsvarsevne gjennom styrket samarbeid og etablering av felles kapasiteter.  En mer integrert tilnærming til kapabilitetsutvikling vil bidra til bedre fremtidige militære kapasiteter, og styrke grunnlaget for samarbeid innenfor forskning og utvikling, materiell og industri og operasjoner.
Hjemmeside: www.eda.europa.eu 

EDA og Norge

Norge er så langt det eneste tredjelandet som har en særskilt samarbeidsavtale med EDA (Administrative Arrangement - AA). Samarbeidsavtalen mellom Norge og EDA ble inngått i mars 2006. Avtalen gir Norge anledning til å delta i utvalgte av EDAs prosjekter og programmer innenfor byråets ulike virksomhetsområder.

Innen forskning og teknologi deltar Norge i et 20-talls prosjekter og i de to fellesfinaniserte programmene Joint Investment Programme (JIP) Force Protection (FP) og JIP Innovative Concepts and Emerging Technologies (ICET). 

Norge arbeider aktivt for å komme med i nye kapasitetsinitiativer initiert under EDAs kapabilitetsutviklingsplan (Capabilites Development Plan) innenfor en rekke områder.

Norge sluttet seg fra 1. oktober 2008 til EDAs Code of Conduct on Defence Procurement (Koden). Koden er et frivillig og ikke-bindende handelsregime for forsvarsanskaffelser. Regimet har til hensikt å øke åpenhet og konkurranse om deltakerlandenes anskaffelser av forsvarsmateriell som er unntatt fra det indre marked/EØS. Regimet innebærer at deltakerlandene, med visse unntak, skal kunngjøre sine anskaffelser overfor alle deltakere i regimet.  Alle EU-land bortsett fra Danmark og Romania deltar.