Tidslinje langtidsplaner

Her finner du en oversikt over de siste langtidsplanene for forsvarssektoren. Langtidsplanene beskriver og er styrende for utviklingen i de neste fireårsperiodene for forsvarssektoren. Populært kalles langtidsplanene for LTP.

Her er temasiden for inneværende langtidsplan: Ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024)

 • 2008

  • St.prp. nr. 48 (2007-2008) - LTP 2009 - 2012 - Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier (fredag 28. mars 2008)

 • 2012

  • Prop. 73 S (2011–2012) - LTP 2013 - 2016 - Et forsvar for vår tid (fredag 23. mars 2012)

 • 2016

  • Prop. 151 S (2015–2016) - LTP 2017 - 2020 - Kampkraft og bærekraft (fredag 17. juni 2016)

   Dette er en temaside om inneværende og gjeldende langtidsplan. Det finnes en ny side om langtidsplanen for den neste perioden (2021-2024). Regjeringen la 17. juni 2016 frem den nye langtidsplanen for forsvarssektoren «Kampkraft og bærekraft». Stortinget vedtok 15. november samme år langtidsplanen for forsvarssektoren.

 • 2020

  • Prop. 62 S (2019–2020) - Vilje til beredskap – evne til forsvar (fredag 17. april 2020)

   Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren innebærer en fortsatt styrking og modernisering av Forsvaret, hvor satsingen som startet i forrige plan bygges videre på. Forsvaret skal settes i stand til bedre å kunne møte den sikkerhetspolitiske situasjonen. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å bygge et forsvar med en styrket forsvarsevne og høyere beredskap. Regjeringen legger frem en rekke anbefalinger som vil øke Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet. Forsvarsstrukturen bygges videre, ved å tilføre nye kapasiteter og oppgradere de kapasitetene vi har. Det tilføres betydelige ressurser til å anskaffe, drifte og vedlikeholde den strukturen som anbefales. Langtidsplanen skal sikre en reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.