Offentlige virksomheter og e-helse

Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF er to av de viktigste virksomhetene i helseforvaltningen som utreder, drifter og videreutvikler digitaliseringen i helsesektoren.

Direktoratet for e-helse:

Direktoratet for e-helse er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og nasjonal myndighet på e-helseområdet. Direktoratet skal legge til rette for en helhetlig e-helseutvikling gjennom å samle sektorens behov og utarbeide forslag til nasjonale strategier og planer på e-helseområdet. Videre skal direktoratet utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale veiledere og retningslinjer om standarder, kodeverk, klassifikasjoner, terminologi, arkitektur, informasjonssikkerhet mv. Direktoratet har, etter fullmakt fra Helse- og omsorgsdepartementet, fortolkningsansvar for deler av pasientjournalloven med tilhørende forskrifter.

www.ehelse.no  

Norsk helsenett SF:

Norsk helsenett SF er nasjonal tjenesteleverandør på e-helseområdet og skal legge til rette for sikker og effektiv elektronisk samhandling. Norsk helsenett SF har en sentral rolle i arbeidet med å nå målene for digitalisering i helse- og omsorgssektoren og skal understøtte strategier og planer på e-helseområdet.

www.nhn.no