Kommunalt rusarbeid

Kommunene har et omfattende ansvar for tjenester til personer med rusmiddelproblemer. Ansvaret følger av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).

Kommunens ansvar for tjenester
Kommunene har et omfattende ansvar for tjenester til personer med rusmiddelproblemer. Ansvaret følger av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). Tjenestene kan omfatte rådgivning og veiledning, støtteopplegg, bolig og ev. oppfølging i bolig, oppsøkende arbeid, tiltak for sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, arbeid med Individuell plan og oppfølging før, under og etter opphold i spesialisthelsetjenesten eller fengsel. Kommunene har et omfattende ansvar for oppfølging av deltakere i legemiddelassistert rehabilitering. NAV eller fastlegen henviser til tverrfaglig spesialisert behandling. 

Det er store variasjoner i organisering av rusarbeidet i kommunene. Oppgavene kan være lagt til ulike enheter, som det lokale NAV-kontoret, psykisk helseenhet, rustjeneste, oppsøkende- og hjemmebaserte tjenester eller aktiviseringstiltak.

Kommunalt rusarbeid må ta hensyn til at det kan være store variasjoner i den enkeltes rusmiddelproblemer og mestrings- og funksjonsnivå. Noen ruser seg i perioder, andre har en langvarig ruskarriere og kan ha omfattende helsemessige og sosiale vansker og ha behov for bredt sammensatte tjenester.

Hovedtyngden av tjenestene til personer med rusmiddelproblemer inngår i de ordinære kommunale tjenestene og finansieres over rammefinansieringen av kommunene. For å stimulere til utprøving av samhandlingsmodeller, i tråd med samhandlingsreformen, er det en statlig tilskuddsordning til rusmiddeltiltak i kommunene (kap. 763 post 61).

Samarbeid med frivillig sektor
Det gis også statlig tilskudd til frivillige organisasjoner og private stiftelser. Disse utfører et betydelig arbeid for svakerestilte grupper, som institusjonsopphold og nærmiljøtiltak som overnattingstilbud, møtesteder, kvalifiserings- og nettverksarbeid. Det gis også støtte til selvhjelps- og interessegrupper for å styrke brukermedvirkning innen rusfeltet (Kap. 763 post 71).

Tilskuddsordningene forvaltes av Helsedirektoratet.

Regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål har tre hovedoppgaver:
- stimulering til utvikling av forebyggende tiltak i kommunene
- kompetanseutvikling i kommunene og spesialisthelsetjenesten
- nasjonale spisskompetanseområder


Regionale kompetansesentre: