Kompetanseløft 2025

Kompetanseløft 2025 er en plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Kompetanseløft 2025 etterfølger Kompetanseløft 2020 og ble først presentert i forbindelse med Prop. 1 S for 2021.

Målet med Kompetanseløft 2025 er å bidra til en faglig sterk tjeneste, og sikre at den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning.

Gode helse- og omsorgstjenester skapes når pasienten og brukeren møter personell med høy faglig kompetanse og faglig bredde, når det er flest mulig ansatte i hele og faste stillinger og god kontinuitet i bemanningen. Et godt samspill mellom pasienten og personellet er også avgjørende.  

Kompetanseløft 2025 består av fire strategiske områder med en rekke tiltak: Rekruttere, beholde og utvikle personell, brukermedvirkning, tjenesteutvikling og tverrfaglig samarbeid, kommunal sektor som forskningsaktør, fagutviklings- og opplæringsarena samt ledelse, samhandling og planlegging. Tiltakene vil videreutvikles i planperioden.

Kompetanseløft 2025 (PDF)

Kompetanseløft 2025 - tiltaksoversikt (PDF)