Helseforskning

Måling av ressursbruk til forskning i helseforetakene

Ressursbruk til forskning helseforetakene i 2019. NIFU rapport 2020:16

Rapport 2020:16 Hovedresultater og dokumentasjon

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet rapporten ”Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2019”, rapport 2020:16. Rapporteringen inngår som en del av den ordinære nasjonale FoU-statistikken og utarbeides hvert annet år.

Rapportens hovedkonklusjoner:

-           43 helseforetak og private, ideelle sykehus inngår i målingen og rapporterte at de hadde forskningsaktivitet i 2019.

-           Det ble rapportert et samlet ressursbruk til forskning på 4,35 milliarder kroner i 2019.

-           Beløpet omfatter all ressursbruk, inkl. lønnskostnader, andre driftskostnader, avskrivning mv. I tillegg til basisbevilgninger og øremerkede forskningsbevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet, omfatter beløpet eksterne finansieringskilder for forskning i helseforetakene. En stor andel av midlene er bundet opp i stillinger, infrastruktur, samt eksterne midler tildelt fra Norges forskningsråd, Kreftforeningen mv. Kun en mindre andel av beløpet er midler som lyses ut til forskning. 

-           Innrapporterte driftskostnader til forskning utgjorde i gjennomsnitt 2,9 prosent av totale driftskostnader til alle spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver.

-           Helseforetak og private, ideelle sykehus oppga å ha utført i alt 3230 forskningsårsverk. Tallet inkluderer årsverk utført av overleger, leger og psykologer i klinisk stilling, ansatte i forskerstillinger og ansatte i forskningsstøttefunksjoner.  

-           De seks universitetssykehusene stod for omtrent fire femtedeler av den samlede ressursinnsatsen til forskning i spesialisthelsetjenesten.

-           Helse Sør-Øst stod for 56 prosent av den samlede ressursinnsatsen til forskning i helseforetak og private, ideelle sykehus, mens den nest største helseregionen, Helse Vest, stod for 17 prosent. Helse Midt-Norge og Helse Nord stod for henholdsvis 1,4 og 1,7 prosent. 

-           7 prosent av forskningsressursene i 2019 kom fra Forskningsrådet og 11 prosent fra andre norske eksterne kilder, mens 1 prosent kom fra utlandet.

-           27 helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte å ha brukt  586 millioner kroner og 423 forskningsårsverk til området psykisk helsevern i 2019. 13 helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte å ha brukt 84 millioner kroner og 65 årsverk på forskning på tverrfaglig, spesialisert behandling av rusmisbrukere i 2019.

Figur 2.1 Helseforetakenes finansieringsstruktur for forskning i 2019, totalt og etter helseregion. Prosent.

Kilde: NIFU

Data er innhentet fra de regionale helseforetakene for helseforetakene og direkte fra private, ideelle sykehus som inngår i det nasjonale målesystemet for forskningsaktivitet i helseforetakene (se oversikt over rapporteringsenheter under omtale av målesystemet).

Ressursmålingene ble gjennomført årlig til og med 2017. Deretter vil målingen gjennomføres hvert annen år for å redusere rapporteringsbelastningen for de forskningsutførende enhetene. Neste ressursmåling vil gjelde for statistikkåret 2021.

Målingssystemet er under forbedring og videreutvikling. Det er ønskelig å synliggjøre ressursbruk til forskning i helseforetakene på lik linje med andre forskningsutførende enheter og annen ressursbruk i helsetjenesten, samt å gjøre data mest mulig sammenliknbare mellom helseforetak og helseregioner, også over tid. Som et ledd i utviklings- og forbedringsarbeidet ble det i 2010 nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de regionale helseforetakene og observatører fra Norges forskningsråd og universitetenes medisinske fakultet. Arbeidsgruppen er fra 2011 videreført som en permanent ressursgruppe for målesystemet.

Det bør utvises en viss forsiktighet i beskrivelser og tolkninger av utviklingen over tid.

Tidligere års rapporter kan leses under.

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2017. NIFU rapport 27/2018

Rapport 27/2018 Hovedresultater og dokumentasjon

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2016.  NIFU rapport 18/2017

Rapport 18/2017 Hovedresultater og dokumentasjon

 Rapport fra 2011 om videreutvikling av systemet for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene

En arbeidsgruppe nedsatt av NIFU, med representanter fra de regionale helseforetakene, utarbeidet en rapport med forslag til videreutvikling av det nasjonale systemet for måling av ressursbruk til forskning i helseforetakene. Rapporten er en oppfølging av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å videreutvikle det nasjonale målesystemet.