Helsesamarbeidet i Norges nærområder

Helsesamarbeidet i Norges nærområder skal bidra til et godt helsesystem, god folkehelse og økt livskvalitet. Målsetningen er at samarbeidet leder til økonomisk vekst og legger grunnen for næringsutvikling. Det styrker kontakten med våre naboland.

Kunngjøring av prosjektmidler til internasjonalt helsesesamarbeid i nordområdene

Helse- og omsorgsdepartementet lyser nå ut tilskuddsmidler til helse­samarbeids­prosjekter i nordområdene fordelt på ulike to tilskuddsordninger. Søknadsfrist for begge ordningene er 3. mai og søknaden sendes til postmottak@hod.dep.no.

Midlene kommer fra Utenriks­departementets budsjettpost 118 Utenrikspolitiske satsinger (Internasjonalt helsesamarbeid i nordområdene). Det tas forbehold om eventuelle endringer av samlet beløp til utdeling som følge av endringer i ramme­betingelsene for ordningen eller endringer i pågående prosjekter.

Samlet beløp for begge ordningene er om lag 16 millioner i tilskuddsmidler.

Den første tilskuddsordningen skal gå til helsesamarbeidsprosjekter som fremmer målsettingene i «Program for helsesamarbeid i Arktis 2023 – 2025».

Den andre tilskuddsordningen skal gå til helsesamarbeidsprosjekter som fremmer målsettingene i «Samarbeids­programmet for helse og relaterte sosiale spørsmål i Barentsregionen 2020-2023». I vurderingen av søknadene skal prosjekter med nordområderelevans prioriteres.

Relevante dokumenter

Bilateralt helsesamarbeid

Norge har en bilateral helsesamarbeidsavtale med det russiske helsedepartementet. Denne er lagt på is.

Norge og Ukraina har siden 2019 samarbeidet gjennom prosjektet Institutional cooperation in the health sector. Prosjektet er en del av Norges bistand til Ukraina og har som formål å støtte oppbygningen av helsesystemet.