Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rusforebygging

Forebygging skal bidra til å hindre at rusrelaterte problemer, helseskade eller andre rusmiddelproblemer oppstår og utvikler seg.

Forebygging skal bidra til å hindre at rusmiddelproblemer oppstår og utvikler seg. Forebygging består av både tilgjengelighetsreduksjon og etterspørselsreduksjon. De mest omfattende forebyggende tiltakene er det vi kan kalle de regulatoriske virkemidlene i alkoholpolitikken, dvs. omsetningsreglene for salg og servering av alkohol, alkoholavgiftene, reklameforbud mot alkohol, samt regulering av salg av legemidler og forbud mot bruk av narkotika. Når det gjelder narkotika vil tilgjengelighetsreduksjon også dreie seg om tiltak for å redusere produksjon, innførsel og omsetning. Felles for disse tiltakene er at de krever et internasjonalt samarbeid. Virkemidlene retter seg mot hele befolkningen og er begrunnet i et folkehelseperspektiv. Holdnings- og informasjonskampanjer er eksempler på tiltak som har et slikt allmennpreventivt formål.

Offentlige og frivillige institusjoner og organisasjoner har i tillegg en rekke forebyggingsprogrammer som retter seg mot spesielle grupper, herunder barn, ungdom, gravide mfl. Dette er tiltak som har som mål å begrense etterspørselen etter rusmidler. Forebyggingstiltak av denne typen kan være både på lokalt og nasjonalt nivå. Helsedirektoratet gir tilskudd til frivillige organisasjoner som driver rusforebyggende arbeid. Les mer om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets sider.

Rusforebygging er et felt med mange kontaktpunkter og mange aktører. Det viktigste forebyggende arbeidet skjer nærmiljøet og i kommunene. Kommunalt rusforebyggende arbeid skjer blant annet gjennom forvaltningen av alkoholloven og gjennom å tilby barn og unge attraktive rusfrie aktiviteter og møteplasser. Det er et mål å koordinere ulike forebyggingstiltak i de enkelte kommuner, og at kommunene samarbeider med frivillige organisasjoner der det er naturlig og hensiktsmessig. Helsedirektoratet har utarbeidet en satsing kalt Ansvarlig alkoholhåndtering. Ansvarlig alkoholhåndtering legger vekt på samarbeid mellom kommune, politi og bransje, systematisk opplæring og kvalitet i kontroll og oppfølging av brudd. Se mer om dette på www.kommunetorget.no 

I tillegg er det et mål å forebygge at rusmiddelavhengige i rehabiliteringssituasjon faller tilbake. Det er ofte et samspill mellom behandling og tiltak for å motivere til behandling, unngå tilbakefall og bidra til sosial inkludering. Det kan omfatte alt fra tiltak i regi av kommunalt hjelpeapparat til organiserte selvhjelpsgrupper av andre rusavhengige.

(Sist oppdatert 21.06.2013)

Til toppen