Rus og psykisk helse

Tilbudene skal primært bygges opp og gis i nærmiljøet - kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i kommunene og gi tilbud om utredning og behandling av mer alvorlige tilstander.

Hovedansvaret for alkohol- og narkotikapolitikken (rusmiddelpolitikken) er forankret i Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for en helhetlig og samordnet politikk, som skal bidra til å forebygge at psykiske lidelser og rusmiddelproblemer oppstår og til at personer med rus- og/eller psykiske problemer gis nødvendig hjelp og gode tjenester. Ansvaret omfatter også samordning av tjenester og tiltak vedrørende rus- og psykisk helsefeltet som er forankret i andre departementer.