Utdanning av helsepersonell

Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten omfatter grunnutdanning, videre- og etterutdanning, turnustjeneste, spesialistutdanning og ulike typer kurs i regi av arbeidsgiveren.

Grunnutdanning
Grunnutdanning av helsepersonell skjer ved både videregående skoler, høgskoler og universiteter. Praksisdelen av grunnutdanningen skjer i helseforetakene. Universitetssykehusene har et særskilt ansvar for utdanning og har et tett samarbeid med de medisinske fakultetene ved universiteter som har legeutdanning.

Turnustjenesten
Turnustjenesten er en nødvendig del av enkelte grunnutdanninger og er et vilkår for å få autorisasjon som lege, fysioterapeut og kiropraktor.

Videre- og etterutdanning
Videre- og etterutdanning er viktig for at helsepersonell underveis i karrieren både skal kunne oppdatere seg faglig og kunne utvide sin kompetanse. Ofte foregår videre- og etterutdanning som ledd i et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold. Videreutdanning tilbys ved fagskoler, høgskoler (både ordinære og oppdragsfinansierte studier) og universiteter, og studentene har da gjerne helseforetakene både som praksisarena og arbeidsplass. Legespesialistutdanningen er knyttet til helseforetak og kommunene.

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH)
SAFH gir profesjonsgodkjenning til helsepersonell. Det er 28 yrkesgrupper i det norske helsevesenet som er lovregulert, jmf. helsepersonellovens § 48. For å kunne arbeide i et av disse yrkene må man ha profesjonsgodkjenning (autorisasjon eller lisens).

Lovregulering av utdanning
Utdanning av helsepersonell er en av fire lovfestede hovedoppgaver for helseforetakene (Spesialisthelsetjenesteloven §§ 3-5, 3-8). Utdanning er også hjemlet i Helseforetaksloven §§ 1 og 2. For de regionale helseforetakene er det fastsatt vedtekter og instrukser som skal forankre ansvar for forskning og utdanning av helsepersonell, samt regulere samarbeidet mellom de regionale helseforetakene, universiteter og høgskoler (samarbeidsorgan og rammeavtaler).

Krav om godt utdanningstilbud
I bestillerdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er det stilt krav om at de regionale helseforetakene skal sikre et kvalitativt godt tilbud og tilstrekkelig kapasitet i utdanningen av helsepersonell som har spesialisthelsetjenesten som læringsarena. Dette gjelder for helsepersonell i grunnutdanning, turnus, og også i videre- og etterutdanning.
Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten omtales årlig i departementets budsjettproposisjon og i tildelingsbrevet til Helsedirektoratet. 


Instruks om forhold til universitet og høgskoler