Tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplan 2013, Oslo kommune

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid som vedrører Marka, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet. I de deler av planområdet som ligger i Marka må planarbeidet skje innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.

Vi viser til søknad fra Oslo kommune av 28. februar 2011 med anmodning om tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplanens arealdel, oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med Fylkesmannens tilrådning 16. mars 2011.  

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid som vedrører Marka, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet. I de deler av planområdet som ligger i Marka må planarbeidet skje innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.

Miljøverndepartementet vil bemerke at slik tillatelse skulle ha vært innhentet før planarbeidet ble satt i gang, det vil si før varsel om planoppstart. I dette tilfellet ble forslag til planstrategi og planprogram utarbeidet og planoppstart varslet før departementet hadde behandlet søknaden om tillatelse til igangsetting av planarbeidet. En slik fremgangsmåte er ikke i samsvar med markaloven og svært uheldig. Departementet gir likevel tillatelse i etterkant til å sette i gang planarbeidet for den delen av planområdet som ligger innefor Marka.

Bakgrunn

Oslo kommune ber om tillatelse etter markaloven § 6 til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel, da deler av kommunens areal ligger innenfor markagrensen. Kommunen har i søknaden ikke opplyst at det vurderes å planlegge for tiltak innenfor markagrensen.

I forbindelse med utarbeiding av planen ønsker kommunen å gjennomføre en vurdering av om eksisterende reguleringsplaner og kommunedelplaner som vedrører Marka og som er vedtatt før markalovens ikrafttredelse, er i samsvar med markaloven, jf. markaloven § 8. Etter markaloven § 8 skal kommunen sørge for at dens planer er i samsvar med loven senest fire år etter lovens ikrafttredelse. Kommunen opplyser at den i forbindelse med planarbeidet også vil ”vurdere mulige endringer av markagrensen i forbindelse med fremtidig byutvikling”.     

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen anbefaler at Oslo kommune gis tillatelse til å igangsette arbeidet med kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen forventer at eksisterende planer bringes i samsvar med markaloven gjennom arbeidet med planen. 

Departementets vurderinger

Miljøverndepartementet vil bemerke at tillatelse etter markaloven § 6 første ledd skal innhentes før planarbeidet settes i gang, det vil si før varsel om planoppstart. I dette tilfellet ble forslag til planstrategi og planprogram utarbeidet og planoppstart varslet før departementet hadde behandlet søknaden om tillatelse til igangsetting av planarbeidet. En slik fremgangsmåte er ikke i samsvar med markaloven og svært uheldig.

Departementet finner likevel i saken her å kunne gi tillatelse i etterkant til igangsetting av planarbeidet. I henhold til markaloven § 6 krever igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan som vedrører Marka tillatelse av departementet.

Deler av planområdet ligger innenfor markagrensen. Kommunen har i søknaden ikke opplyst at det vurderes å planlegge for tiltak i Marka. I den grad planprosessen viser at kommunen likevel kommer til å foreslå tiltak innenfor markagrensen, må disse tiltakene være innenfor markalovens rammer.

Loven setter strenge rammer for hva det kan planlegges for i Marka. I Marka gjelder et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak, jf. markaloven § 5. Dette generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for planarbeid i Marka.

I § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere angitte tiltak, slik at det kan planlegges for disse tiltakene uavhengig av byggeforbudet i § 5. Loven forstås videre slik at det kan planlegges for tiltak som fremmer lovens formål selv om tiltaket ikke omfattes av § 7. I henhold til markaloven § 1 er formålet med markaloven å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett.

Loven skal videre sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Departementet minner om at kommunes planvedtak må stadfestes av departementet, og at departementet kan endre planen dersom det er nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

Departementet minner videre om at dersom det som følge av vedtak i kommuneplanprosessen skal utarbeides reguleringsplaner som vedrører Marka, skal kommunen søke departementet om tillatelse til å igangsette arbeid med reguleringsplanarbeidet.

Kommunene plikter etter markaloven § 8 å sørge for at alle planer som berører Marka er i samsvar med markaloven innen 1. september 2013. Departementet har merket seg kommunens opplysning om at den vil foreta gjennomgang av eksisterende planer som har areal i Marka i forbindelse med prosessen for ny kommuneplan.

Departementet støtter dette. Vi viser i denne sammenheng også til departementets brev av 3. august 2010, der prosedyrene for gjennomgang av eksisterende planer i Marka er nærmere beskrevet.

Når det gjelder kommunens opplysning om at den i forbindelse med kommuneplanarbeidet vil vurdere endringer av markagrensen i forbindelse med fremtidig byutvikling, viser departementet til at justering av markagrensen kun kan skje gjennom forskrift fastsatt av Kongen, jf. markaloven § 2. Dette innebærer at markagrensen ikke kan justeres gjennom kommunale planvedtak.

Kommunen kan imidlertid når som helst fremme forslag om justering av markagrensen. Anmodning om justering av markagrensen rettes til Miljøverndepartementet, men sendes via Fylkesmannen, som gir en tilrådning i saken.

Departementet behandler for tiden innkomne forslag til grensejusteringer fra andre kommuner. Utkast til forskrift om grensejusteringer på bakgrunn av disse forslagene vil etter planen sendes på høring høsten 2011. Eventuelle forslag om grensejusteringer fra Oslo kommune vil bli vurdert i anledning senere forskriftsarbeid.

Vi minner om at det er strenge kriterier for når justering av markagrensen kan skje. Loven åpner i utgangspunktet kun for mindre justeringer av markagrensen, og det er blant annet forutsatt at grensejusteringer bare bør skje i særskilte tilfelle der den fastsatte grensen medfører store praktiske vanskeligheter og der grensejusteringene ikke medfører at friluftsliv, natur- eller kulturverdier blir vesentlig skadelidende. Dette gjelder også miljø- og friluftsverdier av lokal betydning.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse til igangsetting av arbeid med kommuneplan 2013 for Oslo kommune etter markaloven § 6 første ledd. Det forutsettes at planarbeidet i de deler av planområdet som ligger innenfor markagrensen skjer innenfor markalovens rammer. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må kommunens endelige planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige. Tillatelse til igangsetting av arbeid med kommuneplanen innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at kommunens fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet.

Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen.

Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunen som planmyndighet. Det legges til grunn at kommunen gjør rede for og synliggjør alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 ved innsending av eventuelt planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Departementets tillatelse til igangsetting av planarbeid er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Departementet minner om at bestemmelsen om undersøkelsesplikt etter kulturminneloven § 9, jf. kulturminneloven § 3, gjelder i tillegg til markaloven. Undersøkelsesplikten vil blant annet kunne innebære behov for en arkeologisk registrering av kulturminner i tiltaksområdet. Videre gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen

Eli Moen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Erlend Smedshaug
                                                                                          seniorrådgiver

 

Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Akershus