Asker kommune, tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for skianlegg med skiskytingsstadion ved Solli gård

Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet utrede og ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold, herunder landbrukets kulturlandskap, og kulturmiljø med kulturminner. Alle tiltak skal særlig vurderes i forhold til kulturlandskapet og naturbeitemarken rundt Solli gård. Det forutsettes at tiltakene ikke reduserer opplevelsesverdiene knyttet til kulturlandskapet eller berører dette landskapet på annen måte. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering.

Vi viser til brev av 28. september 2011 fra Asker kommune, oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med fylkesmannens tilrådning

30. januar 2012. Vi viser også til brev av 8. februar 2012 og e-post av 29. februar 2012 fra Asker kommune, der det gis utfyllende informasjon i saken. Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for etablering av ski-, og skiskytingsanlegg ved Solli gård etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7.

Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet utrede og ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold, herunder landbrukets kulturlandskap, og kulturmiljø med kulturminner. Alle tiltak skal særlig vurderes i forhold til kulturlandskapet og  naturbeitemarken rundt Solli gård. Det forutsettes at tiltakene ikke reduserer opplevelsesverdiene knyttet til kulturlandskapet eller berører dette landskapet på annen måte. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering.

Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både vedrørende utforming av anleggselementene og gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

Kommunen må i samarbeid med omliggende kommuner og organisasjoner utrede og foreta en vurdering av behovet for et ski-, og skiskytingsanlegg ved Solli gård i et regionalt perspektiv, både i forhold til eksisterende og planlagte anlegg.

Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

 

Bakgrunn

Asker kommune ber om tillatelse etter markaloven § 6 til oppstart av arbeid med reguleringsplan for etablering av skiarena for langrenn, skiskyting og hundekjøring ved Solli gård. Anlegget skal være et lokalt anlegg blant annet til bruk for de ulike gruppene ved treninger på kveldstid, men skal også kunne arrangere regionmesterskap, med inntil 500 deltakere. Det vises blant annet til at rekrutteringen til langrenn, skiskyting og hundekjøring er stor, og at mangelen på anlegg setter store begrensninger på hvor mange barn og unge som kan drive med skiskyting i Asker.

Det er planlagt å anlegge en mindre bygning i tilknytning til skianlegget, i form av en kombinert lager- og speakerbu, samt en parkeringsplass for 20 biler i enden av arenaområdet. Arenaområdet er beregnet å dekke ca 12,5 dekar. Det vil kun i begrenset grad være nødvendig å anlegge nye løypetraseer i tilknytning til anlegget, da nødvendig løypenett allerede er etablert i området. Unntaket er et par tilførselsløyper, på henholdsvis 40 meter og 220 meter.

Kommunen har vurdert fem ulike lokaliseringer for anlegget, alle beliggende innenfor en radius av to kilometer fra Solli gård. Det valgte alternativet er av både kommunen og idrettslaget vurdert å ha den beste beliggenheten.

Området ved Solli gård ble i forbindelse med en lokaliseringsrapport fra 2002 om lokaliseringer av en skiarena i Akershus vestregion vurdert å være best egnet for brukerne i Asker kommune, på grunn av snøforhold og eksisterende løypetilbud.

Solli ligger ca 1 kilometer innenfor markagrensen, i et relativt snøsikkert område.  Solliområdet har kulturlandskap av stor verdi og mange kulturminner.

Skianlegget vil ligge i tilknytning til etablert utfartsparkering og løypenett, herunder også lysløype. Solli er i dag et svært mye benyttet utfartssted for skigåing og øvrig friluftsliv i Marka.

Området har den største utfartsparkeringen i Asker, med plass til 200 biler. Solli gård eller Asker skiklubbs klubbhytte i området kan brukes til kafeteria, garderober mv i forbindelse med konkurranser.

Kommunen anfører at plasseringen av skianlegget vil ligge visuelt skjermet i forhold til Solli gård og øvrig friluftsliv. Kommunen skriver at planlagt plassering av skianlegget er i et område hvor det ikke er skiløyper eller gjennomgående stier, og at det nesten ikke går folk i området.

Det er nødvendig å etablere en større parkeringsplass ved skiarenanen, med plass til ca 120 biler. Dette vil dekke ca 3,1 dekar. 

I tillegg til skianlegget og ny parkeringsplass må det etableres en atkomstveg fra eksisterende veg og frem til ny parkeringsplass og videre frem til skiarenaen. Kommunen opplyser at disse to traséene vil utgjøre ca 670 meter til sammen, med en vegbredde på tre til fem meter. Vegen vil beslaglegge et areal på til sammen ca 4 dekar.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen påpeker at området ved Solli gård har store naturmangfoldverdier, da det er et viktig kulturlandskap med naturbeitemark og kulturminner av stor verdi.  Fylkesmannen anfører at en enhetlig forvaltning av Marka betinger at enkeltsøknader også vurderes i et regionalt perspektiv. Fylkesmannen viser til at det den senere tid er søkt om tillatelse til oppstart av planarbeid for flere ski, - og skiskytingsanlegg rundt i Marka i relativt kort avstand fra hverandre, og at disse bør vurderes mer helhetlig. Fylkesmannen anbefaler at det gis tillatelse til oppstart av arbeidet med reguleringsplanen for å utrede og vurdere lokalisering av ski-, og skiskytingsanlegg i et regionalt perspektiv. Dette bør skje i form at et samarbeid mellom skiklubbene og kommunene i regionen. En slik vurdering må blant annet belyse konsekvensene for friluftsliv, naturmangfold, naturopplevelse og idrett.

Fylkesmannen anfører videre at i denne konkrete saken vil viktige utredningstemaer være kulturminner og naturmangfold, med særlig vekt på kulturlandskap med naturbeitemark, trafikk- og parkeringsforhold og konsekvenser vedrørende støy og sikkerhet fra skiskytingsanlegget.

Departementets vurderinger

I henhold til markaloven § 6 krever igangsetting av arbeid med reguleringsplan som vedrører Marka tillatelse av departementet. Bygge- og anleggstiltak i Marka er i utgangspunktet forbudt, jf. markaloven § 5. Etter markaloven § 7 kan kommunale planer åpne for nærmere angitte tiltak, uavhengig av byggeforbudet i § 5.

Løyper og idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål er blant den type tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til lovens forbud mot bygge- og anleggstiltak.

Området søknaden gjelder ligger ved et svært mye benyttet utfartssted for brukere av Marka. Området har allerede en stor parkeringsplass og det er skiløyper, lysløyper og turstier fra Solli og innover i Marka. I området ligger også Solli gård eller Asker skiklubbs klubbhytte som kan brukes til kafeteria, garderober mv i forbindelse med konkurranser.

Skiskytingsanlegg

 

Det fremgår av markalovens forarbeider at det ikke er aktuelt å anlegge nye skytebaner i Marka. Forarbeidene nevner ikke anlegg for skiskyting. Det heter imidlertid i merknadene til lovens formålsbestemmelse at fravær av støy i Marka er en forutsetning for områdets verdi for friluftsliv og naturopplevelse, og at det ved behandling av søknader om tiltak eller annen virksomhet skal legges vekt på støyvirkningene i Marka (Ot. prp. nr. 23 (2008-2009) side 38).

Departementet viser til at skiskyting er en form for skyting som gir et vesentlig lavere støynivå enn skyting med rifle og hagle. Skiskyting er videre nært tilknyttet langrenn og således en idrett som kan sies å naturlig høre hjemme i Marka. Departementet mener derfor at skiskytingsanlegg i utgangspunktet er idrettsanlegg som det kan planlegges for etter markaloven § 7.

Imidlertid kan skiskytingsanlegg kan være problematiske i viktige friluftsområder, både i forhold til støy og i forhold til sikkerhet og mulig følelse av utrygghet for brukere av nærliggende markaområder.

Langrennsstadion, konkurranseløyper, atkomstveg og parkeringsplass

Departementet viser til at langrenn er blant de idrettskategoriene som naturlig hører hjemme i Marka og som det kan tilrettelegges for i Marka. Departementet viser videre til at skiarenaen er planlagt beliggende i tilknytning til etablert løypenett og i nærheten av eksisterende utfartsparkering, der det også er lokaler hvor det i forbindelse med konkurranser kan etableres kafeteria og garderober med mer.

Departementet vil påpeke at skianlegget med tilhørende infrastruktur er planlagt tett på et verdifullt kulturlandskap, som også er et mye brukt og populært turområde. Kulturlandskapet rundt Solli gård er i Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase registrert som naturbeitemark av svært viktig verdi med svært god kvalitet.

Formålet med markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Disse tre hensynene er sidestilt. I tillegg skal loven bevare et rikt og variert landskap med kultur- og naturmiljø med kulturminner.

Det er derfor en forutsetning for etablering av skianlegget med tilhørende infrastruktur på det valgte lokaliseringsalternativet at hensynet til øvrig friluftsliv og til naturopplevelse, samt til naturmangfold, landskap, kulturmiljø og kulturminner, lar seg ivareta på en tilfredsstillende måte. Departementet legger til grunn at dette vil avklares gjennom planprosessen.

Departementet forutsetter videre at det legges stor vekt på fjernvirkningen for anlegget fra Solli gård, slik at anlegget og tilhørende infrastruktur blir minst mulig synlig fra gården og kulturlandskapet rundt.

Det er viktig at reguleringsprosessen utreder hvordan de ulike elementene kan plasseres slik at de blir minst mulig eksponert og at de har minst mulig negativ effekt på naturmangfold, jf. naturmangfoldloven § 12.

Når det gjelder skiskytingsanlegget, kan dette være problematisk både i forhold til støy og i forhold til sikkerhet og mulig følelse av utrygghet for brukere av nærliggende markaområder. Topografisk plassering av anlegget har avgjørende betydning for omfang og grad av støy. Konsekvensene av et skiskytingsanlegg både når det gjelder støy og sikkerhet må derfor vurderes og utredes grundig, bl.a. med støysonekart.

Departementet forutsetter at kommunen i samarbeid med omliggende kommuner og aktuelle organisasjoner utreder og foretar en objektiv vurdering av behovet for et ski-, og skiskytingsanlegg her i et regionalt perspektiv. Det er i denne sammenheng viktig at tiltaket vurderes i forhold til hvilke idrettsanlegg av samme kategori som ligger i det geografiske omlandet i dag, - både i og utenfor Marka. Det er viktig å fremskaffe informasjon om hvor nærmeste tilsvarende eksisterende og planlagte anlegg ligger, og behovet for anlegg på Solli i forhold til dette

Miljøverndepartementet finner at en reguleringsprosess som utreder anleggelse av en enkel skistadion med skiskytingsanlegg og tilhørende infrastruktur på Solli kan starte opp innenfor rammene av markalovens formål og andre bestemmelser. De utredninger som må gjøres i planprosessen og utformingen av et eventuelt planforslag, vil avgjøre om tiltakene kan gjennomføres innenfor rammene av markalovens formål og andre bestemmelser.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for etablering av skianlegg for skiskyting, hundekjøring og langrenn, med tilhørende atkomstveg og parkeringsplass, ved Solli gård, Asker kommune, etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7.

Det må legges særlig vekt på følgende momenter i den videre planleggingen:

 

  •             Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold, herunder landbrukets kulturlandskap, og kulturmiljø med kulturminner.
  •             Gjennom reguleringsplanen må det sikres at alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering.
  •             Alle tiltak skal særlig vurderes i forhold til kulturlandskapet rundt Solli gård, og det forutsettes at tiltakene ikke reduserer opplevelsesverdiene knyttet til dette kulturlandskapet eller berører dette landskapet på annen måte.
  •             Konsekvenser for naturmangfoldet, herunder for eventuelle truede og nær truede arter og naturtyper eller verdifulle arter og naturtyper som kan berøres av tiltaket, må utredes og vurderes i tråd med naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7. Tiltakets eventuelle påvirkning på naturbeitemarken ved Solli gård må utredes særlig grundig. 
  •             Kommunen må i samarbeid med omliggende kommuner og organisasjoner utrede og foreta en vurdering av behovet for et ski-, og skiskytingsanlegg ved Solli gård i et regionalt perspektiv, både i forhold til eksisterende og planlagte anlegg.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven må kommunens endelige
planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd.
Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige.

Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven
§§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen. Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunen som planmyndighet. Det legges til grunn at kommunen gjør rede for og synliggjøre alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 ved innsending av eventuelt planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Tillatelse til igangsetting av planarbeid innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at
kommunens fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet.

Departementets tillatelse til igangsetting av planarbeid er en prosessledende beslutning
som ikke kan påklages.

Undersøkelsesplikten etter § 9 i kulturminneloven gjelder for automatisk fredete kulturminner i området.

Videre gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen

Kristin Thorsrud Teien (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Erlend Smedshaug
                                                                                          seniorrådgiver

 

Kopi:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Østfold