Bærum kommune, tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for skiarena med skiskytingsanlegg ved Vestmarksetra

Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

Vi viser til brev av 14. juni 2011 fra Jardar IL og Bærums skiklubb, oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med Fylkesmannens tilrådning

30. januar 2012. Vi viser også til brev fra Bærum kommune av 21. mars og 30. april 2012. Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for etablering av ski-, og skiskytingsanlegg ved Vestmarksetra etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7.

Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

Departementet minner samtidig om at kommunen i samarbeid med omliggende kommuner og organisasjoner skal utrede og foreta en vurdering av behovet for ski-, og skiskytingsanlegg ved Vestmarka i et regionalt perspektiv, både i forhold til eksisterende og planlagte anlegg.

Planprosessen skal ikke innebære utredning av rulleskiløype.

Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

 

Bakgrunn

Jardar IL og Bærums skiklubb ber om tillatelse etter markaloven § 6 til oppstart av arbeid med reguleringsplan for et område på 107,3 dekar beliggende vest for Vestmarksetra.

Idrettslaget ønsker å legge til rette for skiskytingsanlegg, langrennsstadion med speakerbu/rennkontor og garasje for løypemaskin, vannbasseng og pumpehus for snøproduksjon, bro, nye løypeforbindelser og oppgradering av parkeringsplasser. I tillegg vil det i planprosessen vurderes å oppgradere parkeringsplassene og etablere en rulleskiløype. Hovedfokus for tiltakene er behov for et næranlegg, som skal dekke det lokale behovet for anlegg. Det vises blant annet til at rekrutteringen til skiskyting er stor, og at interesserte må avvises på grunn av manglende anlegg.

I området er det i dag en utfartsparkering og et etablert nettverk av skitraseer og lysløyper. Vestmarksetra er et mye brukt utfartssted og en viktig innfallsport til Marka.

Anlegget er med i Bærum kommunes Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2011-2014, vedtatt av formannskapet 15. desember 2010. I tillegg har Bærum kommune bevilget 2,5 mill. kroner til prosjektet, og anlegget er prioritert av kommunen for spillemidler. Bærum kommune opplyser i brev av 21. mars 2012 at kommunen kjenner til søknaden fra Jardar IL og Bærums skiklubb, og at kommunen ikke har innvendinger til oppstart av reguleringsprosessen. I brev fra kommunen av 30. april 2012 vises til vedtak i Bærum kommunes sektorutvalg 24. april 2012, der det ble fattet formelt vedtak om at kommunen støtter søknaden fra Jardar IL og Bærums skiklubb. Det ble videre blant annet fattet vedtak om at det ikke ønskes krav om utredning av regionale løsninger for anlegget.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen anfører at en enhetlig forvaltning av Marka betinger at enkeltsøknader også vurderes i et regionalt perspektiv, og viser til at det i den senere tid er søkt om tillatelse til oppstart av planarbeid for flere ski, - og skiskytingsanlegg rundt i Marka. Fylkesmannen anbefaler at det gis tillatelse til oppstart av arbeidet med reguleringsplanen for å utrede og vurdere lokalisering av ski-, og skiskytingsanlegg i et regionalt perspektiv. Dette bør skje i form at et samarbeid mellom skiklubbene og kommunene i regionen. En slik vurdering må blant annet belyse konsekvensene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett.

Fylkesmannen anfører videre at i denne konkrete saken må dagens idretts- og friluftsbruk av området kartlegges. Videre må konsekvenser vedrørende støy og sikkerhet fra skiskytingsanlegget, trafikk- og parkeringsforhold, konsekvenser for Stokkelva som følge av kunstsnøproduksjon og eventuelle forekomster av rødlistearter/viktige naturverdier i området utredes. 

Departementets vurderinger

Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal også bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Samtidig skal det tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Ihenhold til markaloven § 6 krever igangsetting av arbeid med reguleringsplan som vedrører Marka, tillatelse av departementet. Bygge- og anleggstiltak i Marka er i utgangspunktet forbudt, jf. markaloven § 5. Etter markaloven § 7 kan kommunale planer åpne for nærmere angitte tiltak, uavhengig av byggeforbudet i § 5.

Stier, løyper og idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål, er blant den type tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til lovens forbud mot bygge- og anleggstiltak.

Området ligger i Markas randområde, ved et mye benyttet utfartssted for brukere av Marka. Området har allerede et vesentlig innslag av anlegg og tilrettelegging for idrett og friluftsliv, blant annet i form av store parkeringsarealer og et omfattende nettverk av skiløyper, lysløyper og stier.

Skiskytingsanlegg

Det fremgår av markalovens forarbeider at det ikke er aktuelt å anlegge nye skytebaner i Marka. Forarbeidene nevner ikke anlegg for skiskyting. Det heter imidlertid i merknadene til lovens formålsbestemmelse at fravær av støy i Marka er en forutsetning for områdets verdi for friluftsliv og naturopplevelse, og at det ved behandling av søknader om tiltak eller annen virksomhet skal legges vekt på støyvirkningene i Marka (Ot. prp. nr. 23 (2008-2009) side 38).

Departementet viser til at skiskyting er en form for skyting som gir et vesentlig lavere støynivå enn skyting med rifle og hagle. Skiskyting er videre nært tilknyttet langrenn og således en idrett som kan sies å naturlig høre hjemme i Marka. Departementet mener derfor at skiskytingsanlegg i utgangspunktet er idrettsanlegg som det kan planlegges for etter markaloven § 7.

Imidlertid kan skiskytingsanlegg være problematiske i viktige friluftsområder, både i forhold til støy og i forhold til sikkerhet og mulig følelse av utrygghet for brukere av nærliggende markaområder. Topografisk plassering av anlegget har avgjørende betydning for omfang og grad av støy.

Konsekvensene av et skiskytingsanlegg både når det gjelder støy og sikkerhet må derfor vurderes og utredes grundig, bl.a. med støysonekart.

Langrennsstadion med fasiliteter og infrastruktur

Departementet viser til at langrenn er blant de idrettskategoriene som naturlig hører hjemme i Marka og som det kan tilrettelegges for i Marka. Departementet viser videre til at skiarenaen er planlagt beliggende i tilknytning til etablert løypenett og i nærheten av eksisterende utfartsparkering.

Departementet forutsetter imidlertid at Bærum kommune i samarbeid med omliggende kommuner og aktuelle organisasjoner utreder og foretar en objektiv vurdering av behovet for et ski-, og skiskytingsanlegg på Vestmarksetra i et regionalt perspektiv. Det er i denne sammenheng viktig at tiltaket vurderes i forhold til hvilke idrettsanlegg av samme kategori som ligger i det geografiske omlandet i dag, - både i og utenfor Marka.

Det er viktig at reguleringsprosessen utreder hvordan de ulike elementene kan plasseres slik at de blir minst mulig eksponert og at de har minst mulig negativ effekt på naturmangfold, jf. naturmangfoldloven § 12.

Det fremkommer av søknaden at det underveis i planprosessen vil bli vurdert om reguleringsplanen også skal legge til rette for rulleskiløype. Departementet finner i utgangspunktet at anlegg for rulleski faller utenfor markalovens formål, da dette ikke er en type idrett som tradisjonelt har vært utøvd i Marka eller som følge av krav til topografi og areal har en naturlig arena i Marka. Dette innebærer at rulleskiløyper i utgangspunktet ikke kan etableres i Marka. Et anlegg for rulleski i form av en asfaltert og planert trasé vil gi dette området et urbanisert preg, som vil kunne gi til dels vesentlige negative konsekvenser for muligheten for naturopplevelse. Å asfaltere veger inne i Marka, som dette vil innebære, vil i endre områdets karakter og redusere områdets naturpreg. Vanlige skiløyper, som består av grus og terrengbunn, gir et helt annet inntrykk og forandrer ikke områdets karakter på samme måte.

Miljøverndepartementet finner at en reguleringsprosess som utreder anleggelse av en enkel skistadion med skiskytingsanlegg og tilhørende infrastruktur ved Vestmarksetra kan starte opp innenfor rammene av markalovens formål og andre bestemmelser.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Vestmarksetra, Bærum kommune, etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7.

Det må særlig legges vekt på følgende momenter i den videre planleggingen:

 

  • Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner.
  • Gjennom reguleringsplanen må det sikres at alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering.
  • Konsekvenser for naturmangfoldet, herunder for eventuelle truede og nær truede arter og naturtyper eller verdifulle arter og naturtyper som kan berøres av tiltaket, må utredes og vurderes i tråd med naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7.
  • Kommunen må i samarbeid med omliggende kommuner og organisasjoner utrede og foreta en vurdering av behovet for et ski-, og skiskytingsanlegg ved Vestmarka i et regionalt perspektiv, både i forhold til eksisterende og planlagte anlegg.
  • Planprosessen skal ikke innebære utredning av rulleskiløype.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må kommunens endelige
planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd.
Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige.

Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven
§§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen. Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunen som planmyndighet. Det legges til grunn at alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 gjøres rede for og synliggjøres ved innsending av eventuelt planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Tillatelse til igangsetting av planarbeid innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at
kommunens fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet.

Departementets tillatelse til igangsetting av planarbeid, er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Undersøkelsesplikten etter § 9 i kulturminneloven gjelder for automatisk fredete kulturminner i området.

Videre gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen

Kristin Thorsrud Teien (e.f.)

kst. avdelingsdirektør

                                                                                          Erlend Smedshaug

                                                                                          seniorrådgiver

 

Kopi:

Bærum kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Østfold