Stadfesting av reguleringsplan for Franskleiv skianlegg i Bærum kommune

Klima- og miljødepartementet stadfester reguleringsplan for skianlegg ved Franskleiv i Bærum kommune. Det fastsettes i reguleringsbestemmelsene at det etter to år skal gjennomføres en evaluering av skytetidene på Franskleiv.

Viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. februar 2015. Fylkesmannen har oversendt reguleringsplan for skianlegg ved Franskleiv i Bærum kommune til departementet for stadfesting etter markaloven § 6.

Klima- og miljødepartementet stadfester reguleringsplan for skianlegg ved Franskleiv i Bærum kommune. Det fastsettes i reguleringsbestemmelsene at det etter to år skal gjennomføres en evaluering av skytetidene på Franskleiv.

Sakens bakgrunn

Bærums Skiklub og Idrettslaget Jardar ønsker å etablere et skianlegg ved Franskleiv i Vestmarka i Bærum kommune. Hovedinnholdet i reguleringsplanen er etablering av et lokalt skianlegg for langrenn og skiskyting med skytebane, stadion, speakerbu/rennkontor, lagerbygg og ski- og lysløyper inkludert strafferunder. Til skianlegget skal det anlegges vannbasseng og pumpehus for produksjon av kunstsnø, bro for skiløype over Vestmarkveien samt nye løypeforbindelser, utvidelse av parkeringsareal for utfartsparkering, og garasje og verksted for løypemaskin. Anlegget er primært tenkt benyttet til trening, men mindre treningsrenn og klubbmesterskap vil bli arrangert.

Planforslaget har vært gjennom en normal saksgang i kommunen med medvirkning og utredninger. Den offentlige høringen ga mange innspill. Det er gjort tilleggsutredninger og analyser på flere temaer. Bærum kommunestyre vedtok reguleringsplanen 10. desember 2014.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vurdert reguleringsplanen som kommunestyret vedtok og gitt sin tilrådning til departementet. Fylkesmannen tilrår at Klima- og miljødepartementet stadfester reguleringsplanen for Franskleiv idrettsanlegg dersom parkeringsplassen ikke utvides og det settes ytterligere begrensing i skytetider. Fylkesmannen anbefaler å begrense skytetidene til klokken 08-22 mandag til fredag i vintersesongen (15. november til 15. april), og at det i helgene kan åpnes for inntil fire terminfestede stevner/helgearrangementer per vintersesong uavhengig av deltakerantallet. I tillegg anbefaler fylkesmannen at det i sommersesongen tillates skyting kun tre hverdager i uken og ikke i helgene.

Klima- og miljødepartementets vurdering

Reguleringsplanen for Franskleiv skianlegg skal stadfestes av Klima- og miljødepartementet, jf. markaloven § 6 andre ledd. Innenfor markalovens geografiske virkeområde er det innført et generelt byggeforbud. I henhold til markaloven § 7 kan kommunale planer åpne for blant annet idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål, se § 7 bokstav c. Klima- og miljødepartementet har i tidligere avgjørelser lagt til grunn at skiskytingsanlegg i utgangspunktet er et slikt idrettsanlegg som det kan planlegges for. Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, herunder landskap. I forslagsstillers planbeskrivelse av 21. februar 2014 er det gjort en vurdering av prinsippene sin betydning for utformingen av reguleringsplanen. Denne vurderingen er senere lagt til grunn i kommunens behandling av saken. Klima- og miljødepartementet mener at vurderingen som er gjort i planbeskrivelsen er tilfredsstillende, og på bakgrunn av hvor lite naturmangfold som blir direkte berørt av reguleringsplanen, finner vi ikke grunn til å gå nærmere inn i en vurdering av prinsippene.

I planprosessen har mange temaer blitt drøftet. Nedenfor vil Klima- og miljødepartementet kommentere enkelte sentrale temaer:

Privatrettslige forhold

Det er anført at enkelte tiltak som reguleringsplanen legger opp til, ikke kan gjennomføres fordi en grunneier ikke vil gi sitt samtykke til dette. Til dette vil Klima- og miljødepartementet bemerke at departementet vurderer kommunens endelige planvedtak. Hvordan reguleringsplanen realiseres er ikke en del av departementets vurdering. Dette vil kommunen måtte ta stilling til ved gjennomføringen av planen. Det er opplyst av kommunen at skianlegget kan bygges etter den vedtatte planen uavhengig av om denne grunneierens areal brukes eller ikke. Forutsetningene for departementets behandling er derfor til stede.

Behov og lokalisering

I Miljøverndepartementets tillatelse til å starte opp arbeidet med reguleringsplan for Franskleiv av 9. mai 2012, ble det påpekt at "[k]ommunen må i samarbeid med omliggende kommuner og organisasjoner utrede og foreta en vurdering av behovet for et ski-, og skiskytingsanlegg ved Vestmarka i et regionalt perspektiv, både i forhold til eksisterende og planlagte anlegg". Forslagsstiller har utarbeidet en behovsanalyse i samarbeid med idrettsklubber og Idrettsrådet i Bærum kommune, og denne gjør rede for dagens situasjon for skiskytteranlegg i regionen Oslo, Akershus og deler av Buskerud. I behovsanalysen heter det blant annet i konklusjonen:

"Akershus/Oslo-regionen har en kraftig voksende befolkning og en stadig økende interesse for skisport. I dag er anleggsdekningen for dårlig, både i forhold til antall aktive utøvere og for mosjonsidretten.

Etablering av anlegg i denne regionen er nødvendig for å sikre god rekruttering til idretten, og er også i tråd med anbefalinger fra Norges Skiskytterforbund. Et anlegg på Franskleiv vil også sikre gode treningsforhold for langrenn med nye og bedre løyper og snøproduksjon. Dette gir videre mindre press på andre områder med kunstsnø i regionene."

Klima- og miljødepartementet mener behovsanalysen er gjennomført på en tilfredsstillende måte, og vi har ingen kommentarer til hvordan Bærum kommune har brukt analysen og vurdert behovet for skianlegg på Franskleiv i et regionalt perspektiv.

Grunnforurensning

Fra flere beboere i området er det anført at etablering av et skiskytteranlegg vil føre til forurensning av grunnen og vannet i området på grunn av blyet i ammunisjonen som skiskytterne bruker. Multiconsult har i notat av 1. juli 2014 utredet faren for blyforurensning og anbefalt tiltak for å hindre forurensning, og temaet er vurdert i planbeskrivelsen med konsekvensutredning. I de vedtatte reguleringsbestemmelsene heter det i § 14.1: "Opplegg for å hindre forurensning av grunnen må være godkjent av miljømyndighetene, herunder opplegg for overvåkning av blynivå i grunnvann og vassdrag. Hvordan skytevoll og øvrige innretninger enkelt kan fjernes ved en eventuell nedleggelse av anlegget, må beskrives."

Forurensningslovens utgangpunkt er at forurensning er forbudt, se forurensningsloven § 7. Ved fare for forurensning må derfor forurensningsmyndigheten involveres, og dette legges det også opp til etter reguleringsbestemmelse § 14.1. Reguleringsplanen inneholder ikke alle detaljer som skal til for å hindre forurensning fra anlegget. Ved detaljprosjektering og byggesøknad må forurensningsmyndigheten involveres slik at tiltakene i det endelige anlegget tilfredsstiller kravene for å hindre forurensning. Anlegget må også kontrolleres i tiden fremover, for å sikre at de forurensningsdempende tiltakene virker. Klima- og miljødepartementet mener at den vedtatt reguleringsplanen på en tilfredsstillende måte ivaretar kravet til å hindre forurensning.

Støy

Det er anført at støy fra skytebanen og snøkanonene vil gi vesentlige negative virkninger for beboerne og friluftslivet i området. Det er redegjort for forventet støy fra skytebanen og snøkanonene i notat fra Multiconsult av 2. september 2013, og temaet er beskrevet i planbeskrivelsen med konsekvensutredning. I utredningene blir det konkludert med at den forventede støyen ikke vil være i strid med Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442.

I reguleringsbestemmelsene har kommunen bestemt at skyting tillates mandag til fredag fra kl. 08 til kl. 22, lørdag kl. 08.00 til kl.18.00, og søndag kl.14.00 til kl.18.00. I helgene kan det arrangeres inntil 4 terminfestede skytestevner per vintersesong. Det er også fastsatt i reguleringsbestemmelsene at skyting på søndager skal evalueres etter to år fra åpning av anlegget. I sin innstilling til departementet uttalte fylkesmannen at skytingen burde begrenses til hverdagene og at skytingen begrenses ytterligere i sommersesongen.

Klima- og miljødepartementet vil påpeke at støy generelt sett er en påvirkning på friluftsliv, naturopplevelse og naturmiljø som kan gjøre at et tiltak er i strid med markalovens formål. I dette tilfellet mener departementet at støypåvirkningen fra skytebanen og snøkanonene ikke er av en slik styrke eller karakter. Vi legger til grunn at støyen fra skytebanene hovedsakelig vil ha lokale virkninger rundt skianlegget slik analysen gjort av Multiconsult viser. På grunn av den potensielle påvirkningen på andre hensyn i Marka, støtter departementet at det skal foretas en evaluering om to år, slik det er angitt i reguleringsbestemmelsene. Departementet mener imidlertid at denne evalueringen burde omfatte all skyting og ikke bare skyting på søndager. Vi mener derfor at det i reguleringsbestemmelsene § 3.10 må tas inn en bestemmelse om at det etter to års drift skal gjennomføres en evaluering av skytetidene på Franskleiv, jf. departementets konklusjon avslutningsvis.

Sikkerhet

Det er anført at sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt i reguleringsplanen og at skytebanen vil gi en sikkerhetsrisiko for brukerne av området omkring. Temaet er beskrevet i planbeskrivelsen og i Multiconsult sin tilleggsutredning av 1. juli 2014.

Skytebanen må tilfredsstille kravene til sikkerhet som fremgår av forskrift av 1. juli 1988 nr. 548 om anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner. Klima- og miljødepartementet vil påpeke at reguleringsplanen ikke inneholder de endelige kravene til utforming av anlegget for å ta vare på sikkerheten. Reguleringsplanen skal være utformet slik at man i detaljprosjekteringen og i byggesakene kan utforme tiltak slik at den endelige utformingen av anlegget ivaretar kravene til sikkerhet. Klima- og miljødepartementet mener at reguleringsplanen på en tilfredsstillende ivaretar sikkerheten ved skiskytteranlegget.

Parkering

Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler at parkeringsplassen ikke utvides. Fylkesmannen påpeker at økt parkeringsareal vil gi større terrenginngrep og bidra til endringer i landskapet. Klima- og miljødepartementet mener at økningen av parkeringsplassen ikke vil være i strid med markalovens formål. Som følge av anleggelsen av skianlegget, vil hensynet til idrett være vektlagt i dette området, og den planlagte utvidelsen av parkeringsplassen vil være en del av dette. Utvidelsen kan også være til nytte for andre brukere av marka.

Konklusjon

I Marka skal de tre likestilte hensynene friluftsliv, naturopplevelse og idrett fremmes og balanseres. I en helhetlig forvaltning av Marka betyr dette at de tre hensynene totalt sett skal bli like godt ivaretatt selv om et av hensynene kan bli mer fremtredende i enkelte områder. Ved etablering av skianlegg ved Franskleiv vil idrett være det fremtredende hensynet i et avgrenset område. Klima- og miljødepartementet mener at anlegget verken lokalt eller sett i en større sammenheng, vil gi slike virkninger på friluftslivet og naturopplevelsene at en etablering vil være i strid med markalovens formål.

Klima- og miljødepartementet stadfester reguleringsplan for skianlegg ved Franskleiv i Bærum kommune vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014. Som redegjort for ovenfor, endres § 3.10 i reguleringsbestemmelsene slik at setningen "Skyting på søndager evalueres etter to år fra åpningen av anlegget" endres til "Skytetidene evalueres etter to år fra åpningen av anlegget".

Klima- og miljødepartementets stadfesting av reguleringsplanen er endelig og kan ikke påklages. Vi ber Bærum kommune gjøre vedtaket kjent for de berørte i saken.

 

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Bjørn Bugge
seniorrådgiver

Kopi til:
Akershus fylkeskommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus