Stadfesting etter markaloven §6 - Detaljplan for ny vannforsyning til Oslo i Hole kommune

Klima- og miljødepartementet stadfester Hole kommunes vedtak om detaljplan for ny vannforsyning til Oslo. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jfr. markalovens § 7. Departementet vurderer videre at planen bør stadfestes. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at den delen av vannforsyningssystemet som omfatter Marka i Hole kommune ligger under bakken i form av råvannstunnel, og ikke har negativ betydning for de formål loven skal ivareta. Samtidig er tiltakets samfunnsmessige betydning stor.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 3. februar 2020 av detaljplan for ny vannforsyning til Oslo i Hole kommune.

Klima- og miljødepartementet stadfester Hole kommunes vedtak om detaljplan for ny vannforsyning til Oslo. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jfr. markalovens § 7. Departementet vurderer videre at planen bør stadfestes. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at den delen av vannforsyningssystemet som omfatter Marka i Hole kommune ligger under bakken i form av råvannstunnel, og ikke har negativ betydning for de formål loven skal ivareta. Samtidig er tiltakets samfunnsmessige betydning stor.

Saksgang

Hole kommune vedtok 17. juni 2019 detaljplan for ny vannforsyning til Oslo i Hole kommune. Fylkesmannen i Oslo og Viken anbefalte 3. februar 2020 at departementet stadfester planen.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen i Oslo og Viken sier i sin oversendelse til departementet blant annet: "Planarbeidet med å tilrettelegge for ny vannforsyning til Oslo omfatter i alt fire kommuner, fra Lier kommune i vest hvor vanninntaket er og gjennom Hole og Bærum kommuner til Oslo kommune i øst. Alle de fire kommunene har lagt ut forslag til detaljregulering for den delen som omfatter sin kommune. I grove trekk legger alle planforslagene til rette for ny vannforsyning med vanninntak ved Holsfjorden i Lier kommune hvor vannet ledes i en råvannstunnel frem til Oslo gjennom kommunene Hole og Bærum. Det er planlagt vannbehandlingsanlegg ved Huseby med tilhørende administrasjonsbygg. Videre er det planlagt en rentvannstunnel fra Huseby til Mølleparken med tverrslag ved Ullevål sykehus. For den delen av planen som omfatter Marka i Hole kommune er anlegget under bakken i form av råvannstunnel. Under høringen av planforslaget i mars 2019 hadde vi ingen spesielle merknader til dette ut fra de interessene som markaloven skal sikre og ivareta.

Konklusjon

Fylkesmannen anbefaler Klima- og miljødepartementet om å stadfeste detaljplanen slik den er vedtatt av Hole kommune."

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Hole kommunes vedtak om detaljplan for ny vannforsyning til Oslo skal stadfestes.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for. Det følger av denne bestemmelsen at det kan planlegges for offentlige infrastrukturanlegg som vannforsyningssystemer, slik det er tale om i denne saken.

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Vurderingen og vektleggingen skal fremgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i denne saken, og at føre-var prinsippet i naturmangfoldloven § 9 ikke kommer til anvendelse. Når det gjelder vurdering av samlet belastning jf. naturmangfoldloven § 10 viser departementet til at arealene denne saken gjelder ligger i Marka, hvor det i utgangspunktet er et byggeforbud. Prinsippet er derfor tillagt begrenset vekt. Når det gjelder § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder vises det til at den delen av vannforsyningssystemet som omfatter Marka i Hole kommune ligger under bakken i form av råvannstunnel.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet stadfester Hole kommunes vedtak om detaljplan for ny vannforsyning til Oslo. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jfr. markalovens § 7. Departementet vurderer videre at planen bør stadfestes. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at den delen av vannforsyningssystemet som omfatter Marka i Hole kommune ligger under bakken i form av råvannstunnel, og ikke har negativ betydning for de formål loven skal ivareta. Samtidig er tiltakets samfunnsmessige betydning stor.

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi: Hole kommune