Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til husmannsplassen Bråtane, Halden kommune, Østfold

Saken gjelder våningshuset på husmannsplassen Bråtane i Halden. Husmannsplassen er fra rundt 1800-tallet. Klager søkte om tilskudd til istandsetting av bygningen og dendrokronologiske undersøkelser. Fondet avslo søknaden. Avslaget var begrunnet i at prosjektet ikke gir godt nok grunnlag for å vurdere kulturminnets verdi, og de planlagte tiltakenes virkning på disse. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 29.09.2015, om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av husmannsplassen Bråtane i Halden kommune, Østfold.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 29.09.2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Håkon Stang (heretter kalt klager) søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til diverse tiltak på våningshuset til husmannsplassen Bråtane. Det ble også søkt om midler til dendrokronologiske analyser for å avdekke om tømmeret på loftet var fra middelalderen. Tiltakene det ble søkt om støtte til var riving av eksisterende tak, heving av røstet med ca en meter, utlekting og isolasjon utvendig og ny kledning. Husmannsplassen Bråtane er fra ca 1800. Klager viser til at Bråtane antakelig er delvis reist med kirketømmer fra bygdas stavkirke, som trolig ble oppført på 1200-tallet og revet i 1686.

Kulturminnefondet mente at søknaden med ettersendte vedlegg ikke ga tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kulturminnets verdi, og de planlagte tiltakenes virkning på disse. Fondet viste også til at de har begrenset med økonomiske midler, som skal fordeles med hensyn til geografi, type kulturminner og ulike målgrupper blant søkerne. Etter en konkret vurdering av saken har fondet ikke funnet grunnlag for å prioritere søknaden.

Klagers anførsler av 19.04.2015

Klager viste til at han på søknadstidspunktet fant det ønskelig å heve taket men at han ville legge Riksantikvarens eller fylkeskommunens anbefalinger til grunn. Årsaken til at klager ville heve taket var ikke bare for å få ganghøyde på andre etasjen/krypeloftet men også la tømmeret komme til sin rett. I følge klager er tømmeret høyst sannsynlig kirketømmer fra bygdas stavkirke som ble revet i 1686. Klager viste til en uttalelse fra antikvar Ebeltoft, som anbefalte kun utskifting av skadete materialer i annen etasje. Dette var noe klager ville rette seg etter.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf oversendelse av 21.10.2015, vedlagt styrets vedtak av 29.09.2015.

Fondet pekte på at søknaden fremsto som ganske uoversiktlig og flere dokumenter ble etterspurt. Ved behandlingen manglet fortsatt tegninger eller skisser av de planlagte ombyggingstiltakene. Det var ikke utarbeidet tilstands- og tiltaksvurdering og det var ikke vedlagt overslag på timeforbruk for egne ansatte, kostnadsoverslag eller annet grunnlag for de budsjetterte kostnadene.

Fondet viste videre til at søknaden med ettersendte vedlegg ikke ga tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kulturminnets verdi, og de planlagte tiltakenes virkning på disse. Det beskrives blant annet ombygging av huset, der røstet skal heves ca en meter, og utvendig kledning samt tak skal fjernes, før ny utlektet kledning monteres. Selv om formålet med tiltaket er å tilgjengeliggjøre antatt kirketømmer på loftet, er det ikke drøftet hva denne ombyggingen vil gjøre med husets kulturhistoriske verdier.

På grunn av en stor søknadsmasse som skal behandles i løpet av en kort periode er fondet avhengig av at søknaden opplyser saken tilfredsstillende og at all nødvendig dokumentasjon blir sendt inn. Etter fondets vurdering var det vanskelig å få tilfredsstillende innsikt i saken og det var for uklart hva søknaden omfattet. Siden det også er begrenset med midler til disposisjon, må fondet foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter.

Etter en ny skjønnsmessig og konkret vurdering av alle sider av saken finner Norsk kulturminnefond at det ikke er grunnlag for å endre vedtaket angående husmannsplassen Bråtane. Fondet finner ikke grunnlag for å ta klagen til følge. Saken oversendes Klima- og miljødepartementet til endelig vedtak.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet, på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse i henhold til revidert forskrift gjeldende fra 01.10.2013.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

Klima- og miljødepartementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf vedtaket og oversendelsesbrevet av 21.10.2015.

Klager har vist stor interesse for å ta vare på Bråtane. Dette er verdifullt. Departementet deler imidlertid fondets vurdering om at klager ikke har fremskaffet tilstrekkelige med materiale til å vurdere søknaden og de planlagte tiltakenes virkning på kulturminneverdien. Klima- og miljødepartementet har etter vurderingen over, ingen innvendinger mot at søknaden ikke når opp i konkurranse med andre prosjekter, og har heller ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Elisabet Haveraaen
seniorrådgiver

Kopi til:
Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17
7374 RØROS