Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til låven på Hauge 21, Hvaler, Østfold

Saken gjelder en låvebygning med store setningsskader. Byggeåret er ukjent. Eieren søkte om støtte til den samme bygningen i 2014. Søknaden ble da avslått fordi prosjektet ikke var tilstrekkelig dokumentert, og fordi finansieringen ikke var spesifisert. Norsk kulturminnefond har denne gangen avslått søknaden med begrunnelsen at fondet ikke kan se at dette er et straks- eller sikringstiltak, slik det blir søkt om. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til klagen datert 6. mai 2015 på Norsk kulturminnefonds vedtak datert 20. april 2015 om å avslå søknaden om tilskudd til låven på Hauge 21.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en samlet vurdering, kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven paragraf 41. Departementet har heller ingen merknader til Kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 20. april 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder en låvebygning med store setningsskader. Byggeåret er ukjent. Søknaden er presentert som et "straks- og sikringstiltak" der søkeren ønsker å jekke opp og justere fundamentene, utbedre de bærende konstruksjonene, ytterveggene og takkonstruksjonen og legge nye lektere og ny teglstein.

Eieren søkte om støtte til den samme bygningen i 2014. Søknaden ble da avslått fordi prosjektet ikke var tilstrekkelig dokumentert, og fordi finansieringen ikke var spesifisert. Søknaden ble den gangen ikke prioritert under henvisning til fondets begrensete økonomiske midler. Vedtaket ble påklaget, men klagen ble ikke tatt til følge.

Den aktuelle søknaden gjelder de samme tiltakene det ble søkt om støtte til i 2014. Søknaden ble denne gangen avslått med begrunnelsen at Kulturminnefondet ikke kunne se at det var et straks- eller sikringstiltak.

Klagerens anførsler, datert 6. mai 2015

Klageren viser til at det er kritisk viktig å få rettet opp låven, slik at ikke vær og vind gjør at den raser sammen. Hun viser til at det ikke er mange låver igjen på Hvaler som kan binde historien sammen. Gården låven ligger på, er omtalt i Hvalers bygdebok og er kjent som ett av de eldste husene i området. Hun ber om at saken blir sett på på nytt.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. oversendelsen datert 1. februar 2016

Etter en helhetlig vurdering finner ikke Norsk kulturminnefond at det er grunnlag for å endre avgjørelsen i saken. Kulturminnefondet vurderer det slik at det kunne vært gitt støtte til sikringstiltak, men at det, ut fra beskrivelsen i søknaden, er vanskelig å danne seg et bilde av hvilke tiltak som vil være sikrings- og strakstiltak og av hvordan disse er kostnadsberegnet. Fondet viser til at søknaden beskriver et omfattende prosjekt som ikke kan komme inn under den utlyste ordningen uten at det blir ytterligere bearbeidet.

Fondet viser også til at søkeren når som helst kan søke midler til et spesifisert sikrings- og strakstiltak, eller til et ordinært prosjekt som omfatter hele bygningen.

Etter en ny vurdering av alle sidene ved saken, mener fondet fortsatt at det ikke er grunnlag for å endre det tidligere vedtaket.

Klageren har ikke kommentert Norsk kulturminnefonds oversendelsesbrev

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond paragraf 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller i rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse i henhold til revidert forskrift gjeldende fra 1. oktober 2013.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sidene av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven paragraf 34, andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere synspunktene klageren fremmer.

Departementet merker seg at saken gjelder det samme prosjektet som det ble søkt om tilskudd til i 2014, og at dokumentasjonen og kostnadsoverslaget er det samme som da. Departementet er enig med Kulturminnefondet i disse dokumentene gjør at det er vanskelig å danne seg et bilde av hva som er sikrings- eller strakstiltak.

Med en stor søknadsmengde og begrensete tilskuddsmidler, må Norsk kulturminnefond prioritere strengt. Det innebærer også å prioritere ned noen søknader.

Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse og kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven paragraf 41.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Eilsabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Marianne Moltke-Hansen
seniorrådgiver

Kopi til Norsk kulturminnefond