Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til naust i Selje kommune, Sogn og Fjordane

Saken gjelder et naust i Hoddevik i Selje. Naustet inngår i en verneverdig naustrekke. Klager søkte om tilskudd til å sett naustet i stand slik at den nederste delen av en murvegg ikke raser ut. Fondet avslo søknaden da de vedlagte dokumentene ikke gir tilstrekkelig grunnlag for fondet til å vurdere skadene. Det vises også til at opplysningene i saken gir for liten informasjon om bygningens kulturminneverdi. Det var heller ikke ført opp noen egeninnsats i prosjektet. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres klage på Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 26.03.15, om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av naustvegg i Hoddevik i Selje kommune, Sogn og Fjordane.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 26.03.15.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Roar Hoddevik (heretter kalt klager) søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd for å sette i stand et naust i Hoddevik i Selje kommune. Nederste del av murveggen var i ferd med å rase ut. Første etasje har murvegger mens andre etasje er av reisverk. Det er port mot veien i bakkant slik at det kan kjøres rett inn i andre etasje fra veien. Naustet ligger i en verneverdig naustrekke med mange naust. Det brukes til lagring av båt og utstyr.

Det ble søkt om kr. 47.000,- som utgjør 50% av de antatte kostnadene.

I styrets behandling av søknaden den 26.03.2015, ble det pekt på at søknaden var svært mangelfull, på tross av at dokumentasjon var etterspurt. Det manglet foto (oversiktsbilder og detaljbilder) og detaljert beskrivelse av tilstand og tiltak, kulturminnefaglig uttalelse om objekt og prosjekt og bekreftelse av formell status, samt kart og teninger. Fondet konkluderte med at slik søknaden foreligger er den ikke mulig å behandle. Søknaden ble avslått.

Imidlertid viste det seg at det etterspurte materialet var blitt sendt fondet innen fristen men ved en misforståelse ikke journalført. Dette materialet bestod av en uttalelse fra håndverker om behovet for reparasjonen av muren til en kostnad på kr. 75.000 eks. mva. Det fulgte også med en SEFRAK-registrering og bilder av muren og bygningen.

Klagers anførsler av 24.04.15

Klager viser til at han sendte inn dokumentasjon innen fristen, og ber om at fondet ser på saken på nytt.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf oversendelse av 01.02.16, vedlagt styrets vedtak av 27.01.16

Norsk kulturminnefond bekrefter at klager ettersendte dokumentasjon innen den fastsatte fristen. Fondet beklager at disse ikke ble knyttet til saken. Fondet la i utgangspunktet til grunn at dette var en saksbehandlingsfeil som kunne ha hatt innvirkning på vedtaket, jf forvaltningsloven § 41.

De ettersendte dokumentene gir noe mer informasjon om prosjektet. Det er likevel vanskelig å vurdere skadene på muren. Håndverkerens uttalelse gir ikke noen detaljert beskrivelse av murens tilstand. Kostnadene er satt til kr. 75.000,-, men det er uklart hva dette beløpet dekker. Det går ikke klart frem om sikring av bygningen, før murarbeidene starter, er inkludert. Det pekes også på at klager ikke har ført opp noen egeninnsats i prosjektet.

Selv om naustet er kulturhistorisk interessant som en del av en verneverdig naustrekke, gir opplysningene i saken liten innsikt i bygningens kulturminneverdi og hvordan klager i størst mulig grad vil ivareta denne ved utføring av arbeidene.

Fondet er avhengig av å få en beskrivelse av planlagte tiltak og et spesifisert kostnadsoverslag for disse, for å kunne ta stilling til prosjektets omfang og innhold. Etter å ha gått gjennom dokumentene i ettertid, mener fondet at saksbehandlingsfeilen ikke har hatt innvirkning på vedtaket, i det de innsendte dokumentene ikke førte til tilstrekkelig opplysning av saken. Fondet konkluderer dermed at etter en samlet vurdering gir ikke sakens dokumenter grunnlag for å prioritere søknaden.

Fondet har begrenset med midler og i en prioritering med andre søknader ble det ikke funnet grunnlag for å prioritere denne søknaden. Klagen tas ikke til følge og saken oversendes Klima- og miljødepartementet til endelig vedtak.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet, på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse i henhold til revidert forskrift gjeldende fra 01.10.13.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

Klima- og miljødepartementet har vurdert avslaget av 26.03.15, og behandlingen av klagen den 27.01.16. Som kulturminnefondet selv påpeker, forelå det saksbehandlingsfeil da søknaden ble behandlet 27.03.15, ettersom alle sakens dokumenter ikke var fremlagt. Etter forvaltningsloven § 41 medfører saksbehandlingsfeil at vedtaket blir ugyldig, hvis feilen har ført til et annet resultat enn hvis feilen ikke hadde skjedd.

Departementet har vurdert det materialet som var ettersendt og som ble lagt til grunn ved fondets vurdering av klagen. I likhet med kulturminnefondet, mener departementet at søknaden med den ettersendte dokumentasjonen, ikke svarer på det som ble etterspurt 25.02.15 under saksforberedelsen. Med de krav til dokumentasjon som kan avledes av forskrift om kulturminnefondet, sammenholdt med fondets praksis, mener departementet at vedtaket ville ha blitt det samme, selv om de ettersendte dokumentene var kjent for styret. Saksbehandlingsfeilen har ikke hatt betydning for vedtaket.

Klima- og miljødepartementet har for øvrig ingen innvendinger til kulturminnefondets begrunnelse for at søknaden ikke når opp i konkurranse med andre prosjekter.

Klagen tas derfor ikke til følge

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Elisabet Haveraaen
seniorrådgiver

Kopi til:
Norsk kulturminnefond
Bergmannsgata 17
7374 RØROS