Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til RS 33 Larvik, Fredrikstad kommune, Østfold

Saken gjelder RS33 Larvik, en redningsskøyte bygd i Risør i 1920. Norsk kulturminnefond avslo søknaden om tilskudd til å sette i stand båten. Avslaget var begrunnet med at båten har status som vernet fartøy og faller innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Etter en ansvarsfordeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, prioriterer ikke fondet å tildele midler til fredete fartøy eller fartøy som er ført opp på Riksantikvarens lister. Klima- og miljødepartementet opprettholdt Kulturminnefondets vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til klagen datert 5. mai 2015 på Norsk kulturminnefonds vedtak av 8. april 2015 om å avslå søknad om tilskudd til RS 33 Larvik. Klagen ble behandlet i styremøte i Norsk kulturminnefond 29. september 2015. Norsk kulturminnefond opprettholdt sitt vedtak om å avslå søknaden om tilskudd, og klagen ble med brev av 21. oktober 2015 oversendt Klima- og miljødepartementet til behandling.

Klager fikk med brev av 18. november 2015 frist på to uker til å komme med eventuelle kommentarer til oversendelsen. Klageren har ikke kommentert Norsk kulturminnefonds oversendelsesbrev.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en samlet vurdering, kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ingen merknader til Kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 8. april 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

RS 33 Larvik er en redningsskøyte bygd i Risør i 1920. Den var en av 15 av sin type, konstruert av Colin Archer, og er en representant for en av de tidlige generasjonene av redningsskøyter, der seil fremdeles var det primære framdriftsmidlet. Fartøyet er intakt og godt vedlikeholdt og er i 1991 tilbakeført til opprinnelig driftstand anno 1920 i Danmark. Fartøyet har i dag hjemmehavn i museumshavnen på Isegran i Fredrikstad.

RS 33 Larvik har høy kulturminneverdi, har status som vernet skip (2014) og inngår i Riksantikvarens bevaringsprogram for fartøy. Det ble søkt om tilskudd til utskifting av 22 meter hud og motorfundament. Prosjektet er ifølge kostnadsoverslaget beregnet til 208.125 kroner, hvorav halvparten ble søkt dekket av kulturminnefondet. 

Søknaden ble avslått med slik begrunnelse: På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler, må fondet prioritere strengt mellom søknadene. Hovedansvaret for fartøy innenfor Riksantikvarens bevaringsprogram ligger hos Riksantikvaren, og kulturminnefondet vil ikke prioritere prosjekter innenfor programmet. En samlet vurdering gjør at den aktuelle søknaden ikke prioriteres.

Klagers anførsler, datert 5. mai 2015

Klager viser til Norsk kulturminnefonds begrunnelse om at fartøyet står på Riksantikvarens verneliste og således faller inn under Riksantikvarens rammeverk. Klager opplyser at de i 2013 søkte vernestatus for RS 33 Larvik hos Riksantikvaren. Dette med bakgrunn i at søknadsskjemaet til Kulturminnefondet gir en føring om at det er fartøyer som har høy vernestatus som prioriteres.

Klager viser til at regel om fartøy med vernestatus faller inn under Riksantikvarens rammeverk ikke har vært praktisert tidligere og at det burde vært opplyst om den i søknadsskjemaet. Det er ikke søkt Riksantikvaren om midler til prosjektet. Klager viser videre til at vernestatusen for RS 33 Larvik er en gjensidig oppsigbar kontrakt mellom eier og Riksantikvaren, noe de ville ha gjort noe med dersom prioriteringen var opplyst på forhånd. Klager oppfatter at fartøyet faller mellom to stoler uten mulighet for støtte. De ber derfor om at Kulturminnefondet kan stille garanti for at fartøyet får støtte i 2016 dersom vernestatusen hos Riksantikvaren sies opp. En slik tilsagnsgaranti vil kunne brukes som bankgaranti for lån, slik at prosjektet kan startes høsten 2015 etter planen.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. oversendelsen datert 21. oktober 2015

På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler må kulturminnefondet foreta en nøye prioritering etter kulturminneverdi, geografisk fordeling, type objekt, målgrupper etc.

Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond har ulike ansvarsområder og skal i utgangspunktet ikke overlappe hverandre. Fondet og Riksantikvaren har derfor sett behovet for å foreta en arbeids- og ansvarsdeling seg imellom. For søkerunden i 2015, ble Riksantikvaren og Kulturminnefondet enige om å endre praksis for fartøy, slik at fondet, ved behandling av årets søknader, ikke skulle prioritere tilskudd til fredete fartøy eller fartøy som var oppført på Riksantikvarens lister. Kulturminnefondet fulgte opp denne fordelingen i søknadsrunden for 2015. Kulturminnefondet beklager at saksbehandlingen for søkerrunden 2015 har fremstått som uklar.

Fondet understreker at det fortsatt vil kunne gi tilskudd til fartøy, men at disse ikke lenger vil bli prioritert spesielt, og at de må konkurrere på lik linje med søknader som gjelder andre typer kulturminner. Sammenholdt med at fondet har begrenset med midler og det foreligger mange søknader, er det ikke grunnlag for å prioritere prosjektet. 

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

Klima- og miljødepartementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf. vedtaket og oversendelsesbrevet av 21. oktober 2015.

Det er opp til Norsk kulturminnefond å velge hvilke prosjekter de vil prioritere innenfor de rammene forskriften setter. Departementet har ikke innvendinger mot den "arbeidsfordelingen" mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet som er beskrevet i vedtaket. Av hensyn til søkeres innsats hadde det imidlertid vært ønskelig at det var gitt bedre informasjon om dette i forkant. På tross av denne uheldige omstendigheten er det ikke grunn til å omgjøre vedtaket, da informasjonsmangelen ikke er en feil som har ført til det endelige vedtaket. Selv med nevnte arbeidsfordeling mellom Riksantikvaren og Kulturminnefondet, gir fondet tilskudd til fartøy.

Begrunnelsen for avslaget er basert på de prioriteringene som Norsk kulturminnefond har tillagt vekt, og som departementet ikke finner grunn til å overprøve. Kulturminnefondet har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering i en stor søkermasse. Søknaden til RS 33 Larvik er ikke nådd opp i konkurranse med andre prosjekter. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Tonte Hegard
seniorrådgiver

Kopi: Norsk kulturminnefond, Bergmannsgata 17, 7374 Røros