Referat fra konsultasjonsmøte mellom Kommunenes Sentralforbund og staten om barnehagepolitikken

Referat fra konsultasjonsmøte mellom Kommunenes Sentralforbund og staten om barnehagepolitikken

Fredag 27. april kl 09.00 ble det holdt konsultasjonsmøtet om barnehagepolitikken. Tilstede på møtet var

Fra staten:
Statssekretær Solveig Solbakken, BFD
Statssekretær Audun Tron, KRD
Arni Hole, Kristin Berge Vikøren, Kirsten Eknes, BFD
Eivind Dale, Kristin Lind, KRD
Stig Ove Gravdal, FIN

Fra KS’ styre: Leder Halvdan Skard, Odd Arild Kvaløy, Harald Røed, Elly Wolden, Oddleif Olavsen

Administrasjonen: Gunnar Gussgard, Børre Stolp, Lars Møllerud

Bakgrunnen for møtet var at det skjer mye på det barnehagepolitiske området. Endringer og omlegginger i barnehagepolitikken kan best gjennomføres i et samarbeid mellom staten og kommunesektoren. Følgende temaer ble drøftet:

Forslag om innføring av en plikt for kommunene til å tilby barnehageplasser

KS har ikke behandlet denne saken politisk, men kom med en del foreløpige signaler. Det ble blant annet pekt på at også staten må forplikte seg for å sikre at barnehageutbyggingen fullføres. Dette gjelder blant annet i forhold til finansiering, hvor det er viktig at kommunene får økonomiske rammer til å gjennomføre de plikter staten pålegger dem.

Arbeidet med modeller for redusert foreldrebetaling

Barne- og familiedepartementet arbeider med å utrede ulike modeller for å oppnå redusert foreldrebetaling i barnehagene. Det har vært holdt et møte der KS er blitt orientert om dette arbeidet. KS signaliserte at de ønsker å være involvert og at konsekvenseutredninger bør gjøres i fellesskap. Det var enighet om dette.

Arbeidet med å utrede kostnader ved å fullføre barnehageutbyggingen

Det er startet et samarbeid om utredning av kostnader i barnehagesektoren. Berørte departementer, KS og Private Barnehagers Landsforbund deltar. Hensikten med arbeidet er å komme fram til en felles forståelse av hva som utgjør kostnadene i barnehagesektoren. Arbeidet er blitt forsinket; noe KS påpekte var uheldig. Det var enighet om at kostnadsspørsmål må sees i sammenheng med innføring av plikt for kommunene til å tilby barnehageplasser, og utredning av modeller for redusert foreldrebetaling.

Innsats overfor kommuner som ligger etter i barnehageutbyggingen

Det er en utfordring å sikre at kommuner med lav barnehagedekning settes i stand til å fullføre utbyggingen. Ofte gjelder dette kommuner som har ubalanse i økonomien. Det er viktig å ha fokus på dette i det videre arbeidet med å nå målene i barnehagesektoren.

Videre samarbeid mellom KS og BFD

Det var enighet om at det er viktig med et tett samarbeid mellom stat og kommune om barnehagepolitikken i årene framover. En rekke av samarbeidsområdene vil være avhengig av at det er enighet om hva som utgjør kostnadene i sektoren. Arbeidet med utredning av kostnader må gis derfor prioritet i tiden framover.

Til toppen