Referat fra konsultasjonsmøte mellom Kommunenes Sentralforbund og staten om barnehagepolitikken

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Referat fra konsultasjonsmøte mellom Kommunenes Sentralforbund og staten om barnehagepolitikken

Fredag 27. april kl 09.00 ble det holdt konsultasjonsmøtet om barnehagepolitikken. Tilstede på møtet var

Fra staten:
Statssekretær Solveig Solbakken, BFD
Statssekretær Audun Tron, KRD
Arni Hole, Kristin Berge Vikøren, Kirsten Eknes, BFD
Eivind Dale, Kristin Lind, KRD
Stig Ove Gravdal, FIN

Fra KS’ styre: Leder Halvdan Skard, Odd Arild Kvaløy, Harald Røed, Elly Wolden, Oddleif Olavsen

Administrasjonen: Gunnar Gussgard, Børre Stolp, Lars Møllerud

Bakgrunnen for møtet var at det skjer mye på det barnehagepolitiske området. Endringer og omlegginger i barnehagepolitikken kan best gjennomføres i et samarbeid mellom staten og kommunesektoren. Følgende temaer ble drøftet:

Forslag om innføring av en plikt for kommunene til å tilby barnehageplasser

KS har ikke behandlet denne saken politisk, men kom med en del foreløpige signaler. Det ble blant annet pekt på at også staten må forplikte seg for å sikre at barnehageutbyggingen fullføres. Dette gjelder blant annet i forhold til finansiering, hvor det er viktig at kommunene får økonomiske rammer til å gjennomføre de plikter staten pålegger dem.

Arbeidet med modeller for redusert foreldrebetaling

Barne- og familiedepartementet arbeider med å utrede ulike modeller for å oppnå redusert foreldrebetaling i barnehagene. Det har vært holdt et møte der KS er blitt orientert om dette arbeidet. KS signaliserte at de ønsker å være involvert og at konsekvenseutredninger bør gjøres i fellesskap. Det var enighet om dette.

Arbeidet med å utrede kostnader ved å fullføre barnehageutbyggingen

Det er startet et samarbeid om utredning av kostnader i barnehagesektoren. Berørte departementer, KS og Private Barnehagers Landsforbund deltar. Hensikten med arbeidet er å komme fram til en felles forståelse av hva som utgjør kostnadene i barnehagesektoren. Arbeidet er blitt forsinket; noe KS påpekte var uheldig. Det var enighet om at kostnadsspørsmål må sees i sammenheng med innføring av plikt for kommunene til å tilby barnehageplasser, og utredning av modeller for redusert foreldrebetaling.

Innsats overfor kommuner som ligger etter i barnehageutbyggingen

Det er en utfordring å sikre at kommuner med lav barnehagedekning settes i stand til å fullføre utbyggingen. Ofte gjelder dette kommuner som har ubalanse i økonomien. Det er viktig å ha fokus på dette i det videre arbeidet med å nå målene i barnehagesektoren.

Videre samarbeid mellom KS og BFD

Det var enighet om at det er viktig med et tett samarbeid mellom stat og kommune om barnehagepolitikken i årene framover. En rekke av samarbeidsområdene vil være avhengig av at det er enighet om hva som utgjør kostnadene i sektoren. Arbeidet med utredning av kostnader må gis derfor prioritet i tiden framover.