Referat fra konsultasjonsmøte mellom staten og KS 16. oktober 2000

Deltakerne i konsultasjonsmøte

Deres ref

Vår ref

Dato

00/14

31.10.2000

Referat fra konsultasjonsmøte mellom staten og KS 16. oktober 2000

Til stede: Halvdan Skard (KS), Odd Arild Kvaløy (KS), Kjell Pettersen (KS), statssekretær Marianne Seip Haugsnes (AAD), statssekretær Lars Erik Flatø (SHD), statssekretær Stein Lier-Hansen (MD), politisk rådgiver Kjell Erik Øie (BFD), statssekretær Vidar Ovesen (FIN), kommunalminister Sylvia Brustad. Forøvrig deltok representanter for administrasjonen i KS og berørte departementer.

Dagsorden

  1. Drøfting av utkast til fellesdokument om kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2001.
  2. Presentasjon av KS om fire forskningsrapporter om effektiviseringstap som følge av statlig styring.

1) Drøfting av utkast til fellesdokument om kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2001

Konklusjon:

  • Teksten i dokumentet rettes opp i tråd med de merknader og påfølgende konklusjoner som fremkom på møtet.
  • AAD leverer tekst på omtale av fornyelse og pensjoner.
  • KS leverer merknader til omtalen av pensjoner samt øvrige merknader i tråd med KS’s merknader på møtet.
  • Det arbeides videre med dokumentet i tråd med dette med sikte på en omforent, endelig versjon onsdag 18. oktober.

2) Fire forskningsrapporter – presentasjon av KS

Kjell Pettersen orienterte.

Med hilsen

Anne Nafstad Lyftingsmo
avdelingsdirektør

Odd Vegsund

Til toppen