Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg


Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg forvaltes av fylkeskommunene. Søkere må ta kontakt med fylkeskommunen i sitt fylke for å få retningslinjer og veiledning om investeringstilskudd til kulturhus. Departementet har i rundskriv av 1. januar 2010 fastsatt premisser for fylkeskommunens forvaltning av ordningen.

Retningsliner for forvaltning av desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg (nynorsk)(.pdf) 
Retningslinjer for desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg (bokmål)(.pdf) 

 

 

Skjema for rapportering om samlete inn- og utbetalinger, renter m.v.:

- Skjema på nynorsk i excel-format og open office-format  

- Skjema på bokmål i excel-format og open office-format    

 

Skjema for rapportering av statistikk over bruken av spillemidlene – enkeltprosjekter hvor det er utbetalt tilskudd i rapporteringsåret:

Oversikten over enkeltprosjekter kan leveres gjennom regnearkskjemaet under eller ved bruk av rapporten ”Årsrapport tilskudd kulturbygg” i idrettsanlegg.no for de av fylkeskommunene som behandler kulturbyggsøknader i idrettsanlegg.no.

- Skjema på nynorsk i excel-format og open office-format   

- Skjema på bokmål i excel-format og open office-format    

 

Fristen for å levere årsrapport er 1. april.