Om arbeidet

Regjeringen har satt igang en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Formålet er å sørge for mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer ut av de midlene vi kanaliserer gjennom virkemiddelapparatet.

 

Mars 2019 - delrapport 1

 • Kartlegging av overlappende mål, arbeidsdeling og   brukere internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt.
 • Kartlegging av kompetanse hos virkemiddelaktører, eiere og oppdragsgivere.
 • Kartlegging av brukerbehov og brukernes opplevelse av eksisterende tilbud.

Mai 2019 - delrapport 2

 • Vurdering og anbefaling av overføring av oppgaver til de nye regionene.
 • Vurdering av behov for og anbefaling om tiltak for tydeligere grenseflater og mindre overlapp i virkemiddelapparatet.
 • Vurdering og anbefaling for kompetent forvaltning av virkemidler hos aktørene og kompetent ivaretagelse av eier- og oppdragsgiveransvar.
 • Vurdering av behov for og anbefaling av tiltak for et virkemiddelapparat med økt brukervennlighet.

August 2019 - delrapport 3

 • Samlet vurdering og anbefaling:
  - Har vi de rette institusjonene?
  - Arbeidsdeling mellom departement og virksomhet?
  - Finnes funksjoner som ikke ivaretas i dag?
  - Forslag om eventuelle nedleggelser og opprettelser

Desember 2019 - delrapport 4

 • Vurdering av alternativer for å realisere effektiviseringspotensialer og anbefaling av egnede modeller for administrasjonskostnader.
 • Forslag til gjennomføringsplan og gevinstoversikt for anbefalte endringer.


Vi har allerede mye kunnskap om effekten av de næringsrettede virkemidlene. Nærings- og fiskeridepartementet har de siste årene gått gjennom et stort antall evalueringer og utredninger, for å vurdere og sammenligne ulike ordninger. Hovedinntrykket er at mye fungerer bra. De store aktørene utfyller hverandre på en god måte, og brede konkurransearenaer fungerer jevnt over godt.

Vi ser likevel at det er rom for forbedringer, når det gjelder grenseflater, kompetanse, samarbeid og arbeidsdeling mellom aktørene, samt brukervennlighet og effektivitet.

Virkemiddelgjennomgangen har følgende delmål:

 1. Ryddige grenseflater og avklarte roller
 2. Et brukervennlig virkemiddelapparat
 3. Godt samspill mellom virkemidler på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå
 4. Mest mulig effekt av de næringsrettede virkemidlene
 5. Effektiv organisering, styring og administrasjon av virkemiddelaktørene
 6. Styrket kompetanse hos virkemiddelaktørene innenfor forvaltning og rådgivning

Gjennomgangen omfatter store og små aktører og virkemidler, fra næringsrettede midler i Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA til Doga og Patentstyret. Andre departementers næringsrettede virkemidler er også med, og det skal blant annet også ses på grenseflatene mot Enova og Skattefunn.

Tiltak iverksettes forløpende når de er avklart. Hovedtyngden av arbeidet foregår i 2019, men alt skal være ferdig innen utløpet av 2020.

For å skaffe et kunnskapsgrunnlag lyste Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet 26. september 2018 ut et eksternt oppdrag, en områdegjennomgang. Tilbyder for områdegjennomgangen ble valgt i desember, med kontraktsignering og oppstart 7. januar 2019.

Valgt partner er Deloitte, med underleverandører Menon Economics, Oxford Research og danske Struensee.