Aktuelt fra WTO-tvisteløsning

Etter at den formelle panelprosessen i selsaken ble stilt i bero i juni 2011, ble saken i fjor høst reaktivert etter initiativ fra Norge og Canada. Norge og Canada leverte sine første skriftlige innlegg før jul, der det særlig ble anført at EUs tiltak diskriminerer mellom like produkter i strid med bestevilkårsprinsippet og prinsippet om nasjonal behandling i WTOs regelverk

Selsaken

Etter at den formelle panelprosessen i selsaken ble stilt i bero i juni 2011, ble saken i fjor høst reaktivert etter initiativ fra Norge og Canada. Norge og Canada leverte sine første skriftlige innlegg før jul, der det særlig ble anført at EUs tiltak diskriminerer mellom like produkter i strid med bestevilkårsprinsippet og prinsippet om nasjonal behandling i WTOs regelverk. Videre hevdet Norge og Canada at EUs tiltak er mer handelsrestriktivt enn nødvendig for å oppnå et legitimt formål. EUs hovedforsvar synes å være at deres tiltak kan rettferdiggjøres av hensynet til offentlig moral.

Første høring fant sted 18.-20. februar i Genève. Deretter vil det være nok en runde med skriftlige innlegg fra partene, samt andre høring i saken som er berammet til 1.-2. mai i år.

Det forventes at panelets avgjørelse foreligger innen utgangen av året. Avgjørelsen kan deretter ankes.

Informasjon om selsaken finnes på:

 

Saker der Norge er tredjepart

Norge har meldt tredjepartsinteresse i en sak EU, USA og Japan har reist om Argentinas importregime (DS 438/444/445). Saken gjelder blant annet Argentinas krav om registrering og forhåndsgodkjenning av varer, importlisenser samt krav om handelsbalanserende tiltak, som kan innebære en forutsetning om eksport av varer fra Argentina med en verdi som står i et bestemt forhold til verdien av importen (for eksempel krav om eksport av vin og olivenolje mot import av biler).  Klagerne hevder at tiltakene er diskriminerende og basert på proteksjonisme. De viser til at krav om registrering og forhåndsgodkjenning av alle importtransaksjoner forårsaker forsinkelser og ekstra utgifter for eksportører og at kravet om handelsbalanserende tiltak vil medføre fordeler for argentinske bedrifter og mindre overføring av inntekter til utenlandske bedrifter.

De tre tvistesakene mot Australia vedrørende lovgivning med krav om enhetlig innpakning av tobakksprodukter («plain packaging») har gått videre til panelstadiet. Panel i saken reist av Ukraina (DS434) ble opprettet i høst, og Norge meldte da tredjepartsinteresse. Man har imidlertid satt prosessen på is i påvente av at panel skal bli opprettet i sakene til Honduras (DS435) og Den dominikanske republikk (DS441), slik at alle de tre sakene kan behandles av samme panel. Første anmodning om panelopprettelse fra Honduras og Den dominikanske republikk ble blokkert av Australia. Ved annen gangs panelanmodning fra klagerne blir imidlertid panel opprettet automatisk. Honduras og Den dominikanske republikk har imidlertid avventet annen gangs anmodning.

Informasjon om de pågående tvistesakene sakene Norge er involvert i finnes på:

 

Til toppen