Scenarier for næringslivet i Nord-Norge

- et blikk inn i framtida!

Som en del av kunnskapsinnhentingen Verdiskaping i nord gjennomføres en scenarieprosess hvor en bredt sammensatt gruppe deltagere fra nordnorsk næringsliv, forskningsinstitusjoner og organisasjoner forsøker å komme på sporet av hva som vil påvirke næringslivet i nord de kommende 20 år.

Deltakerne på workshop i Tromsø
Deltakerne på workshop i Tromsø (Foto: Gard Nybro Nielsen/MD)

Som en del av kunnskapsinnhentingen Verdiskaping i nord gjennomføres en scenarieprosess hvor en bredt sammensatt gruppe deltagere fra nordnorsk næringsliv, forskningsinstitusjoner og organisasjoner forsøker å komme på sporet av hva som vil påvirke næringslivet i nord de kommende 20 år.

Den andre av i alt tre workshoper ble arrangert i Tromsø 17. og 18. april. Her jobbet deltagerne med å lage framtidsbilder for Nord-Norge i 2030, basert på ulike drivkrefter som vil ha stor betydning for næringsutviklingen i nord i et 20-årsperspektiv.

Workshopene blir ledet av Jan Dietz i Dietz Foresight. Han mener at å jobbe med scenarier hjelper oss til å se helhet og sammenheng.

- Utfordringene i nord dreier seg ikke bare om dynamikken i den enkelte næring og det enkelte marked. Vi må prøve å se næringene i sammenheng, og vi må sette næringsutfordringene og verdiskapningen inn i et større samfunnsmessig perspektiv. Tanken med scenariene er å utnytte og bygge videre på fem ulike sektoranalyser. Scenariene er tverrfaglig samarbeid i praksis, sier Dietz.

Dietz mener at et klart framtidsperspektiv ofte er fraværende i dagens samfunn:

- Vår tids fundamentale utfordringer, ikke minst knyttet til klima- og miljøendringene, krever noe som er mangelvare i dag; et langsiktig perspektiv. Scenarieprosessen hjelper oss til å løfte blikket. Det er vanligvis en halsløs gjerning å komme med presise spådommer om fremtiden. Scenarier er ikke spådommer. Vi utvikler scenarier for å forstå mer av de grunnleggende drivkreftene som former utviklingen. Scenariene gir oss innsikt som styrker mulighetene for å være føre-var: Hvordan kan vi på en mer fremsynt og gjennomtenkt måte forberede oss på viktige endringer?

Cirka førti representanter fra organisasjons, forsknings- og næringsliv i Nord-Norge deltok på den andre workshopen i Tromsø. Prosjektleder for kunnskapsinnhentingen, Karin Ibenholt, er svært godt fornøyd med den store arbeidsinnsatsen deltagerne legger inn. Hun mener scenarieprosessen er en sentral del av prosjektet Verdiskaping i nord:

- Målet er å si noe nytt om vilkårene for fremtidig verdiskapning i Nord-Norge. Hvilken rolle vil kunnskap, forskning og utdanning spille - og kan denne rollen endre seg? Hvordan vil konkurransen om kvalifisert arbeidskraft og kompetanse utvikle seg i fremtiden? Vil vi få en enda hardere konkurranse om arealer? Hvordan ser behovet for logistikk og infrastruktur ut i lys av scenariene? Og hva skjer med innovasjonsevnen? Dette er viktig kunnskap å legge til grunn for de strategiske valgene som skal tas på vei mot 2030, avslutter Ibenholt.

Den siste av de tre workshopene blir arrangert i Alta 22. og 23. mai.

Til toppen