Automatiske stabilisatorer

Automatiske stabilisatorer er reduksjon eller økning i budsjettunderskuddet som skyldes at det enten går bedre eller dårligere i økonomien.

I en høykonjunktur vil skatte- og avgiftsinntektene øke og utbetalinger til dagpenger reduseres. Den budsjettforbedringen som følger av dette, bidrar til å dempe oppgangen i økonomien. I en lavkonjunktur går skatte- og avgiftsinngangen ned, mens utbetalingene til dagpenger øker. Denne svekkelsen av den oljekorrigerte budsjettbalansen stimulerer økonomien. Hvis man i stedet hadde siktet mot å holde den nominelle budsjettbalansen uendret gjennom konjunkturforløpet, måtte man ha strammet inn når aktiviteten i økonomien er lav og motsatt når aktiviteten er høy. Det ville gitt en mindre stabil økonomisk utvikling.

Aktivitetskorreksjonene forklart under begrepet «Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd» er et mål for de automatiske stabilisatorene.

Les mer: