Veiledning

om plan- og bygningsloven med forskrifter

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

illustrasjons som viser bygninger og tomt

Veiledere

Det er utarbeidet omfattende veiledning om planlegging etter plan- og bygningsloven. Vi har her samlet blant annet veiledere, spørsmål og svar, nye forskrifter, viktige brev osv.

arealplan

Plankartsiden

Informasjon om kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, plansjer med tegneregler og liste over kommuner med planregister.

ordbok

Ordlister for planlegging

Det er laget ordlister med planfaglige begreper på bokmål og nynorsk. I tillegg har CEMAT laget en ordliste med planterminologi på engelsk og fransk.

Aktuelt nå

Vannscootere: Veiledning til kommunene - regulering av fart og bruk av farvann, elver og innsjøer

Samferdselsdepartementet har i dag lagt ut en veileder som omhandler muligheter for lokale reguleringer av fart og bruk av kommunenes sjøområder, samt elver og innsjøer.

Retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

Regjeringen vedtok i 2014 statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven

Rundskrivet gir en nærmere omtale av innsigelsesordningen, oversendelsen av innsigelsessaker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og departementets behandling av sakene.

Til toppen