Veiledning

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

om plan- og bygningsloven med forskrifter

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

Veiledere

Det er utarbeidet omfattende veiledning om planlegging etter plan- og bygningsloven. Vi har her samlet blant annet veiledere, spørsmål og svar, nye forskrifter, viktige brev osv.

Plankartsiden

Informasjon om kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, plansjer med tegneregler og liste over kommuner med planregister.

Ordlister for planlegging

Det er laget ordlister med planfaglige begreper på bokmål og nynorsk. I tillegg har CEMAT laget en ordliste med planterminologi på engelsk og fransk.

Aktuelt nå

Maler - reguleringsplan

Maler til bruk i reguleringsplanprosessen, sjekklister for planbeskrivelse og kommunens behandling av reguleringsplaner i tillegg til nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser.

Retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

Regjeringen vedtok i 2014 statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven

Rundskrivet gir en nærmere omtale av innsigelsesordningen, oversendelsen av innsigelsessaker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og departementets behandling av sakene.