Plankartsiden

www.regjeringen.no/kartforskriften

Kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, digital plandialog og det offentlige kartgrunnlaget.

Plankart illustrasjonsbilde

Fremstilling av arealplaner

Informasjon om hvordan arealplaner skal fremstilles og digitalt planregister utformes.

Plandialog illustrasjonsbilde

Medvirkning i planprosesser

For å bedre dialog og medvirkning i kommunale planleggingsprosesser har mange kommuner tatt i bruk forskjellige digitale verktøy. Disse verktøyene gir oversikt over pågående planarbeid og status for disse.

DOK illustrasjonsbilde

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige og kvalitetssikrede geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Aktuelt nå

Digitale romlige arealplaner med bestemmelser

Det skal bli enkelt å peke på plankartet og få fram hva som er planlagt i et bestemt område. Mulighetene for 3D-arealplanlegging er nå i ferd med å bli spesifisert og standardisert. Det ligger en stor effektiviseringsgevinst i standardisering og følgelig digitalisering av en rekke planbestemmelser. Noen bestemmelsestyper er direkte maskinlesbare, mens andre krever skjønn.

Gjennomført pilotering - romlige reguleringsplaner og digitale bestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte høsten 2017 kommuner, forslagstillere og plankonsulenter til å bidra med innspill basert på konkrete behov for romlige reguleringsplaner og utvikling av digitale reguleringsbestemmelser.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo