Plankartsiden

www.regjeringen.no/kartforskriften

Kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, digital plandialog og det offentlige kartgrunnlaget.

Fremstilling av arealplaner

Informasjon om hvordan arealplaner skal fremstilles og digitalt planregister utformes.

Digital plandialog

Digital plandialog er en programvare og brukergrensesnitt som samler og presenterer informasjon om arealplaner og dokumenter i plansaken.

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige og kvalitetssikrede geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo