Plankartsiden

www.regjeringen.no/kartforskriften

Kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, digital plandialog og det offentlige kartgrunnlaget.

Plankart illustrasjonsbilde

Fremstilling av arealplaner

Informasjon om hvordan arealplaner skal fremstilles og digitalt planregister utformes.

Plandialog illustrasjonsbilde

Digital plandialog

Digital plandialog er en programvare og brukergrensesnitt som samler og presenterer informasjon om arealplaner og dokumenter i plansaken.

DOK illustrasjonsbilde

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige og kvalitetssikrede geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Aktuelt nå

Digitale romlige arealplaner med bestemmelser

Det skal bli enkelt å peke på plankartet og få fram hva som er planlagt i et bestemt område. Mulighetene for 3D-arealplanlegging er nå i ferd med å bli spesifisert og standardisert. Det ligger en stor effektiviseringsgevinst i standardisering og følgelig digitalisering av en rekke planbestemmelser. Noen bestemmelsestyper er direkte maskinlesbare, mens andre krever skjønn.

Pilotering - romlige reguleringsplaner og digitale bestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte høsten 2017 kommuner, forslagstillere og plankonsulenter til å bidra med innspill basert på konkrete erfaringer til videre konkretisering, veiledning og mulig regelverksendringer.

Hvorfor er SOSI-kodene tatt ut av vedlegget til kart- og planforskriften?

Vedleggene til kart- og planforskriften hadde fram til 1. mars 2018 tatt inn SOSI-kodene som representerer arealformål, hensynssoner, juridiske linjer og juridiske punkt.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo