Søknadsprosessen

For å delta i forsøksordningen må kommuner og fylkeskommuner søke om konkrete forsøk. Søknadsprosessen er todelt. Det skal først sendes en foreløpig søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet. Fristen for denne søknaden var 8. september.

Departementene vil vurdere de foreløpige søknadene og velge ut hvilke forsøk som skal konkretiseres videre og inkluderes i forsøksordningen. Dette arbeidet pågår nå. 

For de forsøkene som velges ut i første runde kan departementene gi veiledning til søkerkommunene for konkretisering av forsøket frem mot en endelig søknad.

En endelig forsøkssøknad skal være behandlet av kommunestyret eller fylkestinget. Dersom forsøket vurderes etter forsøksloven skal kommunestyret eller fylkestinget også vedta en lokal forskrift for forsøket som skal godkjennes av departementet. Det bør være det nye kommunestyret eller fylkestinget som konstitueres etter valget i september som tar stilling til kommunen eller fylkeskommunens endelige søknad og fastsetter forskriften.

For de søknadene som går videre vil departementet bli enig med søkerene om fremdriftsplan.

For å forenkle framstillingen vil vi i det følgende benytte kommune som felles betegnelse for kommune og fylkeskommune, hvis ikke noe annet framgår av sammenhengen. På samme måte skal kommunestyre også bety fylkestinget.

Hvor bør kommunen starte?

Som grunnlag for å vurdere aktuelle forsøk, bør kommunen identifisere utfordringer som kommunen står eller vil stå i, og vurdere om noen av disse kan løses ved å jobbe eller organisere oppgaver eller tjenester på andre måter. Dersom nye løsninger krever fritak fra krav i lov eller forskrift eller berører andre forvaltningsorganer (for eksempel oppgavefordeling), kan det være aktuelt med et forsøk. Dersom tiltaket ikke krever fritak fra lov eller forskrift vil det ikke kunne inngå i denne forsøksordningen. Les gjerne mer om piloter/utprøvinger og forsøk i tillitsreformen (pdf)

Kommuner oppfordres til å involvere hele organisasjonen og ha dialog med ansatte og fagforeningene lokalt, for å få innspill til hva som kan være aktuelle forsøk.

Samarbeid kan gi bedre søknader

Dersom forsøket skal prøves ut av flere kommuner eller fylkeskommuner i et samarbeid, vil det kunne gi bedre grunnlag for å vurdere om målene med forsøket oppnås, og om endringen kan fungere for alle. Departementene oppfordrer derfor kommunene til å ha dialog med andre kommuner, og søke sammen med en eller flere andre kommuner.

Dersom en kommune vurderer å søke om forsøk med oppgavefordeling, bør man tidlig starte en dialog med det andre forvaltningsnivået som vil bli berørt.

 

Kommunal- og distriktsdepartementet gir veiledning om forsøksordningen, om forsøkshjemler og om hvordan man bør gå fram for å utarbeide foreløpig søknad. Departementene kan også gi veiledning i regelverket som man ønsker å få fritak fra, og om forsøkstemaer som kan være aktuelle for forsøk. Kommunal- og distriktsdepartementet vil sørge for å involvere det aktuelle fagdepartementet som har ansvar for regelverket som skal vurderes. 

Ta kontakt med Kommunal- og distriktsdepartementet på: forsokskommune@kdd.dep.no

Foreløpig søknad må inneholde en prosjektbeskrivelse. Denne prosjektbeskrivelsen bør inneholde informasjon om:

 • Formålet med forsøket – hva vil man oppnå
 • En beskrivelse av hvordan oppgaven løses i dag, og hvordan oppgaven kan løses gjennom forsøket
 • Hvilket regelverk (lov eller forskrift) man ønsker fritak fra (ev. forslag til endret oppgavefordeling)
 • Om kommunen søker sammen med andre kommuner og hvordan man planlegger å samarbeide i forsøket
 • En beskrivelse av andre aktuelle samarbeidsaktører og deres rolle i forsøket (for eksempel andre forvaltningsnivåer)
 • En beskrivelse av hvordan fagforeningene er eller vil bli involvert, eventuelt også ansattes og/eller fagforeningenes syn på forsøksideen
 • Antatte konsekvenser av forsøket for innbyggere, eventuelle tjenestemottakere, ansatte, andre offentlige myndigheter, sivilsamfunn, næringsliv eller andre

Hvor og når sender man foreløpig søknad?

Kommunen sender en foreløpig søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet. Dette gjelder både for forsøk som skal vurderes etter forsøksloven og forsøk som vurderes etter forsøkshjemler i andre lover.

Frist for foreløpig søknad var 8. september 2023.

Hva skjer med foreløpig søknad?

Basert på den foreløpige søknaden, vil departementene gjøre en vurdering og utvelgelse av forsøksideer/-prosjekter det er aktuelt å gå videre med. Disse kommunene og fylkeskommunene vil bli invitert til en nærmere dialog med Kommunal- og distriktsdepartementet og det/de aktuelle fagdepartement(ene) om hvordan forsøket kan utformes og gjennomføres. At en foreløpig søknad blir tatt med videre i ordningen innebærer ikke en forhåndsgodkjenning av den endelige søknaden.

Om et forsøk kan bli del av forsøksordningen vil bero på om forsøket kan godkjennes etter forsøksloven eller annen forsøkshjemmel. Videre vil departementene gjøre en helhetlig vurdering av søknadene der blant annet følgende vil vektlegges:

 • om forsøket kan bidra til utvikling av offentlig sektor
 • om forsøket støtter opp om målene i tillitsreformen
 • om det er flere kommuner som gjennomfører samme type forsøk
 • variasjon i kommuner som søker om forsøk (geografisk, kommunestørrelse, sentralitet mv.)
 • involvering av ansatte og fagforeningene lokalt

Dersom den foreløpige søknaden viser at det ikke er behov for fritak fra regelverk for å igangsette prosjektet, kan kommunen gjennomføre tiltaket på egen hånd uavhengig av denne ordningen.

Det er ikke på forhånd fastsatt et antall kommuner eller fylkeskommuner som vil kunne delta i ordningen, men det vil være begrensninger i antallet deltakerkommuner.

Endelig søknad skal bestå av en presisering av den foreløpige søknaden og en lokal forskrift som skal være fastsatt/vedtatt av kommunestyret, jf. forsøksloven § 5. Det innebærer at endelig søknad må være behandlet av kommunestyret.

Endelig søknad må bestå av de samme elementene som den foreløpige søknaden (nærmere presisert over), i tillegg til:

 • Vedtak fra kommunestyret om forsøket
 • Lokal forsøksforskrift vedtatt av kommunestyret
 • Oppdatert prosjektbeskrivelse med informasjon om:
  • Hvordan forsøket skal organiseres
  • Redegjørelse for berørte fagforeningers og ansattes involvering i forsøket
  • Mulig tidspunkt for oppstart og varighet av forsøket
  • Eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser.

Hvor og når sender man endelig søknad?

Endelig søknad om forsøk skal sendes til Kommunal- og distriktsdepartementet. Det gjelder uavhengig av om forsøket vurderes etter forsøksloven eller forsøksbestemmelse i en sektorlov. Departementet blir enig med disse kommunene om fremdriftsplan.

Et forsøk etter forsøksloven reguleres av en lokal forsøksforskrift (i loven kalt vedtekter) som gir nærmere bestemmelser om rammene for og gjennomføringen av forsøket. Den lokale forskriften vil gjelde i stedet for de reglene (lov eller forskrift) som forsøket gir unntak fra. Den lokale forskriften skal vedtas av kommunestyret og godkjennes av Kommunal- og distriktsdepartementet. Departementet sørger for kunngjøring av forsøksforskriftene på Lovdata. Kommunen bør i tillegg sørge for at vedtektene blir gjort kjent lokalt, for eksempel på kommunens nettsider.

Den lokale forskriften utarbeides av kommunen i samråd med Kommunal- og distriktsdepartementet og det aktuelle fagdepartementet. Arbeid med lokal forskrift vil være del av dialogen mellom kommunene og departementet etter foreløpig søknad. Der flere kommuner gjennomfører samme forsøk bør lokal forskrift være likelydende og forskriften må være vedtatt av alle kommunestyrer.

Ansatte og andre som forsøket får konsekvenser for skal ha mulighet til å uttale seg om forsøket før det blir gjort vedtak i kommunestyret eller fylkestinget (jf. forvaltningsloven § 37). Det betyr at forskriften enten sendes på høringen eller at det innhentes innspill på annen måte.  

Den lokale forskriften bør angi formålet med forsøket, og skal regulere unntak fra gjeldende lov eller forskrift. Det kan også gis regler om organisering av forsøket særlig der det er organiseringen som er gjenstand for forsøk. Forskriften bør utformes slik at den kan fungere som en regulering av forsøket gjennom hele forsøksperioden. Forsøksforskriften kan for eksempel si at den aktuelle loven gjelder, men med de unntak og tilføyelser som framgår av forskriften. For eksempel: ”Kommuneloven §… gjelder ikke, i stedet gjelder ...”, og ”Kommuneloven § ... gjelder, med følgende unntak …”.

Forhold som normalt reguleres i avtale, som for eksempel økonomiske forhold mellom flere aktører, bør fortsatt reguleres i avtale og ikke gjennom forsøksforskrift.

Departementet har utarbeidet maler for forsøksforskrifter som kan brukes som et utgangspunkt.

Endringer i den lokale forsøksforskriften i forsøksperioden

I forsøksperioden kan kommunestyret delegere sin myndighet til et annet folkevalgt organ, slik at dette organet kan gjøre mindre endringer og tillegg i allerede godkjente vedtekter. Slik delegering kan gjøres samtidig med at kommunestyret vedtar vedtektene, og kan være praktisk dersom det blir nødvendig å gjøre endringer i den godkjente vedtekten i løpet av perioden forsøket varer. Slike endringer må også sendes til departementet for godkjenning.

Kreves det lokal forsøksforskrift hvis forsøket hjemles i en annen lov enn forsøksloven?

Dersom det er andre forsøkshjemler enn forsøksloven som er aktuelle for forsøket kan det være andre krav til godkjenningen av forsøket. For eksempel vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsette forskrift om forsøk etter folketrygdloven, mens forsøk etter opplæringsloven kun krever en godkjenning fra Kunnskapsdepartementet. Se nærmere beskrivelse om regelverk for forsøk.

Eksempler på lokal forsøksforskrift:

 

Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner forsøk etter forsøksloven. Der regelverket man søker fritak fra forvaltes av et annet departement vil godkjenning skje i samråd med det aktuelle fagdepartementet.

Kommuner som søker om forsøk har ikke rett til å få godkjent søknader og søknadene vurderes etter kriteriene for forsøksordningen (lenke til tekst om «hva skjer med foreløpig søknad»). Innspill eller merknader til forsøket fra departementene bør forsøkes avklart i perioden mellom foreløpig og endelig søknad.

Departementet kan i forbindelse med godkjenningen gjøre mindre endringer i den lokale forskriften (jf. forsøksloven § 5 første ledd). Vesentlige endringer i den lokale forskriften, for eksempel dersom det er nødvendig med endringer i selve forsøksmodellen, vil måtte legges fram for kommunestyret/fylkestinget på nytt før forsøk kan godkjennes.

Endelig søknad sendes til departementet etter nærmere avtalt fremdriftsplan.

Hvor lang tid det tar fra kommunen har sendt endelig søknad til departementene gir godkjenning vil avhenge av den konkrete forsøkssøknaden. Er det for eksempel flere forvaltningsnivåer eller sektorer involvert, kan det gjøre at behandlingen tar lenger tid enn mer avgrensete forsøk. Om departementene har gitt veiledning underveis i forsøkssøknaden kan også ha betydning for hvor lang tid det vil ta å godkjenne forsøket.

Forsøk kan godkjennes dersom det faller inn under formål og virkeområde for forsøksloven, og de rammene som følger av forsøksloven §§ 3 og 4. Det kan også godkjennes forsøk som oppfyller kravene i andre forsøkshjemler i andre lover. Om et forsøk kan godkjennes og bli del av forsøksordningen vil bero på en helhetlig vurdering der følgende kriterier er relevante:

 • om forsøket kan bidra til utvikling av offentlig sektor
 • om forsøket støtter opp om målene i tillitsreformen
 • om det er flere kommuner som gjennomfører samme type forsøk
 • variasjon i kommuner som søker om forsøk (geografisk, kommunestørrelse, sentralitet mv.)
 • involvering av ansatte og fagforeningene lokalt

Varigheten av de enkelte forsøkene som blir del av ordningen kan variere, og vil bli fastsatt i den lokale forsøksforskriften for det aktuelle forsøket.

Godkjenning av forsøk kan bli gitt for en periode på inntil fire år, jf. forsøksloven § 3 tredje ledd. Forsøksperioden kan bli forlenget med inntil to år. Dersom det er planlagt reformer i samsvar med det forsøket gjelder, kan forsøk forlenges fram til reformen trer i kraft. Kommunene må legge til grunn at forsøk skal være reversible, og at det skal være mulig å gå tilbake til ordinær drift/arbeidsform etter at forsøksperioden er avsluttet.

Forsøksordningen vil ha en varighet på inntil fire år fra forsøkene starter opp.

I den lokale forskriften og i godkjenningen blir det fastsatt en forsøksperiode. Det kan skje endringer i forutsetningene for forsøket, eller de generelle reglene kan bli endret slik at forsøksordningen blir gjeldende rett. I slike tilfeller bør et forsøk avsluttes før forsøksperioden er over.

Forsøk kan også endres i forsøksperioden, se omtale av dette her.

 

Lenke og kontaktinformasjon til forsøksordningen