ERA politikkagenda 2022-24 – Norge vurderer deltakelse i nye «European Research Area»-tiltak

Kunnskapsdepartementet har ansvar for norsk oppfølging av en ny satsing i EU på Det europeiske forskningsområdet – «European Research Area» (ERA). EU vil i første halvdel av 2022 drøfte 20 ERA-tiltak med tanke på iverksettelse frem mot 2024. Norge deltar i diskusjonene og vil frem mot sommeren måtte avklare hvilke tiltak som er aktuelle for norsk deltakelse.

Illustrasjon med forskere og fyrtårn, og forkortelsen til det europeiske kunnskapsområdet
Foto: Kommisjonen

I november 2021 vedtok EU en pakt for forskning og innovasjon i Europa og en ny komitéstruktur for satsingen på «nye» ERA fremover. Som en del av dette er det også foreslått 20 konkrete ERA-tiltak i en første politikkagenda for ERA: «ERA Policy Agenda 2022-24». Tiltakene skal bidra til de fire hovedmålene for ERA, inkludert å fordype ERA og å prioritere investeringer og reformer i forskning og innovasjon for grønt og digitalt skifte.   

Prioriteringsområde 1: Fordype et indre marked for kunnskap

 1. Åpen deling av kunnskap og gjenbruk av forskningsresultater, inkludert gjennom utvikling av en europeisk åpen forskningssky (EOSC)
 2. Foreslå et juridisk og regulatorisk rammeverk for copyright og data som er tilpasset forskning
 3. Reform av evalueringssystemet for forskning, forskere og institusjoner for å styrke kvalitet, måloppnåelse og resultater og effekter
 4. Fremme attraktive og bærekraftige forskningskarrierer, balansert sirkulasjon av talenter og internasjonal, tverrfaglig og tverrsektoriell mobilitet i hele ERA
 5. Fremme likestilling og inkludering, med henblikk på Ljubljanaerklæringen
 6. Forsterke ERA gjennom å beskytte akademisk frihet i Europa
 7. Oppgradere EUs veiledning om kunnskapsvalorisering
 8. Styrke bærekraft, tilgjengelighet og motstandskraft til forskningsinfrastrukturer i ERA
 9. Fremme et positivt miljø og like konkurransevilkår for internasjonalt samarbeid basert på gjensidighet

Prioriteringsområde 2: Gå sammen om utfordringene knyttet til grønt og digitalt skifte og øke samfunnets deltakelse i ERA

 1. Gjøre samfunnsoppdrag (‘missions’) og partnerskap i Horisont Europa til vesentlige bidragsytere til ERA
 2. Et ERA for grønn energitransformasjon
 3. Akselerere grønn og digital omstilling i sentrale industrielle økosystemer
 4. Bidra til utvikling i institusjoner innenfor høyere utdanning i tråd med (grønne og digitale) ERAs prioriteringer, og i synergi med Det europeiske utdanningsområdet.
 5. Bringe forskning nærmere innbyggerne.

Prioriteringsområde 3: Forsterke tilgang på fremragende forskning og innovasjon i hele EU

 1. Bygge opp regionale og nasjonale forsknings- og innovasjonssystemer for å styrke regional/nasjonal eksellense og konkurransekraft
 2. Forbedre tilgang på fremragende forskning i hele ERA
 3. Styrke den strategiske kapasiteten til offentlige forskningsutførende organisasjoner i Europa

Prioriteringsområde 4: Fremme investeringer i forskning og innovasjon og reformer

 1. Legge til rette for nasjonale prosesser og ERA-verktøy som kan bidra til iverksettelse av ERA
 2. Etablere en effektiv monitoreringsmekanisme for ERA
 3. Støtte til prioritering, koordinering og retning på investeringer og reformer i forskning og innovasjon

De foreslåtte tiltakene vil drøftes nærmere i første halvdel av 2022. Hvert av de foreslåtte tiltakene må ha tilstrekkelig støtte fra medlemslandene for å kunne iverksettes. En endelig liste med prioriterte tiltak skal være klar til juni 2022. Da må også Norge ha avklart sine prioriteringer for deltakelse i ERA-tiltak.

Tiltakene skal gjennomføres både på europeisk og nasjonalt nivå, med støtte fra Kommisjonen, og i samarbeid med europeiske organisasjoner innenfor akademia, forskning og næringsliv, samt tredjeland som ikke er assosiert til Horisont Europa, der det er aktuelt.

Kunnskapsdepartementet vil konsultere med øvrige departementer, Norges forskningsråd, Direktoratet for Høyere utdanning og kompetanser, Innovasjon Norge, representative forsknings- og næringslivsorganisasjoner og aktører innenfor forskning og innovasjon om prioriteringer av ERA-tiltak og nasjonal oppfølging av disse.

En ny politikkagenda for ERA vil etableres for perioden etter 2024, tentativt 2025-27. Kommisjonen legger til grunn at arbeidet med denne agendaen vil bli mer omfattende enn arbeidet med den første politikkagendaen og baseres på bredere konsultasjoner.