Bistand til kultursektoren i utviklingsland

Norsk bistand til kultursektoren i utviklingsland skal styrke demokrati og menneskerettigheter. En fri og uavhengig kultursektor er en forutsetning for respekt og etterlevelse av flere grunnleggende menneskerettigheter, og bidrar til arbeidsplasser, vekst, dialog og fri debatt.

Støtte gis innenfor satsingen på sivilt samfunn og demokratiutvikling. Sivilt samfunn forstår vi som en arena hvor borgere, alene eller sammen med andre, kan fremme interesser og behov, på egne og andres vegne. Et mangfoldig og dynamisk sivilt samfunn bidrar til å korrigere myndighetsutøvelse på sentrale områder.

Innsatsens hovedfokus er

  • kulturelle rettigheter
  • kunstnerisk ytringsfrihet
  • profesjonalisering av kultursektoren

Kulturlivet er en viktig del av sivilsamfunnet, og spiller en rolle i sivilsamfunnets bidrag til utvikling. Kultur er en kanal for deltakelse, kommunikasjon og debatt - det være seg i stats- og nasjonsdannelse, demokratiutvikling, fred og forsoning.

Frie og uavhengige kultursektorer i utviklingsland skal bidra til å sikre et fritt, profesjonelt og sterkt kulturliv, i tillegg til å fremme og bevare kulturarv.

Jozi Unsigned
Sørafrikanerne finner tidlig tonen. Virtuose trompetister på East Rand School of the Arts, Gauteng, 2015. Foto: Jozi Unsigned

Utvikling og anerkjennelse

Tilgang til kultur er en menneskerett og en forutsetning for menneskelig og sosial utvikling. Dette fordrer kunstnerisk ytringsfrihet og fri kreativ utfoldelse som både gir plass for ulike former for kultur og som anerkjenner kunstens plass og profesjonalitet i et samfunn.

Målgruppene for utenrikstjenestens kulturstøtte er kunst- og kulturaktører, kunstnerorganisasjoner, kunstinstitusjoner og brukere av disse i utviklingsland.

Rettigheter under press

Det over 2000 år gamle antikke Bel-tempelet i Palmyra i Syria ble høsten 2015 bombet og jevnet med jorden. Dima Chahin
Det over 2000 år gamle antikke Bel-tempelet i Palmyra i Syria ble høsten 2015 bombet og jevnet med jorden. Foto: Dima Chahin

Kulturelle rettigheter er under press i mange utviklingsland. Frie kunstneriske uttrykk og tilgang på fri kunst er begrenset. Kunstneres muligheter til å bidra i samfunnet varierer sterkt.  Mangel på utdanning og profesjonalisering av kultursektoren fører til at land mister inntjenings- og innovasjonsmuligheter og at enkeltkunstnere ikke kan leve av sin kunst. Kulturarv, den materielle så vel som den immaterielle, er viktige pilarer i identitetsbygging og sentrale for folks tilhørighet. Gjennom Unescos verdensarvkonvensjon har dessuten statspartene forpliktet seg til å verne om kultur- og naturarven som er felles for menneskeheten. 

I tillegg til menneskelige katastrofer utsetter krig og konflikter unik kulturarv for ødeleggelse og ulovlig handel med gjenstander over landegrensene.  

Kulturnæringene i vekst

Kultur er også næring. Kulturnæringene er en av de hurtigst voksende sektorer i den globale økonomien. Både filmindustri og musikkindustri er gode eksempler som i mange land ligger uutnyttet. De dynamiske kulturnæringene spiller en viktig rolle for økonomisk vekst, verdiskaping og sysselsetting. Kulturstøtten til utviklingsland skal styrke deres kultursektorer med utgangspunkt i kultur som selvstendig verdi og kulturens bidrag til fattigdomsreduksjon.