Støtte til kultursektoren i utviklingsland

FN slår fast at tilgang til kultur er en menneskerett og en forutsetning for menneskers og samfunns utvikling. Dette fordrer kunstnerisk ytringsfrihet og fri kreativ utfoldelse som både gir plass for ulike former for kultur og som anerkjenner kunstens plass og profesjonalitet i et samfunn.

Kulturelle rettigheter er under press. Folk forhindres fra å ta del i kulturlivet; enten av politiske grunner eller med henvisning til tradisjon og religion. Kunstnere sensureres og forfølges, og kvinnelige utøvere rammes spesielt. Rammevilkår som kulturpolitikk, utdanningstilbud og mobilitetsordninger for kunstnere er fraværende eller mangelfulle i mange land. Kulturarv utsettes for bevisst ødeleggelse. Inntekt fra ulovlig handel med kulturgjenstander brukes i terrorfinansiering.

Mål for kulturbistanden

Målsettingen for regjeringens arbeid med kultur i utviklingspolitikken er en sterk og fri kultursektor i utviklingsland. Fremme av kulturelle rettigheter og beskyttelse av kulturarv, herunder bekjempelse av ulovlig handel med kulturgjenstander, står sentralt.

Utenriksdepartementets arbeid er befestet i den internasjonale agendaen på feltet, særlig gjennom FN-systemet. Unescos kulturkonvensjoner og FNs spesialrapportør for kulturelle rettigheter står sentralt.

En sterk og fri kultursektor bidrar til mer informerte og åpne samfunn og er direkte relevant for bærekraftmål nr 4, 5, 8, 11 og 16.

Regjeringen prioriterer følgende innsatsområder:

  • Kunstnerisk frihet, herunder kunstnerisk ytringsfrihet: Innsatsen støtter opp om regjeringens ytringsfrihetsstrategi og arbeid for å fremme menneskerettigheter.
  • Fremme et mangfold av kulturuttrykk: Regjeringen følger opp Norges forpliktelser under Unesco-konvensjonen av 2005 som er å styrke rammevilkårene for et fritt kulturliv og fremvekst av kreative næringer. Dette arbeidet er svært relevant for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme.
  • Bidra til vern av kulturarv: Dette er både en del av forpliktelsene Norge har under Unesco-konvensjonen av 1972, Verdensarvkonvensjonen, og i tilknytning til beskyttelse av kulturarv i konflikt og bekjempelse av ulovlig handel med kulturgjenstander. Beskyttelse av kulturarv har også et menneskerettighetsaspekt.

Norge er medlem av Verdensarvkomitéen for perioden 2017-2021. UD bidrar med ekstra midler for å styrke komiteens arbeid med Afrikas verdensarv som underrepresentert på Unescos verdensarvliste.

Sauti za busara, Zanzibars store årlige musikkfestival. Foto: Anne-Lise Langøy, UD
Sauti za busara, Zanzibars store årlige musikkfestival. Foto: Anne-Lise Langøy, UD

Målgruppene

Målgruppene for utenrikstjenestens kulturstøtte er kunst- og kulturaktører, kunstnerorganisasjoner, kunstinstitusjoner og brukere av disse i utviklingsland.

Omlegging av reisestøtten

Tidligere forvaltet Office for Contemporary Art (OCA), Norwegian Literature Abroad (Norla), Danse og teatersentrum (DTS) og Music Norway, reisestøtten over bistandsbudsjettet. Denne støtteordningen er endret fra og med 2018. For bedre å betjene målgruppene i utviklingsland, arbeides det med å flytte reisestøtten til forvaltningsorganisasjoner som arbeider for å bidra til mobilitet for kunstnere i utviklingsland.