Databaser og registre

På denne siden finner du et utvalg databaser og registre som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for.

Temaovergripende informasjon

Kommunedata

Artikkel Sist oppdatert: 19.01.2015

Kommunedata viser historiske befolkningstall og befolkningsframskrivninger, informasjon om framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov, inntekter og informasjon om produktivitet og effektivitet i den enkelte kommune.

KOSTRA

Artikkel Sist oppdatert: 30.05.2009

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Artikkel Sist oppdatert: 01.07.2014

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Dette innebærer blant annet at disse (fylkes)kommunene må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å ta opp lån eller inngå langsiktige leieavtaler, og at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Kommunal organisasjonsdatabase 2012

KrdReport

Informasjon om organisasjons- og arbeidsformer for 350 av landets 428 kommuner. Informasjonen ble samlet inn i en spørreundersøkelse som ble gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) første halvår 2012.

Kommunal organisasjonsdatabase 2008

KrdReport

Informasjon om organisasjons- og arbeidsformer for 341 av landets 430 kommuner. Informasjonen ble samlet inn i en spørreundersøkelse som ble gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) første halvår 2008.

Kommunalt rapporteringsregister

Artikkel Sist oppdatert: 04.09.2012

KOR er en elektronisk oversikt over de samlede rapporteringsplikter som er rettet mot kommuner og fylkeskommuner som følger av lov eller vedtak truffet av statlige organer.