Taler og innlegg

– Et veiskille for videre satsing på helsenæringen!

Kjære alle sammen,

Det er fint å se dere her! Dagen i dag markerer et veiskille for videre satsing på helsenæringen. Og jeg er glad for at jeg kan legge fram Veikart for helsenæringen sammen med næringsminister Jan Christian Vestre.

Med veikartet ønsker vi å tydeliggjøre våre ambisjoner for helsenæringen og hva vi gjør i både helsepolitikken og næringspolitikken for å legge til rette for det leverandørmarkedet som vår felles offentlige helse- og omsorgstjeneste er avhengig av.

Regjeringen ønsker en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som holder høy kvalitet. Helse- og omsorgstjenesten skal være en god og forutsigbar samarbeidspartner for næringslivet. Den skal stille krav på fellesskapets vegne og være tydelig på hvilke behov tjenesten skal levere på. Samtidig skal tjenesten møte næringslivet med profesjonalitet, samarbeidsvilje og leveranser av topp faglig kvalitet.

Vi ønsker at helsenæringen skal lykkes i Norge.

I veikartet gir vi en kort presentasjon av deler av helsepolitikken vår som helsenæringen kan dra nytte av. Dette er blant annet stortingsmeldinger og strategier som denne regjeringen allerede har lagt fram, slik som Bo trygt hjemme og Nasjonal strategi for persontilpasset medisin. I tillegg til kommende meldinger som Nasjonal helse- og samhandlingsplan, prioriteringsmeldingen og beredskapsmeldingen.

Skal vi nå de helsepolitiske målene, trenger vi helsenæringen med på laget. Det er store behov for bedre og mer innovativ behandling, og teknologi som gjør at folk kan mestre sykdom og alderdom bedre og gir bedre bruk av fagfolkenes tid. Næringslivet har også en nøkkelrolle i å sikre en god beredskap.

Tett integrasjon mellom pasientbehandling og forskning, et velfungerende samarbeid med sterke nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og næringslivet, samt en levende leverandørindustri er viktige forutsetninger.  

Vi vet at produktutvikling, testproduksjon og oppskalering krever samarbeid med helsetjenesten for å kunne bekrefte klinisk praksis og gjennomføre kliniske studier. Etablering av et nytt direktorat for medisinske produkter vil kunne tilby en mer helhetlig veiledning og oppfølging av forskningsmiljøer, oppstartsbedrifter og globale selskaper. Det skal gjøre veien kortere fra idé til utprøving, og også gjøre Norge mer attraktivt for internasjonale investeringer.

Av tiltak i veikartet på mitt ansvarsområde vil jeg trekke fram at vi skal:

  • Sikre at forskningsmiljøer både i privat og offentlig sektor skal få rask og relevant veiledning av høy kvalitet når de skal gjennomføre kliniske studier i Norge.
  • Etablere Direktoratet for medisinske produkter
  • Etablere en helseteknologiordning som støtter innføring av ny teknologi i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • Legge til rette for at næringslivet får tilgang til offentlige helsedata.
  • Fortsette satsingen på kliniske studier og persontilpasset medisin.

Vi ønsker også å etablere en strategisk dialogarena mellom myndighetene og helsenæringen. Det trengs  - jeg vet det er etterspurt med et felles knutepunkt for å få til det helt nødvendige samspillet. Dette skal være en arena  for gjensidig avklaring og bidra til en helhetlig oppfølging av veikartet.

Samtidig må det gode samarbeidet mellom aktørene fortsette gjennom for eksempel HelseOmsorg21-rådet (helseomsorg21.no). Rådet skal blant annet legge til rette for samarbeid om helse- og omsorgsforskning, innovasjon og næringsutvikling. Den nye dialogarenaen og HelseOmsorg21-rådet blir viktige for å få til samarbeid og å utløse det potensialet som vi vet at finnes.

Med veikartet følger vi opp regjeringsplattformens ambisjoner for norsk helsenæring og det store potensialet for nærings- og industriutvikling i helse- og livsvitenskap. Vi ser frem til fortsettelsen og ønsker alle lykke til i arbeidet videre.

Takk for oppmerksomheten.