– Folkehelseloven tar utgangspunkt i det beste i oss som enkeltmennesker og samfunn

Kjære alle sammen,

Det er veldig hyggelig å være her sammen med dere og at vi igjen kan samles fysisk. Det er også godt å se at et så bredt spekter av folkehelseaktører er representert, med kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, i tillegg til Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er mye god folkehelse i å møtes! Det er derfor ekstra hyggelig at vi i dag kan samles for å markere, ja til og med feire, en jubilant som har vært med på å styrke folkehelsearbeidet i Norge. Folkehelseloven er sånn jeg ser det en av våre viktigste lover, fordi den nettopp handler om helsa til folk flest og hva myndighetsnivåene fra kommune til stat skal og bør gjøre for å bidra til å styrke folkehelsa i Norge.

Folkehelse er et viktig innsatsområde for den her regjeringa. Forebygging og helsefremmende arbeid må skje på alle samfunnsområder. Å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller er viktig for å fremme den norske folkehelsa, og er et mål for oss.

Vi har nå startet arbeidet med en ny folkehelsemelding som skal legges frem våren 2023. Den her vil sammen med nasjonal helse- og samhandlingsplan og helseberedskapsmeldinga danne helheten for vårt politiske arbeid innen helse.

Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012 som en del av samhandlingsreformen under den forrige rødgrønne regjeringa, men loven har faktisk sine røtter helt tilbake til sunnhetsloven av 1860.

Evalueringer, tilsyn og riksrevisjonen sine gjennomganger av folkehelsearbeidet viser at loven har dannet en god ramme rundt folkehelsearbeidet – og at den bidrar til å styrke arbeidet med å fremme folkehelsa og å utjevne sosiale helseforskjeller.

Gjennom loven ble det kommunale folkehelsearbeidet mer systematisk og forutsigbart, og loven sikret god balanse mellom fag og politikk. Koblingen til det kommunale plansystemet ga en mulighet for regelmessige politiske vurderinger av sentrale folkehelseutfordringer og muligheter. Det har gitt viktige resultater over hele landet.

Loven ble ønska varmt velkommen og hadde overveldende støtte i høringsrundene før den ble vedtatt. En enstemmig helsekomité uttalte da loven ble behandlet at «proposisjonen fastslår fellesskapets ansvar for å sikre god helse – og for å utjevne sosiale helseforskjeller». Komiteen slo også fast at «å satse på folkehelse er en av de grunnleggende investeringene vi kan gjøre for at flere av oss skal få et bedre liv, og å sikre samfunnets bærekraft».

Det å jobbe for utjevning av de sosiale helseforskjellene som fortsatt finnes i Norge i dag, er en viktig målsetning både for Arbeiderpartiet og den her regjeringa. Og det krever at vi jobber på flere fronter samtidig.

Selv om evalueringer av folkehelseloven har vist at den har vært vellykket, ser vi også i dag at det er flere forbedringsområder som kan bidra til å utvikle folkehelsearbeidet videre. I arbeidet med folkehelsemeldinga vår vil vi derfor vurdere lovgrunnlaget for folkehelsearbeidet, sånn flere har bedt oss om i innspillsrundene til arbeidet.

Det er også kommet viktige innspill på områder som psykisk folkehelsearbeid, ensomhet, kommuneoverlegenes rolle, krav om samfunnspsykologisk kompetanse og å tydeliggjøre forpliktelsene til hvordan det offentlige samarbeider med frivillige organisasjoner og mellom de ulike myndighetsnivåene.

Forebygging av sosiale problemer, kriminalitetsforebyggende arbeid og forebygging av utenforskap er tett knyttet til, og til dels overlappende med, folkehelsearbeidet slik det er i dag. Det betyr at folkehelseloven må ses i sammenheng med annet regelverk, som sosialtjenesteloven, for å legge til rette for mer effektiv forebygging av sosialt utenforskap.

En grunn til at loven ble så godt mottatt er at loven tar utgangspunkt i det beste i oss som enkeltmennesker og som samfunn – den regulerer ikke svakhetene våre. Vi skal ta utgangspunkt i det beste i loven når vi nå er i gang med vårt arbeid, og bygge videre på det som fungerer bra.

Så til alle sammen; gratulerer med 10-årsmarkeringa av en viktig lov. Og lykke til videre med arbeidet deres!