– Skal bidra til ei meir stabil verd

I dag startar det første ministermøtet for i år i G20, der dei viktigaste økonomiane i verda møtest. Utanriksminister Espen Barth Eide deltek frå Noreg.

Bilde av utenriksminister Eide som snakker fra talerstol
Utanriksminister Espen Barth Eide på mottaking med norsk og brasiliansk næringsliv i samband med den norske G20-deltakinga. Foto: Luciana Sposito/Det norske generalkonsulatet i Rio De Janeiro

– Noreg har ein svært open økonomi og er heilt avhengig av stabilitet og internasjonalt samarbeid. Dette gjeld innanfor handel, klima og berekraftig utvikling. Gjennom gjestelandsrolla i G20 kan vi bidra til ei mindre polarisert verd. Splittinga mellom nord og sør har blitt kraftig forsterka på grunn av krigen i Gaza. Vi må saman prøve å overkomme dette og oppfatninga av at Vesten har doble standardar. Det er viktig at vi lyttar til kvarandre, også på meir uformelle arenaer som G20, seier utanriksminister Espen Barth Eide.

Brasil har formannskapet i G20 i år og vil fram til toppmøtet i november organisere ei rekkje ministermøte. Ein spent geopolitisk situasjon utgjer bakteppet for årets første ministermøtet i G20, som finn stad i Rio de Janeiro denne veka. Møtet skal leggje til rette for eit godt samarbeid gjennom året. Møtet skal òg ta for seg reform av FN og internasjonale finansinstitusjonar. 

– Noreg er avhengig av at verda fungerer, og at ho fungerer bra. Semje i G20 kan ha direkte innverknad på internasjonal handel, økonomi og utvikling. Styrking av internasjonalt økonomisk samarbeid gjer at økonomien vår er betre rusta mot eksterne sjokk. Auka internasjonalt samarbeid om skatt er òg viktig for å få bukt med skatteparadis og ulovleg flytting av pengar som heller bør komme fellesskapen til gode, seier Eide.

Brasil sine ambisjonar for G20-formannskapet i år er å redusere ulikskap i verda. Både gjennom rettferdig energiomstilling, auka mattryggleik og reform av internasjonale finansinstitusjonar som IMF og Verdsbanken. G20 legg vekt på at økonomisk vekst må vere inkluderande, slik at han bidreg til å redusere ulikskap. For Noreg og andre land er eit velfungerande skattesystem viktig for å finansiere velferdsgode og dermed bidra til meir rettferdig fordeling.  

– Vi har vore ein solid partnar for Brasil når det gjeld å stanse avskoging, og ikkje minst set Brasil pris på rolla Noreg speler innanfor ulike fredsinitiativ i verda. Det betyr ikkje at vi er samde om alt, men det er ein meiningsfylt og god dialog som vi ser fram til å vidareutvikle for ei meir stabil verd, seier Eide.

Kva er G20

  • G20 er eit internasjonalt samarbeid beståande av 19 land, Den europeiske unionen (EU) og Den afrikanske unionen (AU). Medlemmene inkluderer nokre av dei største økonomiane i verda, som USA, Kina, Tyskland, Japan, India, Mexico og Brasil.
  • I år er åtte andre land, inkludert Noreg, inviterte inn som gjestar. Det vil seie at ein er å rekne som fullverdige medlemmer det året ein er invitert.
  • Brasil leier arbeidet i 2024. G20 blei etablert for å fremje globalt økonomisk samarbeid og stabilitet, og har etter kvart utvida dagsordenen til mange andre område.
  • Medlemmene møtest fleire gonger i året for å diskutere og samarbeide om viktige økonomiske spørsmål, og dessutan andre globale utfordringar som klimaendringar, handel, arbeidsmarknadsspørsmål og utvikling.
  • G20-året blir avslutta med eit toppmøte som samlar stats- og regjeringssjefar frå medlemslanda, og dessutan representantar frå internasjonale organisasjonar.